Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECBS publiska apņemšanās par Eiropas statistiku

ECBS statistikas funkcijas pamatā ir likumīgs pilnvarojums vākt visus nepieciešamos un atbilstošos datus, lai sagatavotu un izplatītu objektīvu, uzticamu, atbilstošu, savlaicīgu, konsekventu un pieejamu statistiku jomās, par kurām atbildīga ECBS. Atbilstošos gadījumos šī statistika ir saskaņā ar Eiropas un starptautiskajiem standartiem, pamatnostādnēm un labo praksi. Neatkarība, kas ECBS nodrošināta Līguma par Eiropas Savienības darbību 130. pantā, cita starpā paredz, ka nenotiek politiska iejaukšanās statistiskās informācijas apkopošanā un izplatīšanā.

ECBS ļoti būtiska ir statistikas kvalitāte. Tāpēc tiek ņemti vērā starptautiski pieņemtie kvalitātes standarti, kas noteikti, piemēram, SVF Speciālajā datu izplatīšanas standartā un Datu kvalitātes novērtēšanas sistēmā, kuri savukārt balstīti uz ANO Oficiālās statistikas pamatprincipiem. NeierobežojotProtokolā par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem (turpmāk – "Statūti") noteikto, ECBS sadarbojas ar Eiropas Statistikas sistēmu (ESS), kas ietver Eurostat (Eiropas Savienības (ES) Statistikas biroju), valstu statistikas institūtus un citas valstu statistikas iestādes, ņemot vērā principus, kas noteikti Eiropas Statistikas prakses kodeksā valstu un Kopienas statistikas iestādēm.

ECBS cenšas efektīvi pildīt statistikas funkciju un lietderīgi izmantot resursus, vācot, apkopojot un izplatot statistiku. Saskaņā ar ES primārajiem un sekundārajiem tiesību aktiem (attiecīgi Līguma 130. pants un Statūtu 5. pants un Padomes Regula 2533/98, kas grozīta ar Padomes Regulu 951/2009) tās mērķis ir vākt nepieciešamo atbilstošas kvalitātes statistisko informāciju, līdz minimumam samazinot datu sniedzējiem radīto pārskatu sniegšanas slogu, garantējot viņu privātumu un aizsargājot viņu sniegtās publiski neatklājamās informācijas konfidencialitāti. Konfidenciālas statistiskās informācijas, ko ECBS snieguši individuāli ziņotāji, atkārtota izmantošana administratīvām vajadzībām iespējama tikai tad, ja tā ir informācija par uzņēmumiem, kuriem tā pati informācija būtu jāiesniedz ECBS otrreiz (piemēram, obligāto rezervju nolūkiem), un tai jābūt paredzētai tiesību aktos. Turklāt ECBS garantē, ka ESS iestādes sniegto konfidenciālo statistisko informāciju izmanto tikai statistikas vajadzībām.

ECBS, veicot statistikas funkciju, apņemas īstenot labu vadību, ievērot augstus ētikas standartus, kā arī veikt uzdevumus sadarbības un komandas darba gaisotnē. Atbilstoši Eurosistēmas misijas paziņojumam ECBS statistikas sagatavošanā tiek ievērots principu kopums saistībā ar ESCB institucionālo vidi, statistikas procesiem un sagatavotajiem statistikas datiem.

Institucionālā vide

Institucionālajai struktūrai, kurā tiek sagatavoti statistikas dati, ir būtiska nozīme šo datu kvalitātes nodrošināšanā. Institucionālā vide būtiski ietekmē sagatavotās un izplatītās statistikas integritāti un uzticamību. Noteicošie principi ir šādi:

1. princips. Profesionāla neatkarība

"Profesionālajai neatkarībai" saistībā ar ECBS statistikas funkciju ir divas dimensijas. Pirmkārt, ECBS neatkarība nodrošināta Līguma 130. pantā un Statūtu 7. pantā. Šie panti attiecas uz visiem ECBS veiktajiem uzdevumiem un nozīmē, ka nenotiek politiska iejaukšanās ECBS statistikas funkcijas veikšanā. Saskaņā ar Statūtiem ECBS "nelūdz un nepieņem norādījumus no Savienības iestādēm vai struktūrām, no kādas dalībvalsts valdības vai no kādas citas struktūras". Otrkārt, ECBS statistika jāsagatavo, ievērojot zinātniskās neatkarības kritēriju – izvēloties ECBS statistikas izstrādes un sagatavošanas avotus, definīcijas, metodoloģiju un statistikas paņēmienus, kā arī, pieņemot lēmumus par visa veida izplatīšanas laiku un saturu, jāņem vērā tikai statistikas apsvērumi.

