Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. balandžio 3 d.

2015 m. balandžio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. balandžio 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 40,1 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 26,4 mlrd. eurų – iki 273,6 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 378,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,8 mlrd. eurų – iki 1 024,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,9 mlrd. eurų – iki 68,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 39,3 mlrd. eurų – iki 435,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. balandžio 1 d., baigėsi 120,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 103,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 85,9 mlrd. eurų (palyginti su 63,6 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,7 mlrd. eurų – iki 300,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. balandžio 3 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – koregavimas ketvirčio pabaigoje
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 25,9 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,4 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 64,7 mlrd. eurų 2,0 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 4,9 mlrd. eurų 0,2 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 52,5 mlrd. eurų 11,5 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 141,3 mlrd. eurų +0,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 29,7 mlrd. eurų – iki 263,3 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2015 m. kovo 31 d., parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 103,030 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,0759 už EUR

JPY: 128,95 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2830 EUR / SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 383 965 0 40 126
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 306 243 −3 156 27 968
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 532 17 6 139
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 222 711 −3 173 21 830
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 37 374 2 561 3 655
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 335 −2 430 −18
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 335 −2 430 −18
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 521 246 −17 054 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 103 587 −16 920 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 417 558 0 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 101 −133 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 124 128 2 862 1
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 679 338 11 932 4 783
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 300 731 13 561 156
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 378 607 −1 628 4 627
8 Valdžios skola eurais 26 718 0 53
9 Kitas turtas 232 777 −1 227 13 267
Visas turtas 2 334 126 −6 510 89 835
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 024 754 11 817 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 349 224 −7 402 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 263 335 −29 669 0
2.2 Indėlių galimybė 85 863 22 240 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 27 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 591 212 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 126 602 −3 357 0
5.1 Valdžiai 68 429 −12 906 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 58 173 9 549 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 38 775 −6 220 26
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 780 −337 204
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 596 −211 665
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 596 −211 665
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0 4 282
10 Kiti įsipareigojimai 219 839 −1 013 12 109
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0 72 400
12 Kapitalas ir rezervai 96 011 0 150
Visi įsipareigojimai 2 334 126 −6 510 89 835

Kontaktai žiniasklaidai