Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 3. travnja 2015.

9. travnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 3. travnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) povećalo se za 40,1 mlrd. EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađenja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 26,4 mlrd. EUR na 273,6 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 3 mlrd. EUR na 378,6 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 11,8 mlrd. EUR na 1.024,8 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 12,9 mlrd. EUR na 68,4 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 39,3 mlrd. EUR na 435,4 mlrd. EUR. U srijedu, 1. travnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 120,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 103,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 85,9 mlrd. EUR (u odnosu na 63,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 13,7 mlrd. EUR na 300,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 3. travnja 2015. Razlika u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo Razlika u odnosu na prethodni tjedan – usklađenja na kraju tromjesečja
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 25,9 mlrd. EUR 0,1 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,4 mlrd. EUR 0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 64,7 mlrd. EUR 2,0 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 4,9 mlrd. EUR 0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 52,5 mlrd. EUR 11,5 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 141,3 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 29,7 mlrd. EUR na 263,3 mlrd. EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira, kao i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 31. ožujka 2015. prikazan je u dodatnom stupcu „ Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađenja na kraju tromjesečja“. Cijena zlata i glavni tečajevi korišteni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 1.103,030 EUR za uncu

USD: 1,0759 za EUR

JPY: 128,95 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,2830 EUR za SDR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 965 0 40 126
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 306 243 −3 156 27 968
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 532 17 6 139
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 222 711 −3 173 21 830
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 37 374 2 561 3 655
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 335 −2 430 −18
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 335 −2 430 −18
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 521 246 −17 054 0
5.1 Glavne operacije refinanciranja 103 587 −16 920 0
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 417 558 0 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 101 −133 0
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −1 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 124 128 2 862 1
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 679 338 11 932 4 783
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 300 731 13 561 156
7.2 Ostali vrijednosni papiri 378 607 −1 628 4 627
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 718 0 53
9 Ostala imovina 232 777 −1 227 13 267
Ukupno imovina 2 334 126 −6 510 89 835
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 1 024 754 11 817 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 349 224 −7 402 0
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 263 335 −29 669 0
2.2 Novčani depoziti 85 863 22 240 0
2.3 Oročeni depoziti 0 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 27 27 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 591 212 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 126 602 −3 357 0
5.1 Opća država 68 429 −12 906 0
5.2 Ostale obveze 58 173 9 549 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 38 775 −6 220 26
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 780 −337 204
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 596 −211 665
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 596 −211 665
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0 4 282
10 Ostale obveze 219 839 −1 013 12 109
11 Računi revalorizacije 403 298 0 72 400
12 Kapital i pričuve 96 011 0 150
Ukupno obveze 2 334 126 −6 510 89 835

Kontaktni podatci za medije