Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Обществен ангажимент на ЕСЦБ по отношение на европейската статистика

Статистическата дейност на ЕСЦБ се основава на нормативно установен мандат за събиране на всички необходими и съществени данни за целите на изготвянето и разпространението на безпристрастна, надеждна, подходяща, навременна, последователна и достъпна статистическа информация в сферите на отговорност на ЕСЦБ. Когато е уместно, тази статистическа информация е в съответствие с европейските и международно приетите стандарти, насоки и добри практики. Независимостта, гарантирана на ЕСЦБ съгласно член 130 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предполага, наред с всичко останало, липса на политическа намеса при съставянето и разпространението на статистическа информация.

ЕСЦБ отдава голямо значение на качеството на статистиката си. Ето защо тя взема предвид международно признатите стандарти за качество, като например формулираните в Специалния стандарт за разпространение на данни (Special Data Dissemination Standard) и Рамката за оценяване на качеството на данните (Data Quality Assessment Framework) на МВФ, които на свой ред се основават на Фундаменталните принципи на официалната статистика (Fundamental Principles of Official Statistics) на ООН. Без да се засяга Протоколът за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-нататък „Уставът“), тя си сътрудничи с Европейската статистическа система, включваща Евростат (статистическата служба на Европейския съюз), националните статистически институти и други национални статистически органи, и спазва принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика на националните и общностните статистически органи (European Statistics Code of Practice for the National and Community Statistical Authorities).

ЕСЦБ се стреми ефикасно да изпълнява статистическата си роля и ефективно да използва ресурсите при събирането, съставянето и разпространението на статистически данни. В съответствие с първичното и вторичното право на ЕС (член 130 от Договора и член 5 от Устава, както и Регламент на Съвета 2533/98, съответно изменен с Регламент на Съвета 951/2009), целта е да се събира необходимата статистическа информация с подходящо качество, като същевременно се запазва минимална натовареност на респондентите, гарантира се тяхната лична неприкосновеност и се съблюдава поверителността на предоставената от тях непублична информация. Евентуалната повторна употреба, за административни цели, на поверителна статистическа информация, предоставена на ЕСЦБ от индивидуални респонденти, се ограничава до информация относно предприятия, които в противен случай трябва да предадат една и съща информация на ЕСЦБ два пъти (например за целите на минималните резерви), и трябва да бъде предвидена от закона. Освен това ЕСЦБ гарантира, че поверителната статистическа информация, предоставена от орган от Европейската статистическа система, ще се използва само за статистически цели.

При осъществяването на статистическата си дейност ЕСЦБ се ангажира да прилага добро управление и най-високи етични стандарти и да изпълнява задачите си в дух на сътрудничество и екипност. Накратко, и в съответствие с Мисията на Евросистемата, статистиката на ЕСЦБ е подчинена на редица принципи, които се отнасят до институционалната среда, статистическите процеси и статистическите продукти на ЕСЦБ.

Институционална среда

Институционалните условия, в които се изготвя статистиката, оказват съществено влияние върху нейното качество. Институционалната среда въздейства в значителна степен върху интегритета и надеждността при изготвянето и разпространението на статистика. Релевантните принципи, които са приложими тук, са:

Принцип 1: Професионална независимост

„Професионалната независимост“ има две измерения в контекста на статистическата дейност на ЕСЦБ. Първо, независимостта на ЕСЦБ е гарантирана от член 130 от Договора и член 7 от Устава. Това се отнася до всички изпълнявани от ЕСЦБ задачи и означава липса на политическа намеса в изпълнението на статистическата дейност на ЕСЦБ. В съотвествие с Устава ЕСЦБ няма право да иска или да приема „указания от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, от някое правителство на държава-членка или от някой друг орган“. Второ, изготвянето на статистика от ЕСЦБ трябва да отговаря на критерия за научна независимост, което означава, че изборът на източници, дефиниции, методологии и статистически техники за разработването и изготвянето на статистика от ЕСЦБ, както и решенията относно времето и съдържанието на всички форми на разпространение трябва да се ръководят единствено от статистически съображения.

