Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. juni 2015

9. juni 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. juni 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 271,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 373,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3 mia. euro til 1.035 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,1 mia. euro til 82,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 10,7 mia. euro til 385,9 mia. euro. Onsdag den 3. juni 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 100,1 mia. euro, og en ny på 92,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 102,1 mia. euro (mod 98,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 15,4 mia. euro til 428,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 5. juni 2015 Ændring i forhold til 29. maj 2015 – opkøb Ændring i forhold til 29. maj 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 25,1 mia. euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 11,3 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 87,3 mia. euro +2,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 7,5 mia. euro +0,3 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 159,6 mia. euro +12,9 mia. euro -
Securities Markets Programme 138,1 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,6 mia. euro til 322,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.966 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 302.526 −169
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.291 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 220.235 −168
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.572 −10
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.523 −134
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.523 −134
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 487.989 −7.559
  5.1 Primære markedsoperationer 92.519 −7.585
  5.2 Langfristede markedsoperationer 395.367 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 103 26
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 135.060 3.477
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 802.812 15.859
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 428.880 15.372
  7.2 Andre værdipapirer 373.931 487
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.742 0
9 Andre aktiver 229.136 195
Aktiver i alt 2.428.326 11.660
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.035.043 3.026
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 424.845 9.722
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 322.775 6.559
  2.2 Indlånsfacilitet 102.065 3.164
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 6 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.322 83
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 146.127 −1.261
  5.1 Offentlig forvaltning og service 82.851 99
  5.2 Andre forpligtelser 63.277 −1.360
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 30.647 1.994
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.142 −185
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.584 −251
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.584 −251
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 215.889 −2.218
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 96.773 751
Passiver i alt 2.428.326 11.660

Medie- og pressehenvendelser