Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. aprílu 2015

9. apríla 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. apríla 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 40,1 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 26,4 mld. EUR na 273,6 mld. EUR. Táto zmena bola dôsledkom štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň klientskych a portfóliových transakcií centrálnych bánk Eurosystému uskutočnených počas sledovaného obdobia.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 3 mld. EUR na 378,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 11,8 mld. EUR na 1 024,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 12,9 mld. EUR na 68,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 39,3 mld. EUR na 435,4 mld. EUR. V stredu 1. apríla 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 120,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 103,6 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 85,9 mld. EUR (v porovnaní so 63,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 13,7 mld. EUR na 300,7 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 3. aprílu 2015 Zmena oproti minulému týždňu: nákup Zmena oproti minulému týždňu: splatenie Zmena oproti minulému týždňu: štvrťročné precenenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 25,9 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,4 mld. EUR 0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 64,7 mld. EUR 2,0 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 4,9 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 52,5 mld. EUR 11,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 141,3 mld. EUR + 0,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 29,7 mld. EUR na 263,3 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje na základe aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. marcu 2015 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 103,030 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,0759 USD/EUR

128,95 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,2830 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 965 0 40 126
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 306 243 −3 156 27 968
2.1 Pohľadávky voči MMF 83 532 17 6 139
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 222 711 −3 173 21 830
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 37 374 2 561 3 655
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 335 −2 430 −18
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 335 −2 430 −18
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 521 246 −17 054 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 103 587 −16 920 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 417 558 0 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 101 −133 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 124 128 2 862 1
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 679 338 11 932 4 783
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 300 731 13 561 156
7.2 Ostatné cenné papiere 378 607 −1 628 4 627
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 718 0 53
9 Ostatné aktíva 232 777 −1 227 13 267
Aktíva spolu 2 334 126 −6 510 89 835
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 024 754 11 817 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 349 224 −7 402 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 263 335 −29 669 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 85 863 22 240 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 27 27 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 591 212 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 126 602 −3 357 0
5.1 Verejná správa 68 429 −12 906 0
5.2 Ostatné záväzky 58 173 9 549 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 38 775 −6 220 26
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 780 −337 204
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 596 −211 665
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 596 −211 665
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0 4 282
10 Ostatné pasíva 219 839 −1 013 12 109
11 Účty precenenia 403 298 0 72 400
12 Základné imanie a rezervy 96 011 0 150
Pasíva spolu 2 334 126 −6 510 89 835

Kontakt pre médiá