Показатели:

 1. Независимостта на статистическата дейност на ЕСЦБ от политическа и друга външна намеса при разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистическа информация е гарантирана от закона.
 2. Статистическата дейност на ЕСЦБ има задължението да гарантира, че разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика се осъществява по независим начин.
 3. Статистическата функция на ЕСЦБ единствена отговаря за вземането на решения относно статистическите методи, стандарти и процедури, както и относно съдържанието и момента на оповестяване на статистически данни.
 4. Статистическите работни програми се публикуват, а постигнатият напредък се описва в периодични доклади.
 5. Оповестяваната статистическа информация се разграничава ясно и се обявява отделно от политически/управленски изявления.
 6. Когато е уместно, ЕСЦБ прави публични коментари по статистически въпроси, включително във връзка с критики и злоупотреби с официални европейски статистически данни.
Принцип 2: Мандат за събиране на данни

„Мандат за събиране на данни“ означава, че ЕСЦБ има ясен нормативно установен мандат да събира информация за целите на европейската статистика. Освен това тя има правомощието да налага санкции на неизпълняващите задълженията си отчетни единици.

Показатели:

 1. Мандатът на ЕСЦБ да събира информация за целите на изготвянето и разпространението на европейска статистика е уреден със закон.
 2. Въз основа на нормативен акт ЕСЦБ може да изиска задължително участие в статистически изследвания.
Принцип 3: Адекватност на ресурсите

„Адекватност на ресурсите“ означава, че човешките и финансовите ресурси, материалната база и ИТ инфраструктурата се използват възможно най-ефективно и са съизмерими с програмата за статистическа работа.

Показатели:

 1. Налице са квалифицирани служители, финансови и компютърни ресурси, достатъчни по количество и качество, за да се удовлетворят текущите потребности от европейска статистическа информация.
 2. Обхватът, детайлността и разходите за европейска статистика са съизмерими с потребностите.
 3. Съществуват процедури за оценка и обосновка на търсенето на нови европейски статистически данни спрямо разходите.
 4. Съществуват процедури, чрез които се оценява дали всички изготвяни европейски статистически данни продължават да са необходими и се проверява дали дадена статистика може да се прекрати или съкрати с цел освобождаване на ресурси.
Принцип 4: Ангажимент за осигуряване на качество

„Ангажимент за осигуряване на качество“ означава, че статистическата дейност на ЕСЦБ е ангажирана по отношение на качеството. Тя систематично и редовно определя силните и слабите страни с цел непрекъснато усъвършенстване на качеството на процесите и продуктите.

Показатели:

 1. Политиката за качеството е определена и е на разположение на обществеността.
 2. Съществуват процедури за планиране и наблюдение на качеството на статистическия производствен процес.
 3. Качеството на продуктите редовно се наблюдава, оценява се и се докладва съгласно критериите на ЕСЦБ за качество.
 4. Извършва се редовен и всеобхватен преглед на основните статистически продукти.
Принцип 5: Статистическа тайна

„Статистическа тайна“ означава защита на поверителната статистическа информация, свързана с отделни статистически единици и събирана от членове на ЕСЦБ пряко от отчетните единици или непряко от органите на Европейската статистическа система или други национални/международни органи. Поверителната статистическа информация, предавана между орган на Европейската статистическа система и член на ЕСЦБ, не може да се използва за други освен чисто статистически цели, което изключва административни и данъчни цели, съдебни процедури или проверки и санкции в съответствие с членове 6 и 7 на Регламент 2533/98 на Съвета. Подобна информация може да бъде достъпна само за служители, ангажирани в статистическа дейност в рамките на конкретната област, за която се отнася информацията. Освен това ЕСЦБ трябва да предприеме всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за опазването на поверителна статистическа информация от неправомерно разкриване или употреба.

