Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKPJ:n tilastoinnin perusta

EKPJ:n tilastointi perustuu oikeuteen kerätä lainsäädännön nojalla kaikkia sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen ja olennaisia puolueettomien, luotettavien, tarkoituksenmukaisten, yhdenmukaisten sekä nopeasti ja helposti saatavilla olevien tilastojen laatimiseksi ja julkaisemiseksi EKPJ:n vastuualueeseen kuuluvilta aloilta. Tilastoinnissa noudatetaan soveltuvin osin eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja, suuntaviivoja ja hyviä käytäntöjä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklassa 130 taattuun EKPJ:n riippumattomuuteen kuuluu muun muassa, että EKPJ:n tilastojen laatimiseen ja julkaisemiseen ei puututa poliittisesti.

EKPJ pitää laadukkaita tilastoja erittäin tärkeinä. Se ottaa tilastoja laatiessaan huomioon kansainvälisesti sovitut laatustandardit, kuten IMF:n yhtenäistetyn tilastojen julkaisukäytännön (Special Data Dissemination Standard) ja tilastotietojen laadunarviointimallin (Data Quality Assessment Framework), joiden pohjana ovat YK:n virallisia tilastoja koskevat perusperiaatteet. EKPJ tekee yhteistyötä Euroopan tilastojärjestelmän eli Euroopan unionin tilastotoimiston (Eurostat), kansallisten tilastolaitosten ja muiden tilastoinnista vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa ja ottaa huomioon Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt. Tämä ei kuitenkaan rajoita Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (jäljempänä 'EKPJ:n perussääntö') soveltamista.

EKPJ:n tavoitteena on toimiva tilastointi ja resurssien tehokas käyttö tilastotietojen keräämisessä sekä tilastojen laatimisessa ja julkaisemisessa. EU:n primäärioikeuden ja johdetun oikeuden – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 130, EKPJ:n perussäännön artiklan 5 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella [EY] N:o 951/2009) – mukaisesti EKPJ pyrkii keräämään tarvittavat ja laadultaan tarkoituksenmukaiset tilastotiedot niin, että tiedonantajien raportointirasite pidetään mahdollisimman pienenä ja tietosuoja ja luottamuksellisten tietojen salassapito turvataan. Yksittäisten tiedonantajien EKPJ:lle toimittamia luottamuksellisia tilastotietoja voidaan käyttää uudelleen hallinnollisiin tarkoituksiin vain, jos tiedonantajan pitäisi muuten toimittaa EKPJ:lle samat tiedot kahdesti (esim. vähimmäisvarantovelvoitteeseen liittyen) ja jos asiasta on säädetty lailla. Lisäksi EKPJ takaa, että Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisten toimittamia luottamuksellisia tilastotietoja käytetään ainoastaan tilastotarkoituksiin.

EKPJ on sitoutunut hoitamaan tilastointitehtävänsä hyvää hallintotapaa ja korkeimpia eettisiä standardeja noudattaen sekä yhteistyön hengessä. Eurojärjestelmän toimintaperiaatteiden hengen mukaisesti EKPJ noudattaa tilastoinnissaan useita institutionaaliseen ympäristöönsä, tilastointiprosessiin ja itse tilastoihin liittyviä periaatteita.

Institutionaalinen ympäristö

Institutionaalisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus tilastoinnin puolueettomuuteen ja uskottavuuteen sekä tilastojen laatuun. Tämän vuoksi tilastoinnissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. Ammatillinen riippumattomuus

Ammatillinen riippumattomuus EKPJ:n tilastoinnissa merkitsee kahta asiaa. Ensinnäkin EKPJ:n riippumattomuus on taattu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklassa 130 ja EKPJ:n perussäännön artiklassa 7. Riippumattomuus koskee kaikkia EKPJ:n tehtäviä, eli EKPJ:n tilastointiin ei saa puuttua poliittisesti. Perussäännössä EKPJ:tä kielletään pyytämästä tai ottamasta neuvoja EU:n toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai miltään muultakaan taholta. Toisekseen EKPJ:n on noudatettava tilastoinnissaan tieteellistä riippumattomuutta, eli EKPJ:n tilastojen kehittämisessä ja tuottamisessa käytettävät lähteet, määritelmät, menetelmät ja tilastolliset välineet tulee valita ja tilastojen julkaisuajankohtaa ja sisältöä koskevat päätökset tulee tehdä yksinomaan tilastollisin perustein.