Rādītāji

 1. ECBS statistikas funkcijas neatkarība no politiskās un cita veida ārējas ietekmes, plānojot, sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku, ir noteikta likumā.
 2. ECBS statistikas funkcija ir atbildīga par Eiropas statistikas neatkarīgu izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu.
 3. ECBS statistikas funkcija pilnībā uzņemas atbildību par lēmumiem saistībā ar statistikas metodēm, standartiem un procedūrām, kā arī statistikas datu publiskojumu saturu un termiņiem.
 4. Tiek publicētas statistikas darba programmas, un periodiskos ziņojumos tiek izklāstīta darba norise.
 5. Statistikas datu publiskojumi tiek skaidri nodalīti un izplatīti atsevišķi no politiskiem paziņojumiem.
 6. ECBS pēc vajadzības publiski izsaka viedokli par statistikas jautājumiem, t.sk. par saņemto kritiku un Eiropas oficiālās statistikas neatbilstošu izmantošanu.
2. princips. Pilnvarojums datu vākšanai

"Pilnvarojums datu vākšanai" nozīmē, ka ECBS jāsaņem nepārprotams juridisks pilnvarojums vākt datus Eiropas statistikas vajadzībām. Turklāt tai ir tiesības piemērot sankcijas datu sniedzējiem, kuri nepilda pienākumus.

Rādītāji

 1. ECBS pilnvarojums vākt informāciju Eiropas statistikas sagatavošanai un izplatīšanai ir noteikts likumā.
 2. Pamatojoties uz tiesību aktu, ECBS var noteikt obligātu dalību statistikas apsekojumos.
3. princips. Resursu pietiekamība

"Resursu pietiekamība" nozīmē cilvēkresursu un finanšu resursu, iespēju un IT infrastruktūras efektīvu izmantošanu un atbilstību statistikas darba programmai.

Rādītāji

 1. Pieredzējušu darbinieki un finanšu un datu apstrādes resursi gan apjoma, gan kvalitātes ziņā ir pietiekami, lai nodrošinātu pašreizējās Eiropas statistikas vajadzības.
 2. Eiropas statistikas apjoms, detalizācijas pakāpe un izmaksas ir samērojamas ar vajadzībām.
 3. Ir ieviestas procedūras, lai, ņemot vērā izmaksas, novērtētu un pamatotu pieprasījumus pēc jauniem Eiropas statistikas datiem.
 4. Ir ieviestas procedūras, lai novērtētu, vai joprojām pastāv nepieciešamība pēc visu veidu Eiropas statistikas, un konstatētu, vai kādu statistikas datu sagatavošanu nevar pārtraukt vai samazināt datu apjomu resursu ekonomijas nolūkā.
4. princips. Apņemšanās nodrošināt kvalitāti

"Apņemšanās nodrošināt kvalitāti" nozīmē, ka ECBS statistikas funkcijas mērķis ir nodrošināt kvalitāti. Tā sistemātiski un regulāri konstatē priekšrocības un trūkumus, lai nemitīgi uzlabotu procesu un produktu kvalitāti.

Rādītāji

 1. Ir izstrādāta kvalitātes politika un tā ir publiski pieejama.
 2. Ir ieviestas procedūras, lai plānotu un uzraudzītu statistikas sagatavošanas procesa kvalitāti.
 3. Produktu kvalitāte tiek regulāri uzraudzīta un novērtēta, un par to tiek sniegti pārskati saskaņā ar ECBS kvalitātes kritērijiem.
 4. Svarīgākos statistikas datus regulāri un rūpīgi pārbauda.
5. princips. Statistikas konfidencialitāte

