Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.6.2015

9.6.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.6.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 271,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 373,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3 miljardilla eurolla 1 035 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 0,1 miljardilla eurolla 82,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 10,7 miljardilla eurolla 385,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.6.2015 erääntyi 100,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 92,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 102,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 98,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 15,4 miljardilla eurolla 428,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 5.6.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 25,1 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,3 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 87,3 miljardia euroa +2,2 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 7,5 miljardia euroa +0,3 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 159,6 miljardia euroa +12,9 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 138,1 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,6 miljardilla eurolla 322,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 966 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 302 526 −169
  2.1 Saamiset IMF:ltä 82 291 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 220 235 −168
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 572 −10
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 523 −134
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 523 −134
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 487 989 −7 559
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 92 519 −7 585
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 395 367 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 103 26
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 135 060 3 477
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 802 812 15 859
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 428 880 15 372
  7.2 Muut arvopaperit 373 931 487
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 742 0
9 Muut saamiset 229 136 195
Vastaavaa yhteensä 2 428 326 11 660
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 035 043 3 026
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 424 845 9 722
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 322 775 6 559
  2.2 Talletusmahdollisuus 102 065 3 164
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 322 83
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 146 127 −1 261
  5.1 Julkisyhteisöt 82 851 99
  5.2 Muut 63 277 −1 360
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 30 647 1 994
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 142 −185
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 584 −251
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 584 −251
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 215 889 −2 218
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 96 773 751
Vastattavaa yhteensä 2 428 326 11 660

Yhteyshenkilöt