Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2011

Markttransacties

Details betreffende de herfinancieringstransacties van oktober 2011 tot en met juli 2012

Op 6 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur een aantal besluiten genomen ten aanzien van de basisherfinancieringstransacties en langerlopende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de voor deze transacties gehanteerde tenderprocedures. Nadere informatie kan worden gevonden in een op diezelfde dag op de website van de ECB gepubliceerd persbericht.

Invoering van een tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

Op 6 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur besloten een tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties van start te doen gaan en enkele van de belangrijkste kenmerken van dit nieuwe programma bekendgemaakt. Nadere informatie over de modaliteiten ervan zal worden gegeven in november 2011. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Ontwikkelingen in het TARGET2-Securities (T2S)-project

Op 22 september 2011 heeft de Raad van Bestuur Kristian Kjeldsen, Hoofd Betalingssystemen van Danmarks Nationalbank, benoemd tot plaatsvervangend lid van de T2S-Programmaraad. De T2S-Programmaraad is op 19 maart 2009 opgezet om aan de besluitvormende organen van de ECB ondersteuning te verlenen bij het waarborgen van de succesvolle afronding van het T2S-project.

Op 20 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur besloten T2S negen maanden later dan gepland van start te doen gaan, d.w.z. in juni 2015 in plaats van in september 2014. De Raad van Bestuur heeft tevens besloten de uiterste termijn voor ondertekening van de Framework Agreement te verlengen. Nadere informatie zal te zijner tijd worden verschaft op de website van de ECB.

Wijzigingen in het TARGET2-Richtsnoer

Op 14 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Richtsnoer ECB/2011/15 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees ‘real-time’ brutovereveningssysteem (TARGET2). Het Richtsnoer, dat onder andere de door de invoering van TARGET2 5.0 noodzakelijk geworden actualiseringen omvat, zal op 21 november 2011 in werking treden.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake minimumreserves in Tsjechië

Op 30 september 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Česká národní banka, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/75).

ECB-Advies inzake de hervorming van het depositogarantiestelsel in Nederland

Op 4 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, in antwoord op een openbare raadpleging van het Nederlandse Ministerie van Financiën over hervorming van het Nederlandse depositogarantiestelsel, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/76).

ECB-Advies inzake sancties in verband met de bescherming van de euro tegen valsemunterij in Slovenië

Op 7 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/78).

ECB-Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA in België

Op 13 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/79).

ECB-Advies inzake het register voor financiële rekeningen in Slowakije

Op 14 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Slowaakse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/80).

ECB-Advies inzake regels die van toepassing zijn op hypotheek- en gemeenteobligaties in Slovenië

Op 17 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Sloveense Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/81).

ECB-Advies inzake een garantie zijdens de Luxemburgse overheid betreffende bepaalde leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA

Op 18 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Banque centrale du Luxembourg, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/82).

ECB-Advies inzake maatregelen betreffende vroegtijdige interventie en wijzigingen van het stelsel voor de afwikkeling en liquidatie van krediet- en financiële instellingen die zijn onderworpen aan het toezicht van Banco de Portugal

Op 19 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/83).

Internationale en Europese samenwerking

Verlenging van het samnwerkingsprogramma van het Eurosysteem met de Central Bank of Egypt

Op 13 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan verlenging van het samenwerkingsprogramma van het Eurosysteem met de Central Bank of Egypt, zodat dit nu op 31 maart 2012 zal aflopen. Dit programma streeft ernaar de Central Bank of Egypt ondersteuning te geven bij haar geleidelijke invoering van het Bazel II-kader.

Corporate governance

Advies van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de Directie van de Europese Centrale Bank

Op 6 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van de Europese Raad, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/77).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media