"Statistikas konfidencialitāte" nozīmē konfidenciālas statistikas informācijas, kas attiecas uz atsevišķām statistikas vienībām un ko ECBS dalībnieki apkopo tieši no pārskatu sniedzējiem vai arī netieši no ESS iestādēm vai citām valstu/starptautiskajām iestādēm, aizsardzību. Konfidenciālu statistikas informāciju, kas tiek nosūtīta starp ESS iestādi un ECBS dalībnieku, drīkst izmantot vienīgi statistikas nolūkos – to nedrīkst izmantot, piemēram, administratīvām vai nodokļu vajadzībām, tiesvedībai vai pārbaudēm vai sankciju piemērošanai saskaņā ar Padomes Regulas 2533/98 6. un 7. pantu. Šādai informācijai jābūt pieejamai tikai darbiniekiem, kas veic statistikas uzdevumus jomā, uz kuru attiecas informācija. Turklāt ECBS jāveic visi nepieciešamie regulējošie, administratīvie, tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai novērstu konfidenciālas statistikas informācijas nelikumīgu izpaušanu vai izmantošanu.

Rādītāji

 1. Statistikas konfidencialitāte ir noteikta ar likumu.
 2. Stājoties amatā, darbinieki uzņemas juridiskas saistības nodrošināt konfidencialitāti.
 3. Par jebkuru tīšu statistikas konfidencialitātes nosacījumu neievērošanu paredzēti sodi.
 4. Darbiniekiem ir pieejamas vadlīnijas un instrukcijas statistiskās konfidencialitātes aizsardzībai tās sagatavošanas un izplatīšanas procesā. Konfidencialitātes politika ir darīta zināma sabiedrībai.
 5. Ir ieviesti fiziski, tehnoloģiski un organizatoriski aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu statistikas datu bāzu integritāti un drošību.
 6. Ārējiem lietotājiem, kam pētniecības nolūkā nodrošināta pieeja statistikas mikrodatiem, piemēro stingrus noteikumus.
 7. Vismaz reizi gadā ECB lēmējinstitūcijas publicē pārskatu par statistikas konfidencialitātes principa ievērošanu.
6. princips. Neitralitāte un objektivitāte

"Neitralitāte" nozīmē, ka statistikas izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā ECBS jābalstās uz neitralitātes principiem. Turklāt tai jābūt vienlīdz pieejamai visiem lietotājiem, lai saglabātu sabiedrības uzticību to politikas lēmumu integritātei, uz kuriem balstīta šī statistika.

"Objektivitāte" nozīmē, ka ECBS statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai jābūt sistemātiskai, uzticamai un objektīvai. Tas nozīmē profesionālu un ētikas standartu ievērošanu un to, ka īstenotā politika un prakse ir caurredzama lietotājiem un respondentiem.

Rādītāji

 1. Statistikas datus vāc, apkopo un izplata objektīvi un saskaņā ar statistikas apsvērumiem.
 2. Datu avotu un statistikas metožu izvēli veic, kā arī lēmumus par statistikas izplatīšanu pieņem saskaņā ar statistikas apsvērumiem.
 3. Publicētajā statistiskā atrastās kļūdas iespējami drīz tiek labotas un publiskotas.
 4. Informācija par izmantotajām metodēm un procedūrām ir publiski pieejama.
 5. Statistisko datu publicēšanas datums un laiks tiek iepriekš paziņots.
 6. Par metodoloģijas, pamatdatu vai paņēmienu būtisku pārskatīšanu vai maiņu tiek iepriekš paziņots.
 7. Visiem lietotājiem tiek nodrošināta pieeja visiem Eiropas statistikas datiem. Jebkura privileģēta pieeja šiem datiem pirms publicēšanas ir ierobežota, kontrolēta un publiskota. Ja notiek informācijas noplūde, taisnīguma nodrošināšanas nolūkos jāpārskata pasākumi, kas saistīti ar piekļuvi datiem pirms to publicēšanas.
 8. Statistisko datu publiskojumi un paziņojumi preses konferencēs ir objektīvi un neitrāli.
 9. Tiek rīkotas īpašas tikšanās ar preses pārstāvjiem, lai paziņotu par būtiskākajiem jauno statistikas datu publiskojumiem un sniegtu skaidrojumu par tiem.

