Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 april 2015

9 april 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 3 april 2015 motsvarade ökningen på 40,1 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 26,4 miljarder EUR till 273,6 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder och på kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 3 miljarder EUR till 378,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 11,8 miljarder EUR till 1 024,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 12,9 miljarder EUR till 68,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 39,3 miljarder EUR till 435,4 miljarder EUR. Onsdagen den 1 april 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 120,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 103,6 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 85,9 miljarder EUR (jämfört med 63,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,7 miljarder EUR till 300,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 3 april 2015 Förändring jämfört med föregående vecka – köp Förändring jämfört med föregående vecka – inlösen Förändring jämfört med föregående vecka – justeringar vid kvartalets slut
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 25,9 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,4 miljarder EUR - 0,1 miljard EUR -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 64,7 miljarder EUR 2,0 miljarder EUR - - 0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 4,9 miljarder EUR 0,2 miljarder EUR - -
Program för köp av offentliga värdepapper 52,5 miljarder EUR 11,5 miljarder EUR - -
Värdepappersprogram 141,3 miljarder EUR - - + 0,4 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 29,7 miljarder EUR till 263,3 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 mars 2014 visas i tilläggskolumnen ” Förändring jämfört med föregående vecka avseende justeringar vid kvartalets slut”. Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 1 103,030 EUR per fine oz.

USD: 1,0759 per EUR

JPY: 128,95 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2830 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 383.965 0 40.126
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 306.243 −3.156 27.968
2.1 Fordringar på IMF 83.532 17 6.139
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 222.711 −3.173 21.830
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 37.374 2.561 3.655
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.335 −2.430 −18
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.335 −2.430 −18
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 521.246 −17.054 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 103.587 −16.920 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 417.558 0 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 101 −133 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 124.128 2.862 1
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 679.338 11.932 4.783
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 300.731 13.561 156
7.2 Andra värdepapper 378.607 −1.628 4.627
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.718 0 53
9 Övriga tillgångar 232.777 −1.227 13.267
Summa tillgångar 2.334.126 −6.510 89.835
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.024.754 11.817 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 349.224 −7.402 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 263.335 −29.669 0
2.2 Inlåningsfacilitet 85.863 22.240 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 27 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.591 212 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 126.602 −3.357 0
5.1 Offentliga sektorn 68.429 −12.906 0
5.2 Övriga skulder 58.173 9.549 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 38.775 −6.220 26
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.780 −337 204
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.596 −211 665
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.596 −211 665
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0 4.282
10 Övriga skulder 219.839 −1.013 12.109
11 Värderegleringskonton 403.298 0 72.400
12 Eget kapital 96.011 0 150
Summa skulder 2.334.126 −6.510 89.835

Kontakt för media