Показатели:

 1. Статистическата тайна е гарантирана по закон.
 2. Персоналът подписва декларация за поверителност при назначаване.
 3. За всички преднамерени нарушения на статистическата тайна се определят санкции.
 4. На персонала се предоставят насоки и инструкции относно опазването на статистическата тайна в процеса на изготвяне и разпространение на статистическа информация. Политиката за статистическата тайна се оповестява пред обществеността.
 5. Съществуват физически, технологични и организационни разпоредби за защита на сигурността и целостта на статистическите бази данни.
 6. Прилагат се стриктни процедури при достъп на външни потребители до статистически микроданни за научноизследователски цели.
 7. Най-малко веднъж годишно органите на ЕЦБ за вземане на решения публикуват доклад за прилагането на принципа на статистическата тайна.
Принцип 6: Безпристрастност и обективност

„Безпристрастност“ означава, че статистическата информация на ЕСЦБ трябва да се разработва, изготвя и разпространява по неутрален начин. Освен това всички потребители трябва да имат равен достъп до нея, за да се поддържа общественото доверие в интегритета на решенията по политиките, за които тя предоставя основа.

„Обективност“ означава, че статистиката на ЕСЦБ трябва да се разработва, изготвя и разпространява по систематичен, надежден и безпристрастен начин. Това означава спазване на професионални и етични стандарти и гаранция, че приложените политики и практики са прозрачни за потребителите и респондентите.

Показатели:

 1. Статистическите данни се събират, съставят и разпространяват обективно, съобразно статистическите норми.
 2. Изборът на източници и статистически методи, както и решенията за разпространение на статистическите данни са съобразени със статистическите норми.
 3. Грешките, открити в публикувани статистически данни, се коригират възможно най-бързо и се оповестяват.
 4. Информацията относно използваните методи и процедури е публично достъпна.
 5. Датите и часовете за оповестяване на статистическите данни се обявяват предварително.
 6. Всяко съществено преработване или изменение на методологиите, началните данни и техниките се обявява предварително.
 7. Всички потребители имат достъп до всички европейски статистически данни. Всеки привилегирован достъп преди публикуването на статистическите данни е ограничен, контролиран и оповестен. В случай на изтичане на информация се преразглежда организацията за достъп до статистически данни преди тяхното публикуване, така че да се гарантира безпристрастност.
 8. Статистическите съобщения и изявления, които се правят на пресконференции, са обективни и безпристрастни.
 9. Организират се нарочни пресконференции за оповестяването и разясняването на важни нови статистически данни.

Статистически процеси

Процесите, които се използват за разработването, събирането, обработката и разпространението на статистически данни, са в основата на всяка статистическа система. Релевантните принципи са:

Принцип 7: Обоснована методология

„Обоснована методология“ означава, че при разработването и съставянето на статистика ЕСЦБ прилага обоснована статистическа методология, която се основава на законодателството и стандартите на ЕСЦБ и ЕС и/или на международно признати стандарти, насоки или най-добри практики.

Показатели:

 1. Цялостната методологична рамка, използвана за европейската статистика, е съобразена с европейските и другите международни стандарти, насоки и добри практики. Тя отчита мнението на потребителите на ЕСЦБ.
 2. Съществуват процедури, с които се гарантира, че стандартните понятия, дефиниции и класификации се прилагат последователно спрямо европейската статистика.
 3. Системите на ЕСЦБ за събиране на данни се оценяват редовно и при необходимост се коригират с цел да се осигури високо качество.
 4. Назначават се лица, завършили релевантни академични дисциплини.
 5. Провежда се политика на непрекъснато професионално обучение на персонала.
 6. Организира се сътрудничество с научната област с цел подобряване на методологията и на ефективността на прилаганите методи и популяризиране на по-добри средства, когато това е възможно.
Принцип 8: Подходящи статистически процедури

„Подходящи статистически процедури“ означава, че по цялата производствена верига на статистиката се прилагат ефикасни и ефективни статистически процедури.

