Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 5. jūnijā

2015.9.06.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 5. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 271.7 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 373.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 1 035 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 82.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 10.7 mljrd. euro (līdz 385.9 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 3. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 100.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 92.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 102.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 98.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 15.4 mljrd. euro (līdz 428.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 5. jūnijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 29. maiju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 29. maiju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 25.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 87.3 mljrd. euro +2.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 7.5 mljrd. euro +0.3 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 159.6 mljrd. euro +12.9 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 138.1 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 322.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,966 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 302,526 −169
  2.1 SVF debitoru parādi 82,291 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 220,235 −168
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,572 −10
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,523 −134
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,523 −134
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 487,989 −7,559
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 92,519 −7,585
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 395,367 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 103 26
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 135,060 3,477
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 802,812 15,859
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 428,880 15,372
  7.2 Pārējie vērtspapīri 373,931 487
8 Valdības parāds euro 25,742 0
9 Pārējie aktīvi 229,136 195
Kopā aktīvi 2,428,326 11,660
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,035,043 3,026
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 424,845 9,722
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 322,775 6,559
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 102,065 3,164
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,322 83
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 146,127 −1,261
  5.1 Saistības pret valdību 82,851 99
  5.2 Pārējās saistības 63,277 −1,360
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 30,647 1,994
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,142 −185
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,584 −251
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,584 −251
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 215,889 −2,218
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 96,773 751
Kopā pasīvi 2,428,326 11,660

Kontaktinformācija presei