Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. aprill 2015

9. aprill 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

3. aprillil 2015 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 40,1 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 26,4 miljardi euro võrra 273,6 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 3 miljardi euro võrra 378,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 11,8 miljardi euro võrra 1024,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 12,9 miljardi euro võrra 68,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 39,3 miljardi euro võrra 435,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. aprillil 2015 möödus 120,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 103,6 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 85,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 63,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,7 miljardi euro võrra 300,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 3. aprill 2015 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – kvartalilõpu kohandused
Tagatud võlakirjade ostukava 1 25,9 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,4 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 64,7 miljardit eurot 2,0 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 4,9 miljardit eurot 0,2 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 52,5 miljardit eurot 11,5 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 141,3 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 29,7 miljardi euro võrra 263,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2015. aasta 31. märtsi seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

kuld: 1103,030 eurot untsi kohta

USD/EUR: 1,0759

EUR/JPY: 128,95

SDRid: 1,2830 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 383 965 0 40 126
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 306 243 −3 156 27 968
2.1 Nõuded RVFle 83 532 17 6 139
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 222 711 −3 173 21 830
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 37 374 2 561 3 655
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 335 −2 430 −18
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 335 −2 430 −18
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 521 246 −17 054 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 103 587 −16 920 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 417 558 0 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 101 −133 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 124 128 2 862 1
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 679 338 11 932 4 783
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 300 731 13 561 156
7.2 Muud väärtpaberid 378 607 −1 628 4 627
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 718 0 53
9 Muud varad 232 777 −1 227 13 267
Varad kokku 2 334 126 −6 510 89 835
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 024 754 11 817 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 349 224 −7 402 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 263 335 −29 669 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 85 863 22 240 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 27 27 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 591 212 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 126 602 −3 357 0
5.1 Valitsussektor 68 429 −12 906 0
5.2 Muud kohustused 58 173 9 549 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 38 775 −6 220 26
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 780 −337 204
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 596 −211 665
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 596 −211 665
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0 4 282
10 Muud kohustused 219 839 −1 013 12 109
11 Ümberhindluskontod 403 298 0 72 400
12 Kapital ja reservid 96 011 0 150
Kohustused kokku 2 334 126 −6 510 89 835

Kontaktandmed