Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 юни 2015 г.

9 юни 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 5 юни 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,3 млрд. евро до 271,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 373,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3 млрд. евро до 1035 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 0,1 млрд. евро до 82,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 10,7 млрд. евро до 385,9 млрд. евро. На 3 юни 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 100,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 92,5 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 102,1 млрд. евро (при 98,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 15,4 млрд. евро до 428,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 5 юни 2015 г. Разлика спрямо 29 май 2015 г. – покупки Разлика спрямо 29 май 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 25,1 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 87,3 млрд. евро +2,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 7,5 млрд. евро +0,3 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 159,6 млрд. евро +12,9 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 138,1 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 6,6 млрд. евро до 322,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 966 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 302 526 −169
  2.1 Вземания от МВФ 82 291 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 220 235 −168
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 572 −10
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 523 −134
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 523 −134
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 487 989 −7 559
  5.1 Основни операции по рефинансиране 92 519 −7 585
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 395 367 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 103 26
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 135 060 3 477
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 802 812 15 859
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 428 880 15 372
  7.2 Други ценни книжа 373 931 487
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 742 0
9 Други активи 229 136 195
Общо активи 2 428 326 11 660
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 035 043 3 026
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 424 845 9 722
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 322 775 6 559
  2.2 Депозитно улеснение 102 065 3 164
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 322 83
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 146 127 −1 261
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 82 851 99
  5.2 Други задължения 63 277 −1 360
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 30 647 1 994
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 142 −185
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 584 −251
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 584 −251
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 215 889 −2 218
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 96 773 751
Общо пасиви 2 428 326 11 660

Данни за контакт за медиите