Показатели:

 1. Когато европейската статистика е изготвена въз основа на административни данни, дефинициите и понятията, използвани за административни цели, трябва да се доближават достатъчно до тези, които се изискват за статистически цели.
 2. При статистическите изследвания въпросниците се тестват систематично преди събирането на данните.
 3. Дизайнът на изследванията, подборът на извадките и методите за оценка са добре обосновани и редовно се преразглеждат и ревизират според необходимостта.
 4. Процедурите, които се използват за разработване, събиране, съставяне и изготвяне на европейска статистика, са добре документирани и се преразглеждат редовно, за да се оцени тяхната ефективност и ефикасност. Те позволяват свързването на публикуваните данни с необработените данни и възстановяването на корекцията за качество и на други статистически оценки в процеса на изготвянето на статистиката.
 5. Предназначените за статистиката информационни системи са снабдени с подходящи инструменти за всички статистически дейности.
 6. Ревизиите се извършват съгласно стандартни, утвърдени и прозрачни процедури.
 7. ЕСЦБ участва в дизайна на административните данни, така че те да бъдат по-подходящи за статистически цели.
 8. Сключват се споразумения с притежателите на административни данни, в които се установява общият ангажимент за използване на тези данни за статистически цели.
 9. ЕСЦБ си сътрудничи с притежателите на административни данни с цел осигуряване на качеството на данните.
Принцип 9: Свеждане до минимум на натовареността на респондентите

„Свеждане до минимум на натовареността на респондентите“ означава, че ЕСЦБ трябва да създаде подходящи процедури, за да могат изискванията на потребителите да бъдат изпълнени, като същевременно се сведе до минимум натовареността на отчетните единици и без да се прави компромис с качеството на статистиката на ЕСЦБ.

Показатели:

 1. Бремето на отчетността се свежда до минимум за отчетните единици, предоставящи европейски статистически данни.
 2. Извършва се анализ на предимствата и разходите, преди да започне редовното изготвяне на нова или съществено изменена статистика.
 3. Информацията, която се изисква от предприятията е в максимална степен леснодостъпна от счетоводните отчети, а когато е възможно, се използват електронни средства, за да се улесни предоставянето ѝ.
 4. При възможност се използват административни източници, за да се избегне дублирането на исканията за информация.
 5. Прилага се обмен на данни, за да се избегне дублиране на изследвания.
 6. Насърчават се мерки, които позволяват да се свързват източниците на данни с цел да се намали натовареността на респондентите.
Принцип 10: Ефективност на разходите

„Ефективност на разходите“ означава, че разходите за изготвянето на статистиката на ЕСЦБ трябва да бъдат пропорционални на ползата от нея, а ресурсите следва да бъдат използвани оптимално. Когато е уместно, събираната информация трябва да се извлича от налични отчети и източници.

Показатели:

 1. Използването на ресурсите се наблюдава посредством вътрешни и външни независими мерки.
 2. На всички етапи на изготвянето и разпространението на статистика се въвеждат значителни иновации в статистическите процедури и информационните технологии.
 3. Полагат се активни усилия за подобряване на статистическия потенциал на административните данни и за ограничаване на преките наблюдения.
 4. ЕСЦБ насърчава и прилага стандартизирани решения, които увеличават ефикасността и ефективността.

Високо качество на статистическите продукти

„Високо качество на статистическите продукти“ включва следните пет принципа:

Принцип 11: Приложимост

„Приложимост“ означава, че статистиката на ЕСЦБ трябва да отговаря на заявените или имплицитни нужди на потребителя. Те могат да варират във времето в резултат на промените в икономическата среда.

Показатели:

 1. Внедрени са процедури за консултиране на потребителите, за наблюдение на приложимостта и полезността на съществуващата статистическа информация при удовлетворяване на потребностите им, както и за разглеждане на новопоявили се техни потребности и приоритети.
 2. Потребностите на потребителите се подреждат по приоритет и приоритетните потребности се отразяват в работната програма.
 3. Редовно се наблюдава степента на удовлетвореност на потребителите.
Принцип 12: Точност и надеждност (включително стабилност)

„Точност и надеждност (включително стабилност)“ означава, че статистиката на ЕСЦБ трябва да предоставя точни и надеждни данни за явленията, които е предназначена да измерва. „Точност“ може да се определи като приближаване на статистическите продукти до (неизвестна) действителна стойност на измерваната променлива, докато „надеждност“ се отнася до близостта на ревизираните оценки на конкретна статистика до първоначално оповестената стойност.

