Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 3. aprīlī

2015.9.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 3. aprīlī, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 40.1 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 26.4 mljrd. euro (līdz 273.6 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 3 mljrd. euro (līdz 378.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 11.8 mljrd. euro (līdz 1 024.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 12.9 mljrd. euro (līdz 68.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 39.3 mljrd. euro (līdz 435.4 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 1. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 120.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 103.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 85.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 63.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.7 mljrd. euro (līdz 300.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 3. aprīlī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 25.9 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.4 mljrd. euro 0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 64.7 mljrd. euro 2.0 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 4.9 mljrd. euro 0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 52.5 mljrd. euro 11.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 141.3 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 29.7 mljrd. euro (līdz 263.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2015. gada 31. martā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 103.030 EUR par Trojas unci

1.0759 USD par 1 EUR

128.95 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2830 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,965 0 40,126
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 306,243 −3,156 27,968
2.1 SVF debitoru parādi 83,532 17 6,139
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 222,711 −3,173 21,830
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 37,374 2,561 3,655
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,335 −2,430 −18
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,335 −2,430 −18
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 521,246 −17,054 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 103,587 −16,920 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 417,558 0 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 101 −133 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 124,128 2,862 1
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 679,338 11,932 4,783
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 300,731 13,561 156
7.2 Pārējie vērtspapīri 378,607 −1,628 4,627
8 Valdības parāds euro 26,718 0 53
9 Pārējie aktīvi 232,777 −1,227 13,267
Kopā aktīvi 2,334,126 −6,510 89,835
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1,024,754 11,817 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 349,224 −7,402 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 263,335 −29,669 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 85,863 22,240 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 27 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,591 212 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 126,602 −3,357 0
5.1 Saistības pret valdību 68,429 −12,906 0
5.2 Pārējās saistības 58,173 9,549 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 38,775 −6,220 26
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,780 −337 204
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,596 −211 665
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,596 −211 665
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0 4,282
10 Pārējās saistības 219,839 −1,013 12,109
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0 72,400
12 Kapitāls un rezerves 96,011 0 150
Kopā pasīvi 2,334,126 −6,510 89,835

Kontaktinformācija presei