Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. dubnu 2015

9. dubna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. dubna 2015 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 40,1 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 26,4 mld. EUR na 273,6 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 3 mld. EUR na 378,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 11,8 mld. EUR na 1 024,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 12,9 mld. EUR na 68,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 39,3 mld. EUR na 435,4 mld. EUR. Ve středu 1. dubna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 120,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 103,6 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 85,9 mld. EUR (ve srovnání se 63,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,7 mld. EUR na 300,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 3. dubnu 2015 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – splacení Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – přecenění na konci čtvrtletí
1. program nákupu krytých dluhopisů 25,9 mld. EUR 0,1 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,4 mld. EUR 0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 64,7 mld. EUR 2,0 mld. EUR ‑0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 4,9 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 52,5 mld. EUR 11,5 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 141,3 mld. EUR +0,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 29,7 mld. EUR na 263,3 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. březnu 2015 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 103,030 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,0759 USD/EUR

JPY: 128,95 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2830 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 965 0 40 126
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 306 243 −3 156 27 968
2.1 Pohledávky za MMF 83 532 17 6 139
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 222 711 −3 173 21 830
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 37 374 2 561 3 655
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 335 −2 430 −18
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 335 −2 430 −18
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 521 246 −17 054 0
5.1 Hlavní refinanční operace 103 587 −16 920 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 417 558 0 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 101 −133 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 124 128 2 862 1
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 679 338 11 932 4 783
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 300 731 13 561 156
7.2 Ostatní cenné papíry 378 607 −1 628 4 627
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 718 0 53
9 Ostatní aktiva 232 777 −1 227 13 267
Aktiva celkem 2 334 126 −6 510 89 835
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 024 754 11 817 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 349 224 −7 402 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 263 335 −29 669 0
2.2 Vkladová facilita 85 863 22 240 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 27 27 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 591 212 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 126 602 −3 357 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 68 429 −12 906 0
5.2 Ostatní závazky 58 173 9 549 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 38 775 −6 220 26
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 780 −337 204
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 596 −211 665
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 596 −211 665
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0 4 282
10 Ostatní pasiva 219 839 −1 013 12 109
11 Účty přecenění 403 298 0 72 400
12 Kapitál a rezervní fondy 96 011 0 150
Pasiva celkem 2 334 126 −6 510 89 835

Kontakty pro média