Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 april 2015

9 april 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 april 2015 was de stijging van EUR 40,1 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 26,4 miljard naar EUR 273,6 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassing van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 3 miljard naar EUR 378,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 11,8 miljard naar EUR 1.024,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 12,9 miljard naar EUR 68,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 39,3 miljard naar EUR 435,4 miljard. Op woensdag 1 april 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 120,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 103,6 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 85,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 63,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 13,7 miljard naar EUR 300,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 3 april 2015 Verschil ten opzichte van vorige week – Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week – Aflossingen Verschil ten opzichte van vorige week – Kwartaaleinde-aanpassingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 25,9 miljard - EUR 0,1 miljard -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,4 miljard - EUR 0,1 miljard -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 64,7 miljard EUR 2,0 miljard - - EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 4,9 miljard EUR 0,2 miljard - -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 52,5 miljard EUR 11,5 miljard - -
Programma voor de effectenmarkten EUR 141,3 miljard - - + EUR 0,4 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 29,7 miljard naar EUR 263,3 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 maart 2015 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom "Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen". De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.103,030 per fine ounce

USD: 1,0759 per EUR

JPY: 128,95 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2830 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 383.965 0 40.126
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 306.243 −3.156 27.968
2.1 Vorderingen op het IMF 83.532 17 6.139
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 222.711 −3.173 21.830
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 37.374 2.561 3.655
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.335 −2.430 −18
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.335 −2.430 −18
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 521.246 −17.054 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 103.587 −16.920 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 417.558 0 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 101 −133 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 124.128 2.862 1
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 679.338 11.932 4.783
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 300.731 13.561 156
7.2 Overige waardepapieren 378.607 −1.628 4.627
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.718 0 53
9 Overige activa 232.777 −1.227 13.267
Totaal activa 2.334.126 −6.510 89.835
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.024.754 11.817 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 349.224 −7.402 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 263.335 −29.669 0
2.2 Depositofaciliteit 85.863 22.240 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 27 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.591 212 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 126.602 −3.357 0
5.1 Overheid 68.429 −12.906 0
5.2 Overige verplichtingen 58.173 9.549 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 38.775 −6.220 26
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.780 −337 204
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.596 −211 665
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.596 −211 665
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0 4.282
10 Overige passiva 219.839 −1.013 12.109
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0 72.400
12 Kapitaal en reserves 96.011 0 150
Totaal passiva 2.334.126 −6.510 89.835

Contactpersonen voor de media