Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 juni 2015

9 juni 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 5 juni 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 271,7 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 373,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3 miljarder EUR till 1 035 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 82,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 10,7 miljarder EUR till 385,9 miljarder EUR. Onsdagen den 3 juni 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 100,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 92,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 102,1 miljarder EUR (jämfört med 98,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 15,4 miljarder EUR till 428,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 5 juni 2015 Förändring jämfört med den 29 maj 2015 – Köp Förändring jämfört med den 29 maj 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 25,1 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,3 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 87,3 miljarder EUR + 2,2 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 7,5 miljarder EUR + 0,3 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 159,6 miljarder EUR + 12,9 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 138,1 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,6 miljarder EUR till 322,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.966 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 302.526 −169
  2.1 Fordringar på IMF 82.291 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 220.235 −168
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.572 −10
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.523 −134
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.523 −134
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 487.989 −7.559
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 92.519 −7.585
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 395.367 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 103 26
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 135.060 3.477
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 802.812 15.859
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 428.880 15.372
  7.2 Andra värdepapper 373.931 487
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.742 0
9 Övriga tillgångar 229.136 195
Summa tillgångar 2.428.326 11.660
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.035.043 3.026
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 424.845 9.722
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 322.775 6.559
  2.2 Inlåningsfacilitet 102.065 3.164
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.322 83
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 146.127 −1.261
  5.1 Offentliga sektorn 82.851 99
  5.2 Övriga skulder 63.277 −1.360
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 30.647 1.994
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.142 −185
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.584 −251
  8.1 Inlåning och övriga skulder 7.584 −251
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 215.889 −2.218
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 96.773 751
Summa skulder 2.428.326 11.660

Kontakt för media