Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. april 2015

9. april 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. april 2015, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 40,1 mia. euro. Stigningen afspejlede kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 26,4 mia. euro til 273,6 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 3 mia. euro til 378,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 11,8 mia. euro til 1.024,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 12,9 mia. euro til 68,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 39,3 mia. euro til 435,4 mia. euro. Onsdag den 1. april 2015 udløb en primær markedsoperation på 120,5 mia. euro, og en ny på 103,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 85,9 mia. euro (mod 63,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,7 mia. euro til 300,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 3. april 2015 Ændring i forhold til ugen før – opkøb Ændring i forhold til ugen før – indfrielser Ændring i forhold til ugen før – reguleringer ultimo kvartalet
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 25,9 mia. - EUR 0,1 mia. -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 11,4 mia. - EUR 0,1 mia. -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 64,7 mia. EUR 2,0 mia. - - EUR 0,2 mia.
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 4,9 mia. EUR 0,2 mia. - -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor EUR 52,5 mia. EUR 11,5 mia. - -
Securities Markets Programme EUR 141,3 mia. - - + EUR 0,4 mia.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 29,7 mia. euro til 263,3 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. marts 2015 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.103,030 pr. fine oz.

USD: 1,0759 pr. EUR

JPY: 128,95 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2830 pr. SDR.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.965 0 40.126
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 306.243 −3.156 27.968
2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.532 17 6.139
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 222.711 −3.173 21.830
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 37.374 2.561 3.655
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.335 −2.430 −18
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.335 −2.430 −18
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 521.246 −17.054 0
5.1 Primære markedsoperationer 103.587 −16.920 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 417.558 0 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 101 −133 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 124.128 2.862 1
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 679.338 11.932 4.783
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 300.731 13.561 156
7.2 Andre værdipapirer 378.607 −1.628 4.627
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.718 0 53
9 Andre aktiver 232.777 −1.227 13.267
Aktiver i alt 2.334.126 −6.510 89.835
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 1.024.754 11.817 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 349.224 −7.402 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 263.335 −29.669 0
2.2 Indlånsfacilitet 85.863 22.240 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 27 27 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.591 212 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 126.602 −3.357 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 68.429 −12.906 0
5.2 Andre forpligtelser 58.173 9.549 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 38.775 −6.220 26
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.780 −337 204
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.596 −211 665
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.596 −211 665
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0 4.282
10 Andre forpligtelser 219.839 −1.013 12.109
11 Revalueringskonti 403.298 0 72.400
12 Kapital og reserver 96.011 0 150
Passiver i alt 2.334.126 −6.510 89.835

Medie- og pressehenvendelser