Statistikas procesi

Statistikas izstrādes, vākšanas, apstrādes un izplatīšanas procesi ir statistikas sistēmas pamats. Noteicošie principi ir šādi:

7. princips. Pamatota metodoloģija

"Pamatota metodoloģija" nozīmē, ka, izstrādājot un apkopojot statistiku, ECBS izmanto pamatotu metodoloģiju, kas balstīta uz ECBS un ES tiesību aktiem un standartiem, un/vai starptautiski pieņemtiem standartiem, vadlīnijām vai labāko praksi.

Rādītāji

 1. Eiropas statistikas vispārējā metodoloģiskā sistēma ir saskaņā ar Eiropas un citiem starptautiskajiem standartiem, vadlīnijām un labo praksi. Tiek ņemti vērā ECBS lietotāju viedokļi.
 2. Ir ieviestas procedūras, kas nodrošina, ka standarta jēdzieni, definīcijas un klasifikācijas tiek konsekventi lietotas attiecībā uz Eiropas statistiku.
 3. ECBS datu vākšanas sistēmas tiek regulāri izvērtētas un vajadzības gadījumā pielāgotas, lai nodrošinātu augstu kvalitāti.
 4. Darbā tiek pieņemti attiecīgo akadēmisko studiju programmu absolventi.
 5. Tiek īstenota darbinieku regulāras profesionālās apmācības politika.
 6. Lai uzlabotu metodoloģiju, ieviesto metožu efektivitāti un sekmētu pēc iespējas labāku līdzekļu izmantošanu, atbilstošos gadījumos tiek organizēta sadarbība ar zinātniekiem.
8. princips. Atbilstošas statistikas procedūras

"Atbilstošas statistikas procedūras" nozīmē, ka visos statistikas sagatavošanas posmos tiek īstenotas efektīvas un iedarbīgas statistikas procedūras.

Rādītāji

 1. Ja Eiropas statistikas sagatavošanā izmanto administratīvos datus, administratīvajām vajadzībām izmantotajām definīcijām un jēdzieniem jābūt pietiekamā mērā saskaņotiem ar definīcijām un jēdzieniem, kurus izmanto statistikas vajadzībām.
 2. Statistikas apsekojumu gadījumā anketas pirms datu vākšanas tiek sistemātiski testētas.
 3. Apsekojumu izstrāde, izlases grupu veidošana un aplēšu metodes ir atbilstoši pamatotas, kā arī tiek regulāri pārskatītas, vajadzības gadījumā veicot nepieciešamās pārmaiņas.
 4. Eiropas statistikas izstrādes, vākšanas, apkopošanas un sagatavošanas procesi tiek rūpīgi dokumentēti un regulāri pārskatīti, lai novērtētu to lietderību un efektivitāti. Tie ļauj sasaistīt publicētos datus ar neapstrādātajiem datiem, kā arī iegūt informāciju par kvalitātes korekcijām un citām statistikas aplēsēm, kas izdarītas sagatavošanas procesā.
 5. Statistikas mērķiem paredzētajām informācijas sistēmām tiek nodrošināti piemēroti līdzekļi visu ar statistiku saistīto darbību veikšanai.
 6. Veicot pārmaiņas, tiek izmantotas praksē pārbaudītas un caurredzamas standartprocedūras.
 7. ECBS ir iesaistīta administratīvo datu izstrādē, lai tos padarītu piemērotākus statistikas vajadzībām.
 8. Ar administratīvo datu īpašniekiem ir noslēgtas vienošanās, kurās paredzēta kopīga apņemšanās izmantot šos datus statistikas vajadzībām.
 9. ECBS sadarbojas ar administratīvo datu īpašniekiem datu kvalitātes nodrošināšanā.
9. princips. Pārskatu sniegšanas sloga samazināšana

"Pārskatu sniegšanas sloga samazināšana" nozīmē, ka ECBS jāizveido attiecīgas procedūras, lai nodrošinātu lietotāju prasību izpildi, vienlaikus līdz minimumam samazinot ziņotāju noslogojumu un nekaitējot ECBS statistikas kvalitātei.

