Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 април 2015 г.

9 април 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 40,1 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 3 април 2015 г., отразява корекциите вследствие на извършената тримесечна преоценка.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 26,4 млрд. евро до 273,6 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 3 млрд. евро до 378,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 11,8 млрд. евро до 1024,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 12,9 млрд. евро до 68,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 39,3 млрд. евро до 435,4 млрд. евро. На 1 април 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 120,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 103,6 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 85,9 млрд. евро (при 63,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 13,7 млрд. евро до 300,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 3 април 2015 г. Разлика спрямо предходната седмица – покупки Разлика спрямо предходната седмица – изплащания Разлика спрямо предходната седмица – корекции в края на тримесечието
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 25,9 млрд. евро - 0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,4 млрд. евро - 0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 64,7 млрд. евро 2,0 млрд. евро - - 0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 4,9 млрд. евро 0,2 млрд. евро - -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 52,5 млрд. евро 11,5 млрд. евро - -
Програма за пазарите на ценни книжа 141,3 млрд. евро - - + 0,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 29,7 млрд. евро до 263,3 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, чуждестранната валута, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 31 март 2015 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 1103,030 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,0759 за 1 евро

Японска йена – 128,95 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,2830 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 383 965 0 40 126
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 306 243 −3 156 27 968
2.1 Вземания от МВФ 83 532 17 6 139
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 222 711 −3 173 21 830
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 37 374 2 561 3 655
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 335 −2 430 −18
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 335 −2 430 −18
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 521 246 −17 054 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 103 587 −16 920 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 417 558 0 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 101 −133 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 124 128 2 862 1
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 679 338 11 932 4 783
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 300 731 13 561 156
7.2 Други ценни книжа 378 607 −1 628 4 627
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 718 0 53
9 Други активи 232 777 −1 227 13 267
Общо активи 2 334 126 −6 510 89 835
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 024 754 11 817 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 349 224 −7 402 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 263 335 −29 669 0
2.2 Депозитно улеснение 85 863 22 240 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 27 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 591 212 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 126 602 −3 357 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 68 429 −12 906 0
5.2 Други задължения 58 173 9 549 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 38 775 −6 220 26
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 780 −337 204
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 596 −211 665
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 596 −211 665
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0 4 282
10 Други задължения 219 839 −1 013 12 109
11 Сметки за преоценка 403 298 0 72 400
12 Капитал и резерви 96 011 0 150
Общо пасиви 2 334 126 −6 510 89 835

Данни за контакт за медиите