Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 juni 2015

9 juni 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 5 juni 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 271,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 373,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3 miljard naar EUR 1.035 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 82,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 10,7 miljard naar EUR 385,9 miljard. Op woensdag 3 juni 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 100,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 92,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 102,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 98,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 15,4 miljard naar EUR 428,9 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 5 juni 2015 Verschil ten opzichte van 29 mei 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 29 mei 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 25,1 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,3 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 87,3 miljard +EUR 2,2 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 7,5 miljard +EUR 0,3 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 159,6 miljard +EUR 12,9 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 138,1 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,6 miljard naar EUR 322,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.966 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 302.526 −169
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.291 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 220.235 −168
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.572 −10
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.523 −134
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.523 −134
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 487.989 −7.559
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 92.519 −7.585
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 395.367 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 103 26
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 135.060 3.477
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 802.812 15.859
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 428.880 15.372
  7.2 Overige waardepapieren 373.931 487
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.742 0
9 Overige activa 229.136 195
Totaal activa 2.428.326 11.660
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.035.043 3.026
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 424.845 9.722
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 322.775 6.559
  2.2 Depositofaciliteit 102.065 3.164
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.322 83
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 146.127 −1.261
  5.1 Overheid 82.851 99
  5.2 Overige verplichtingen 63.277 −1.360
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 30.647 1.994
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.142 −185
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.584 −251
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.584 −251
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 215.889 −2.218
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 96.773 751
Totaal passiva 2.428.326 11.660

Contactpersonen voor de media