Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 kwietnia 2015 r.

9 kwietnia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3 kwietnia 2015 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 40,1 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 26,4 mld EUR do poziomu 273,6 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 3 mld EUR do poziomu 378,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 11,8 mld EUR do poziomu 1024,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 12,9 mld EUR do poziomu 68,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 39,3 mld EUR do poziomu 435,4 mld EUR. W środę 1 kwietnia 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 120,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 103,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 85,9 mld EUR (wobec 63,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,7 mld EUR do poziomu 300,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 3.04.2015 Różnica wobec zeszłego tygodnia – zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia – wykup Różnica wobec zeszłego tygodnia – korekta na koniec kwartału
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 25,9 mld EUR 0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,4 mld EUR 0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 64,7 mld EUR 2,0 mld EUR –0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 4,9 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 52,5 mld EUR 11,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 141,3 mld EUR +0,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 29,7 mld EUR do poziomu 263,3 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 marca 2015 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1103,030 EUR za uncję jubilerską

1,0759 USD/EUR

128,95 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,2830 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 383.965 0 40.126
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 306.243 −3.156 27.968
2.1 Należności od MFW 83.532 17 6.139
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 222.711 −3.173 21.830
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 37.374 2.561 3.655
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.335 −2.430 −18
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.335 −2.430 −18
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 521.246 −17.054 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 103.587 −16.920 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 417.558 0 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 101 −133 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 124.128 2.862 1
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 679.338 11.932 4.783
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 300.731 13.561 156
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 378.607 −1.628 4.627
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.718 0 53
9 Pozostałe aktywa 232.777 −1.227 13.267
Aktywa razem 2.334.126 −6.510 89.835
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.024.754 11.817 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 349.224 −7.402 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 263.335 −29.669 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 85.863 22.240 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 27 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.591 212 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 126.602 −3.357 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 68.429 −12.906 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 58.173 9.549 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 38.775 −6.220 26
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.780 −337 204
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.596 −211 665
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.596 −211 665
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0 4.282
10 Pozostałe pasywa 219.839 −1.013 12.109
11 Różnice z wyceny 403.298 0 72.400
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 96.011 0 150
Pasywa razem 2.334.126 −6.510 89.835

Kontakt z mediami