Rādītāji

 1. Eiropas statistikas datu sniedzēju pārskatu sniegšanas slogs ir samazināts līdz minimumam.
 2. Pirms tiek uzsākta jaunas vai būtiski uzlabotas statistikas regulāra sagatavošana, tiek veikta ieguvumu un izmaksu analīze.
 3. No uzņēmumiem pieprasītā informācija iespēju robežās ir viegli pieejama šo uzņēmumu pārskatos, un pēc iespējas tiek izmantoti elektroniskie saziņas līdzekļi, lai atvieglotu šīs informācijas sniegšanu.
 4. Lai izvairītos no vienas un tās pašas informācijas vairākkārtējas pieprasīšanas, pēc iespējas tiek izmantoti administratīvie datu avoti.
 5. Lai izvairītos no vairākkārtējiem apsekojumiem, statistikas iestādes praktizē datu koplietošanu.
 6. Tiek veicināti pasākumi, kas ļauj sasaistīt datu avotus, lai mazinātu pārskatu sniegšanas slogu.
10. princips. Izmaksu efektivitāte

"Izmaksu efektivitāte" nozīmē, ka ECBS statistikas sagatavošanas izmaksām jābūt proporcionālām tās vērtībai un līdzekļi jāizmanto optimāli. Ja iespējams, apkopojamā informācija jāiegūst no pieejamiem dokumentiem vai avotiem.

Rādītāji

 1. Ar iekšēju un neatkarīgu ārēju pasākumu palīdzību tiek uzraudzīts resursu izmantojums.
 2. Būtiski jauninājumi statistikas procesu vai informācijas tehnoloģiju jomā tiek ieviesti visos statistikas sagatavošanas un izplatīšanas posmos.
 3. Tiek īstenoti proaktīvi pasākumi, lai uzlabotu administratīvo datu izmantošanas potenciālu statistikas vajadzībām un izvairītos no tiešo apsekojumu veikšanas.
 4. ECBS veicina un ievieš standartizētus risinājumus, kas paaugstina efektivitāti un lietderību.

Augsta rezultātu kvalitāte

"Augsta rezultātu kvalitāte" ietver šādus piecus principus:

11. princips. Būtiskums

"Būtiskums" nozīmē, ka ECBS statistikai jāpilda norādītās vai ietvertās lietotāju vajadzības. Šīs vajadzības laika gaitā var mainīties, mainoties ekonomiskajai videi.

Rādītāji

 1. Ir ieviestas procedūras, kurās paredzēts konsultēties ar lietotājiem, izvērtēt pieejamās statistikas praktisko lietderību un atbilstību lietotāju vajadzībām un apzināt lietotāju aktuālās vajadzības un prioritātes.
 2. Lietotāju vajadzības tiek klasificētas pēc prioritātes un prioritārās vajadzības tiek atspoguļotas darba programmā.
 3. Regulāri tiek sekots lietotāju apmierinātībai.
12. princips. Precizitāte un uzticamība (t. sk. stabilitāte)

"Precizitāte un uzticamība (t. sk. stabilitāte)" nozīmē, ka ECBS statistikai jāsniedz precīza un uzticama informācija par parādību, kura tai jānovērtē. "Precizitāti" var definēt kā sagatavoto statistiskas datu precīzu atbilstību mērītā mainīgā lieluma (nezināmajai) patiesajai vērtībai, bet "uzticamība" attiecas uz to, cik precīzi pārskatītās aplēses par konkrētiem statistikas datiem atbilst sākotnēji publiskotajai vērtībai.

Rādītāji

 1. Pamatdati, starpposma rezultāti un sagatavotie statistikas dati tiek regulāri novērtēti un pārbaudīti.
 2. ECBS piemēro pamatotas datu vākšanas sistēmas, datu apkopošanas procedūras un aplēšu metodes.
 3. Veiktās pārmaiņas tiek regulāri analizētas, lai novērtētu datu stabilitāti un uzlabotu statistikas procesus.
 4. Ja viens vai vairāki notikumi būtiski ietekmē sagatavotos statistikas datus, šādu noviržu esamības iemesli tiek izskaidroti, izņemot gadījumus, kad to liedz konfidencialitātes apsvērumi.
 5. ECBS izskaidro būtisku pārmaiņu iemeslus.
13. princips. Savlaicīgums (t.sk. punktualitāte)

"Savlaicīgums (t.sk. punktualitāte)" nozīmē, ka ECBS statistika jāsagatavo savlaicīgi un punktuāli. "Savlaicīgums" attiecas uz laika nobīdi starp informācijas pieejamību un notikumu vai parādību, uz ko tā attiecas. "Punktualitāte" attiecas uz laika nobīdi starp datu faktisko publiskošanas datumu un datumu, kad datiem vajadzēja tikt publiskotiem.