Показатели:

 1. Първичните данни, междинните резултати и статистическите продукти се оценяват и валидират редовно.
 2. ЕСЦБ прилага добре обосновани системи за събиране на данните, процедури за съставяне и методи за оценка.
 3. Ревизиите са анализират редовно, за да се направи оценка на стабилността на данните и да се усъвършенстват статистическите процеси.
 4. Когато едно или повече събития оказва съществено влияние върху статистическия продукт, се обясняват причините за екстремните стойности, освен ако това е невъзможно от съображения за поверителност.
 5. ЕСЦБ обяснява причините за значителните ревизии.
Принцип 13: Навременност (включително точност на представяне)

„Навременност (включително точност на представяне)“ означава, че статистиката на ЕСЦБ трябва да бъде навременна и точна, като „навременност“ се отнася до разликата във времето между наличността на информацията и събитието или явлението, за което тя се отнася, а „точност на представяне“ се отнася до разликата във времето между реалната дата на публикуване на данните и крайния срок, в който е трябвало да бъдат публикувани.

Показатели:

 1. Навременността минимално отговаря на европейските и международните стандарти за оповестяване.
 2. Публично е обявен стандартен час за оповестяване на европейската статистическа информация.
 3. Периодичността на европейската статистическа информация е съобразена във възможно най-голяма степен с изискванията на потребителите.
 4. Отклоненията от графика за разпространение се публикуват предварително, като се дава обяснение и се определя нова дата за оповестяване.
Принцип 14: Съгласуваност и сравнимост

„Съгласуваност и сравнимост“ означава, че в статистическите данни на ЕСЦБ трябва да има последователност: 1) във времето, 2) в рамките на масива от данни, който се публикува при едно оповестяване, 3) между различните масиви от данни и 4) между различните честоти в рамките на един масив от данни; когато това е приложимо, те трябва да бъдат 5) сравними със статистиката на други региони и страни. В този контекст съгласуваността на статистическата информация се отнася до степента, в която тя може да бъде успешно комбинирана с друга статистическа информация в рамките на широка аналитична рамка и във времето. Съгласуваните статистически данни също така улесняват международните сравнителни анализи. Използването на стандартни понятия, класификации и целеви групи допринася за съгласуваността. Същото се отнася и до използването на обща методология в различните проучвания.

Показатели:

 1. Статистическите данни са вътрешно съгласувани и последователни (т.е. спазени са аритметичните и счетоводните тъждества). Потоците и промените в наличностите са сравними.
 2. Статистическите данни са съгласувани и сравними за приемлив период от време.
 3. Статистическите данни се съставят въз основа на общи стандарти по отношение на обхват, дефиниции, единици и класификации в различните изследвания и източници.
 4. Статистическите данни от различни източници и с различна периодичност се сравняват и уеднаквяват.
 5. Статистическите данни се основават на международно приети понятия и дефиниции, доколкото това е релевантно, за да бъдат възможни международни сравнения. Ако има концептуални разлики, те се обявяват публично.
Принцип 15: Достъпност и яснота

„Достъпност и яснота“ означава, че информацията относно данните и метаданните трябва да бъде представена в ясна и разбираема форма, лесна и достъпна за всички потребители.

Показатели:

 1. Статистическите данни и съответните метаданни се представят във вид, който улеснява точната интерпретация и съдържателните сравнения.
 2. При разпространение на информацията се използват съвременни информационни и комуникационни технологии. Особено важни статистически данни се оповестяват чрез прессъобщение.
 3. Достъпът до микроданни се позволява за научноизследователски цели и подлежи на специални правила или процедури.
 4. Метаданните се документират според стандартизирани системи за метаданни.
 5. Потребителите се информират за методологията на статистическите процеси, включително за използването на административни данни.
 6. Потребителите се информират за качеството на статистическите продукти съгласно дефинираните от ЕСЦБ критерии за качество.
 7. Статистическата дейност на ЕСЦБ оказва съдействие на потребителите в достъпа до данните и разбирането им.