Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.4.2015

9.4.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.4.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 40,1 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 26,4 miljardilla eurolla 273,6 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista sekä eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 3 miljardilla eurolla 378,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 11,8 miljardilla eurolla 1 024,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 12,9 miljardilla eurolla 68,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 39,3 miljardilla eurolla 435,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.4.2015 erääntyi 120,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 103,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 85,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 63,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,7 miljardilla eurolla 300,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 3.4.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: uudelleenarvostuksen vaikutus
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 25,9 miljardia euroa - 0,1 miljardia euroa -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,4 miljardia euroa - 0,1 miljardia euroa -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 64,7 miljardia euroa 2,0 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 4,9 miljardia euroa 0,2 miljardia euroa - -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 52,5 miljardia euroa 11,5 miljardia euroa - -
Velkapaperiohjelma 141,3 miljardia euroa - - +0,4 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 29,7 miljardilla eurolla 263,3 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.3.2015 esitetään sarakkeen ”muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 103,030 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,0759

Japanin jeni / euro: 128,95

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2830 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 383 965 0 40 126
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 306 243 −3 156 27 968
2.1 Saamiset IMF:ltä 83 532 17 6 139
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 222 711 −3 173 21 830
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 37 374 2 561 3 655
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 335 −2 430 −18
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 335 −2 430 −18
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 521 246 −17 054 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 103 587 −16 920 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 417 558 0 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 101 −133 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 124 128 2 862 1
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 679 338 11 932 4 783
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 300 731 13 561 156
7.2 Muut arvopaperit 378 607 −1 628 4 627
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 718 0 53
9 Muut saamiset 232 777 −1 227 13 267
Vastaavaa yhteensä 2 334 126 −6 510 89 835
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 024 754 11 817 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 349 224 −7 402 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 263 335 −29 669 0
2.2 Talletusmahdollisuus 85 863 22 240 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 27 27 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 591 212 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 126 602 −3 357 0
5.1 Julkisyhteisöt 68 429 −12 906 0
5.2 Muut 58 173 9 549 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 38 775 −6 220 26
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 780 −337 204
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 596 −211 665
8.1 Talletukset ja muut velat 7 596 −211 665
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0 4 282
10 Muut velat 219 839 −1 013 12 109
11 Arvonmuutostilit 403 298 0 72 400
12 Pääoma ja rahastot 96 011 0 150
Vastattavaa yhteensä 2 334 126 −6 510 89 835

Yhteyshenkilöt