Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. červnu 2015

9. června 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. června 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 271,7 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 373,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3 mld. EUR na 1 035 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 82,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 10,7 mld. EUR na 385,9 mld. EUR. Ve středu 3. června 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 100,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 92,5 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 102,1 mld. EUR (ve srovnání s 98,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 15,4 mld. EUR na 428,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 5. červnu 2015 Rozdíl v porovnání s 29. květnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 29. květnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 25,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 87,3 mld. EUR +2,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 7,5 mld. EUR +0,3 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 159,6 mld. EUR +12,9 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 138,1 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,6 mld. EUR na 322,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 966 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 302 526 −169
  2.1 Pohledávky za MMF 82 291 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 220 235 −168
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 572 −10
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 523 −134
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 523 −134
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 487 989 −7 559
  5.1 Hlavní refinanční operace 92 519 −7 585
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 395 367 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 103 26
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 135 060 3 477
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 802 812 15 859
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 428 880 15 372
  7.2 Ostatní cenné papíry 373 931 487
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 742 0
9 Ostatní aktiva 229 136 195
Aktiva celkem 2 428 326 11 660
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 035 043 3 026
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 424 845 9 722
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 322 775 6 559
  2.2 Vkladová facilita 102 065 3 164
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 322 83
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 146 127 −1 261
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 82 851 99
  5.2 Ostatní závazky 63 277 −1 360
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 30 647 1 994
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 142 −185
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 584 −251
  8.1 Vklady a ostatní závazky 7 584 −251
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 215 889 −2 218
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 96 773 751
Pasiva celkem 2 428 326 11 660

Kontakty pro média