Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 5. lipnja 2015.

9. lipnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 5. lipnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,3 mlrd. EUR na 271,7 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,5 mlrd. EUR na 373,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3 mlrd. EUR na 1.035 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 0,1 mlrd. EUR na 82,9 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 10,7 mlrd. EUR na 385,9 mlrd. EUR. U srijedu, 3. lipnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 100,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 92,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (približno isto kao prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 102,1 mlrd. EUR (u odnosu na 98,9 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 15,4 mlrd. EUR na 428,9 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 5. lipnja 2015. Razlika u odnosu na 29. svibnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 29. svibnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 25,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 87,3 mlrd. EUR +2,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 7,5 mlrd. EUR +0,3 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 159,6 mlrd. EUR +12,9 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 138,1 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 6,6 mlrd. EUR na 322,8 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 966 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 302 526 −169
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 82 291 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 220 235 −168
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 572 −10
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 523 −134
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 523 −134
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 487 989 −7 559
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 92 519 −7 585
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 395 367 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 103 26
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 135 060 3 477
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 802 812 15 859
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 428 880 15 372
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 373 931 487
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 742 0
9 Ostala imovina 229 136 195
Ukupno imovina 2 428 326 11 660
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 035 043 3 026
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 424 845 9 722
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 322 775 6 559
  2.2 Novčani depoziti 102 065 3 164
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 6 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 322 83
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 146 127 −1 261
  5.1 Opća država 82 851 99
  5.2 Ostale obveze 63 277 −1 360
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 30 647 1 994
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 142 −185
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 584 −251
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 584 −251
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 215 889 −2 218
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 96 773 751
Ukupno obveze 2 428 326 11 660

Kontaktni podatci za medije