Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. aprila 2015

9. april 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. aprila 2015, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 40,1 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 26,4 milijarde EUR na 273,6 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 3 milijarde EUR na 378,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 11,8 milijarde EUR na 1.024,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 12,9 milijarde EUR na 68,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 39,3 milijarde EUR na 435,4 milijarde EUR. V sredo, 1. aprila 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 120,5 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 103,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 85,9 milijarde EUR (v primerjavi s 63,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,7 milijarde EUR na 300,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 3. aprila 2015 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo Razlika od prejšnjega tedna – prilagoditve ob koncu četrtletja
Prvi program nakupa kritih obveznic 25,9 milijarde EUR - 0,1 milijarde EUR -
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,4 milijarde EUR - 0,1 milijarde EUR -
Tretji program nakupa kritih obveznic 64,7 milijarde EUR 2,0 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 4,9 milijarde EUR 0,2 milijarde EUR - -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 52,5 milijarde EUR 11,5 milijarde EUR - -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 141,3 milijarde EUR - - +0,4 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 29,7 milijarde EUR na 263,3 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. marca 2015 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.103,030 EUR za unčo

USD: 1,0759 za EUR

JPY: 128,95 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2830 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.965 0 40.126
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 306.243 −3.156 27.968
2.1 Terjatve do MDS 83.532 17 6.139
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 222.711 −3.173 21.830
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 37.374 2.561 3.655
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.335 −2.430 −18
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.335 −2.430 −18
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 521.246 −17.054 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 103.587 −16.920 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 417.558 0 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 101 −133 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 124.128 2.862 1
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 679.338 11.932 4.783
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 300.731 13.561 156
7.2 Drugi vrednostni papirji 378.607 −1.628 4.627
8 Dolg širše države v EUR 26.718 0 53
9 Druga sredstva 232.777 −1.227 13.267
Skupaj sredstva 2.334.126 −6.510 89.835
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.024.754 11.817 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 349.224 −7.402 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 263.335 −29.669 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 85.863 22.240 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 27 27 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.591 212 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 126.602 −3.357 0
5.1 Širša država 68.429 −12.906 0
5.2 Druge obveznosti 58.173 9.549 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 38.775 −6.220 26
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.780 −337 204
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.596 −211 665
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.596 −211 665
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0 4.282
10 Druge obveznosti 219.839 −1.013 12.109
11 Računi prevrednotenja 403.298 0 72.400
12 Kapital in rezerve 96.011 0 150
Skupaj obveznosti 2.334.126 −6.510 89.835
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije