Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. junija 2015

9. junij 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. junija 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 271,7 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 373,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3 milijarde EUR na 1.035 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,1 milijarde EUR na 82,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 10,7 milijarde EUR na 385,9 milijarde EUR. V sredo, 3. junija 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 100,1 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 92,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 102,1 milijarde EUR (v primerjavi z 98,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 15,4 milijarde EUR na 428,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 5. junija 2015 Razlika od 29. maja 2015 – kupljeno Razlika od 29. maja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 25,1 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,3 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 87,3 milijarde EUR +2,2 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 7,5 milijarde EUR +0,3 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 159,6 milijarde EUR +12,9 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 138,1 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,6 milijarde EUR na 322,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.966 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 302.526 −169
  2.1 Terjatve do MDS 82.291 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 220.235 −168
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.572 −10
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.523 −134
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.523 −134
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 487.989 −7.559
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 92.519 −7.585
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 395.367 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 103 26
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 135.060 3.477
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 802.812 15.859
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 428.880 15.372
  7.2 Drugi vrednostni papirji 373.931 487
8 Dolg širše države v EUR 25.742 0
9 Druga sredstva 229.136 195
Skupaj sredstva 2.428.326 11.660
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.035.043 3.026
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 424.845 9.722
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 322.775 6.559
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 102.065 3.164
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 6 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.322 83
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 146.127 −1.261
  5.1 Širša država 82.851 99
  5.2 Druge obveznosti 63.277 −1.360
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 30.647 1.994
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.142 −185
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.584 −251
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.584 −251
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 215.889 −2.218
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 96.773 751
Skupaj obveznosti 2.428.326 11.660

Stiki za medije