Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 czerwca 2015 r.

9 czerwca 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5 czerwca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR do poziomu 271,7 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR do poziomu 373,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3 mld EUR do poziomu 1035 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 82,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 10,7 mld EUR do poziomu 385,9 mld EUR. W środę 3 czerwca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 100,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 92,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 102,1 mld EUR (wobec 98,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 15,4 mld EUR do poziomu 428,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 5.06.2015 Różnica wobec 29.05.2015 – zakup Różnica wobec 29.05.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 25,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 87,3 mld EUR +2,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 7,5 mld EUR +0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 159,6 mld EUR +12,9 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 138,1 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,6 mld EUR do poziomu 322,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.966 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 302.526 −169
  2.1 Należności od MFW 82.291 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 220.235 −168
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.572 −10
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.523 −134
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.523 −134
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 487.989 −7.559
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 92.519 −7.585
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 395.367 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 103 26
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 135.060 3.477
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 802.812 15.859
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 428.880 15.372
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 373.931 487
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.742 0
9 Pozostałe aktywa 229.136 195
Aktywa razem 2.428.326 11.660
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.035.043 3.026
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 424.845 9.722
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 322.775 6.559
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 102.065 3.164
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.322 83
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 146.127 −1.261
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 82.851 99
  5.2 Pozostałe zobowiązania 63.277 −1.360
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 30.647 1.994
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.142 −185
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.584 −251
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.584 −251
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 215.889 −2.218
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 96.773 751
Pasywa razem 2.428.326 11.660

Kontakt z mediami