Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. júnu 2015

9. júna 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. júna 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 271,7 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 373,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 3 mld. EUR na 1 035 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 82,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 10,7 mld. EUR na 385,9 mld. EUR. V stredu 3. júna 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 100,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 92,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 102,1 mld. EUR (v porovnaní s 98,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 15,4 mld. EUR na 428,9 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 5. júnu 2015 Zmena oproti 29. máju 2015: nákup Zmena oproti 29. máju 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 25,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 87,3 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 7,5 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 159,6 mld. EUR +12,9 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 138,1 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,6 mld. EUR na 322,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 966 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 302 526 −169
  2.1 Pohľadávky voči MMF 82 291 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 220 235 −168
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 572 −10
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 523 −134
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 523 −134
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 487 989 −7 559
  5.1 Hlavné refinančné operácie 92 519 −7 585
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 395 367 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 103 26
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 135 060 3 477
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 802 812 15 859
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 428 880 15 372
  7.2 Ostatné cenné papiere 373 931 487
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 742 0
9 Ostatné aktíva 229 136 195
Aktíva spolu 2 428 326 11 660
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 035 043 3 026
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 424 845 9 722
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 322 775 6 559
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 102 065 3 164
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 322 83
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 146 127 −1 261
  5.1 Verejná správa 82 851 99
  5.2 Ostatné záväzky 63 277 −1 360
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 30 647 1 994
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 142 −185
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 584 −251
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 584 −251
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 215 889 −2 218
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 96 773 751
Pasíva spolu 2 428 326 11 660

Kontakt pre médiá