Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. november 2015

24. november 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

20. novembril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,3 miljardi euro võrra 263,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
19. november 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva 148 miljonit USA dollarit 141 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,4 miljardi euro võrra 358,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,8 miljardi euro võrra 1053,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 34,1 miljardi euro võrra 115,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 15,4 miljardi euro võrra 352,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. novembril 2015 möödus 62,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 170,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 187,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,2 miljardi euro võrra 736,1 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 20. november 2015 Erinevus võrreldes 13. novembriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 13. novembriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 9,9 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 135,7 miljardit eurot +1,6 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 15,0 miljardit eurot +0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 431,7 miljardit eurot +12,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 123,0 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 14 miljardi euro võrra 474,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 850 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 292 283 1 656
  2.1 Nõuded RVFle 78 608 4
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 213 675 1 652
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 38 417 −1 868
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 727 280
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 727 280
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 523 266 −2 020
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 60 527 −2 005
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 462 721 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 18 −15
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 135 931 569
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 094 683 14 513
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 736 102 14 158
  7.2 Muud väärtpaberid 358 581 354
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0
9 Muud varad 213 133 −3 061
Varad kokku 2 692 443 10 069
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 053 739 −1 824
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 644 591 −31 359
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 474 219 −13 965
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 170 211 −17 388
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 161 −6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 128 146
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 215 046 42 603
  5.1 Valitsussektor 115 724 34 105
  5.2 Muud kohustused 99 322 8 498
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 104 755
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 256 280
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 645 −783
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 645 −783
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 216 798 252
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 201 0
Kohustused kokku 2 692 443 10 069

Kontaktandmed