Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 aprilie 2015

9 aprilie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 3 aprilie 2015, creșterea de 40,1 miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 26,4 miliarde EUR, până la 273,6 miliarde EUR. Această variație s-a datorat reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, precum și operațiunilor cu clientela și celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

În cursul săptămânii, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 3 miliarde EUR, până la 378,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au majorat cu 11,8 miliarde EUR, până la 1 024,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 12,9 miliarde EUR, până la 68,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 39,3 miliarde EUR, până la 435,4 miliarde EUR. Miercuri, 1 aprilie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 120,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 103,6 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 85,9 miliarde EUR (față de 63,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,7 miliarde EUR, până la 300,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 3 aprilie 2015 Modificări față de săptămâna anterioară – achiziții Modificări față de săptămâna anterioară – răscumpărări Modificări față de săptămâna anterioară – reevaluări la sfârșitul trimestrului
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 25,9 miliarde EUR - 0,1 miliarde EUR -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,4 miliarde EUR - 0,1 miliarde EUR -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 64,7 miliarde EUR 2,0 miliarde EUR - - 0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 4,9 miliarde EUR 0,2 miliarde EUR - -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 52,5 miliarde EUR 11,5 miliarde EUR - -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 141,3 miliarde EUR - - + 0,4 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 29,7 miliarde EUR, până la 263,3 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 31 martie 2015 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 103,030 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,0759/EUR

JPY: 128,95/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2830 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 383 965 0 40 126
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 306 243 −3 156 27 968
2.1 Creanţe asupra FMI 83 532 17 6 139
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 222 711 −3 173 21 830
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 37 374 2 561 3 655
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 335 −2 430 −18
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 335 −2 430 −18
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 521 246 −17 054 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 103 587 −16 920 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 417 558 0 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 101 −133 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 124 128 2 862 1
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 679 338 11 932 4 783
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 300 731 13 561 156
7.2 Alte titluri 378 607 −1 628 4 627
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 718 0 53
9 Alte active 232 777 −1 227 13 267
Total active 2 334 126 −6 510 89 835
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 1 024 754 11 817 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 349 224 −7 402 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 263 335 −29 669 0
2.2 Facilitatea de depozit 85 863 22 240 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 27 27 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 591 212 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 126 602 −3 357 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 68 429 −12 906 0
5.2 Alte angajamente 58 173 9 549 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 38 775 −6 220 26
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 780 −337 204
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 596 −211 665
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 596 −211 665
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0 4 282
10 Alte pasive 219 839 −1 013 12 109
11 Conturi de reevaluare 403 298 0 72 400
12 Capital şi rezerve 96 011 0 150
Total pasive 2 334 126 −6 510 89 835

Contacte media