Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Οκτώβριος 2011

Δραστηριότητες αγορών

Λεπτομέρειες σχετικά με τις πράξεις αναχρηματοδότησης που θα διενεργηθούν από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2012

Στις 6 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε σειρά αποφάσεων σχετικά με τις πράξεις κύριας και πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης που διενεργεί το Ευρωσύστημα, καθώς και τις διαδικασίες δημοπρασίας που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τους. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Έναρξη δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών

Στις 6 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή ένα δεύτερο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών και ανακοίνωσε ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του. Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα θα ανακοινωθούν τον Νοέμβριο του 2011. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Εξελίξεις σχετικά με το TARGET2-Securities (T2S)

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Kristian Kjeldsen, Προϊστάμενο των Συστημάτων Πληρωμών στη Danmarks Nationalbank, ως αναπληρωτή στο συμβούλιο για το πρόγραμμα T2S. Το συμβούλιο του προγράμματος T2S θεσπίστηκε στις 19 Μαρτίου 2009 για να συνδράμει τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος T2S.

Στις 20 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το T2S θα τεθεί σε λειτουργία εννέα μήνες αργότερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί - δηλ. τον Ιούνιο του 2015 και όχι τον Σεπτέμβριο του 2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να παρατείνει την προθεσμία για την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου. Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε εύθετο χρόνο.

Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής σχετικά με το TARGET2

Στις 14 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/15 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2). Η κατευθυντήρια γραμμή, η οποία μεταξύ άλλων λαμβάνει υπόψη τις ενημερώσεις που χρειάζονται για την έκδοση 5.0 του TARGET2, θα τεθεί σε ισχύ από τις 21 Νοεμβρίου 2011.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο διάταξης για τα ελάχιστα αποθεματικά της Česká národní banka

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/75), κατόπιν αιτήματος της Česká národní banka.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μεταρρύθμιση του συστήματος εγγύησης καταθέσεων των Κάτω Χωρών

Στις 4 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/76), στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών των Κάτω Χωρών σχετικά με μεταρρύθμιση του συστήματος εγγύησης καταθέσεων των Κάτω Χωρών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κυρώσεις που αφορούν την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία στη Σλοβενία 

Στις 7 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/78), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κρατική εγγύηση του Βελγίου που καλύπτει ορισμένα δάνεια προς τα πιστωτικά ιδρύματα Dexia SA και Dexia Crédit Local SA

Στις 13 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/79), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μητρώο οικονομικών καταστάσεων στη Σλοβακία

Στις 14 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/80), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβακίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις κανόνων που εφαρμόζονται σε ενυπόθηκα ομόλογα και ομόλογα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη Σλοβενία

Στις 17 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/81), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κρατική εγγύηση του Λουξεμβούργου που καλύπτει ορισμένα δάνεια προς τα πιστωτικά ιδρύματα Dexia SA και Dexia Crédit Local SA

Στις 18 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/82), κατόπιν αιτήματος της Banque centrale du Luxembourg.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και τροποποιήσεις του συστήματος εξυγίανσης και εκκαθάρισης των πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στην εποπτεία της Banco de Portugal

Στις 19 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/83), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Πορτογαλίας.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Παράταση του προγράμματος συνεργασίας του Ευρωσυστήματος με την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου

Στις 13 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση του προγράμματος συνεργασίας του Ευρωσυστήματος με την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου έως τις 31 Μαρτίου 2012. Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη της Κεντρικής Τράπεζας της Αιγύπτου κατά τη διαδικασία σταδιακής υιοθέτησης του πλαισίου Βασιλεία ΙΙ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 6 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/77), κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου