Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. birželio 5 d.

2015 m. birželio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. birželio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 271,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 373,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 1 035 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 82,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,7 mlrd. eurų – iki 385,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. birželio 3 d., baigėsi 100,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 92,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (maždaug toks pat kaip užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 102,1 mlrd. eurų (palyginti su 98,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 15,4 mlrd. eurų – iki 428,9 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. birželio 5 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. gegužės 29 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. gegužės 29 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 25,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 87,3 mlrd. eurų +2,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 7,5 mlrd. eurų +0,3 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 159,6 mlrd. eurų +12,9 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 138,1 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 322,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 966 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 302 526 −169
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 291 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 220 235 −168
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 572 −10
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 523 −134
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 523 −134
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 487 989 −7 559
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 92 519 −7 585
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 395 367 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 103 26
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 135 060 3 477
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 802 812 15 859
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 428 880 15 372
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 373 931 487
8 Valdžios skola eurais 25 742 0
9 Kitas turtas 229 136 195
Visas turtas 2 428 326 11 660
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 035 043 3 026
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 424 845 9 722
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 322 775 6 559
  2.2 Indėlių galimybė 102 065 3 164
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 322 83
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 146 127 −1 261
  5.1 Valdžiai 82 851 99
  5.2 Kiti įsipareigojimai 63 277 −1 360
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 30 647 1 994
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 142 −185
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 584 −251
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 584 −251
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 889 −2 218
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 96 773 751
Visi įsipareigojimai 2 428 326 11 660

Kontaktai žiniasklaidai