Rādītāji

 1. Datu publiskojumu savlaicīgums atbilst, kā minimums, Eiropas un citiem starptautiskajiem standartiem.
 2. Sabiedrībai darīts zināms noteikts laiks, kad katru dienu tiek publiskoti Eiropas statistiskie dati.
 3. Nosakot Eiropas statistikas periodiskumu, pēc iespējas tiek ņemtas vērā lietotāju vajadzības.
 4. Novirzes no statistikas izplatīšanas grafika iepriekš tiek publiski paziņotas un izskaidrotas datu lietotājiem, kā arī tiek noteikti jauni publiskošanas termiņi.
14. princips. Konsekvence un salīdzināmība

"Konsekvence un salīdzināmība" nozīmē, ka ECBS statistikai jābūt konsekventai: 1) visā laika periodā; 2) vienlaikus publiskotā vienā datu kopumā; 3) dažādos datu kopumos un 4) atšķirīgu periodu datos tajā pašā datu kopumā un, ja nepieciešams, tai jābūt 5) salīdzināmai ar citu reģionu un valstu statistiku. Šajā sakarā statistiskās informācijas saskaņotība nozīmē to, cik sekmīgi to iespējams izmantot kopā ar citu statistisko informāciju vispārējā analītiskajā struktūrā un laika gaitā. Konsekventa statistika arī palīdz veikt starptautiskus salīdzinājumus. Saskaņotību veicina standarta jēdzienu, klasifikācijas un datu sniedzēju mērķa grupu izmantošana, kā arī vienotas metodoloģijas izmantošana dažādos apsekojumos.

Rādītāji

 1. Statistika ir savstarpēji saskaņota un konsekventa (t.i., ievēroti vienoti aprēķinu un uzskaites principi). Datu plūsmas un pārmaiņas ir salīdzināmas.
 2. Statistika ir konsekventa vai saskaņojama pieņemamā laika periodā.
 3. Statistikas dati tiek apkopoti, pamatojoties uz vienotiem standartiem attiecībā uz to aptvērumu, definīcijām, vienībām un klasifikācijām dažādos apsekojumos un avotos.
 4. No dažādiem avotiem iegūti un dažāda periodiskuma statistikas dati tiek salīdzināti un saskaņoti.
 5. Statistikas pamatā atbilstošos gadījumos ir starptautiski pieņemti jēdzieni un definīcijas. Ja pastāv konceptuālas atšķirības, tās tiek publiskotas.
15. princips. Pieejamība un skaidrība

"Pieejamība un skaidrība" nozīmē, ka informācija par datiem un metadatiem jāsniedz skaidri un saprotami, kā arī tai jābūt viegli pieejamai visiem lietotājiem.

Rādītāji

 1. Statistiskā informācija un atbilstošie metadati tiek sniegti veidā, kas atvieglo pareizu datu interpretāciju un jēgpilnu salīdzinājumu izdarīšanu.
 2. Statistikas izplatīšanas dienesti izmanto modernas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Svarīgākā statistika tiek publiskota paziņojumā presei.
 3. Pētniecības vajadzībām atļauta pieeja mikrodatiem, un šo pieeju reglamentē atbilstoši noteikumi.
 4. Metadati tiek dokumentēti saskaņā ar standartizētām metadatu sistēmām.
 5. Lietotāji tiek informēti par statistikas procesu metodoloģiju, t.sk. par administratīvo datu izmantošanu.
 6. Lietotāji tiek informēti par sagatavoto statistikas datu kvalitāti, kā noteikts šajos ECBS kvalitātes kritērijos.
 7. ECBS statistikas funkcija palīdz lietotājiem piekļuvē datiem un to izpratnē.