Näin periaate toteutuu:

 1. EKPJ:n tilastoinnin riippumattomuus poliittisista ja muista ulkopuolisista yrityksistä vaikuttaa Euroopan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen tai julkaisemiseen on taattu lailla.
 2. EKPJ:n tilastoinnista huolehtivien vastuulla on varmistaa, että Euroopan tilastoja kehitetään, tuotetaan ja julkaistaan riippumattomasti.
 3. EKPJ:n tilastoinnista huolehtivilla on yksinomainen vastuu päättää tilastoinnissa käytettävistä menetelmistä, standardeista ja menettelyistä sekä tilastojen sisällöstä ja julkaisuaikataulusta.
 4. Tilastojen tuotanto-ohjelmat julkaistaan, ja edistymisestä raportoidaan säännöllisesti.
 5. Tilastot julkaistaan selkeästi erillään poliittisista ja toimintalinjoja koskevista kannanotoista.
 6. EKPJ ottaa julkisesti kantaa tilastoja koskeviin kysymyksiin, jos siihen on tarvetta esimerkiksi Euroopan tilastojen väärinkäytön tai niihin kohdistuvan arvostelun yhteydessä.
2. Tiedonkeruuvaltuudet

EKPJ:llä on oltava selkeät juridiset valtuudet kerätä tietoja Euroopan tilastoja varten. Lisäksi sillä on oikeus langettaa seuraamuksia tiedonantajille, jotka lyövät laimin velvoitteitaan.

Näin periaate toteutuu:

 1. EKPJ:n valtuudet kerätä tietoja Euroopan tilastojen tuotantoa ja julkaisemista varten on kirjattu lakiin.
 2. EKPJ:llä on lakiin perustuva oikeus määrätä tiedonantajia toimittamaan tietoja tilastoja varten.
3. Riittävät voimavarat

Voimavarojen riittävyydellä tarkoitetaan, että käytettävissä olevat taloudelliset ja henkilöstöresurssit, puitteet ja tietotekniikkainfrastruktuuri riittävät täyttämään tilastojen tuotanto-ohjelman vaatimukset ja että niitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti.

Näin periaate toteutuu:

 1. Ammattitaitoista henkilöstöä sekä taloudellisia ja teknisiä resursseja on riittävästi Euroopan tilastojen tuotantotarpeen täyttämiseksi.
 2. Euroopan tilastojen kattavuus, yksityiskohtaisuus ja kustannukset ovat oikeassa suhteessa tarpeisiin.
 3. Uusien Euroopan tilastojen tarpeen ja kustannusten arvioimiseksi ja perustelemiseksi on luotu menettelyt.
 4. Euroopan tilastojen tarpeen jatkuvaa arviointia varten on luotu menettelyt, joiden avulla selvitetään, voidaanko joitakin tilastoja lakkauttaa tai supistaa resurssien vapauttamiseksi.
4. Sitoutuminen laatuun

EKPJ:n tilastoinnista huolehtivat ovat sitoutuneet laatuun, eli he pyrkivät jatkuvasti parantamaan prosesseja ja tilastojen laatua kartoittamalla järjestelmällisesti vahvuuksia ja heikkouksia.

Näin periaate toteutuu:

 1. Laatuperiaatteet on määritelty, ja ne ovat julkisesti saatavilla.
 2. Tilastointiprosessin suunnittelua ja sen laadun seurantaa varten on luotu menettelyt.
 3. Tilastojen laatua seurataan ja arvioidaan ja siitä raportoidaan säännöllisesti EKPJ:n laatukriteerien mukaisesti.
 4. Keskeisimpiä tilastoja arvioidaan perusteellisesti säännöllisin väliajoin.
5. Tilastosalaisuus

Tilastosalaisuudella tarkoitetaan, että EKPJ:n jäsenten joko suoraan tiedonantajilta tai välillisesti Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisilta tai muilta kansallisilta tai kansainvälisiltä tahoilta keräämät, yksittäisiin tilastoyksiköihin liittyvät salassa pidettävät tilastotiedot on suojattava. Euroopan tilastojärjestelmän viranomaisten EKPJ:n jäsenille toimittamia salassa pidettäviä tilastotietoja ei pidä käyttää muihin kuin puhtaasti tilastollisiin tarkoituksiin, ei siis esimerkiksi hallinnollisiin tai verotustarkoituksiin tai oikeudenkäyntitarkoituksiin. Niitä ei pidä käyttää myöskään tarkistettaessa tilastotietoja tai määrättäessä seuraamuksia neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 artiklojen 6 ja 7 mukaisesti. Salassa pidettävien tilastotietojen tulisi olla vain sellaisen tilastointihenkilöstön saatavilla, jonka työkenttään kyseiset tiedot suoraan liittyvät. Lisäksi EKPJ:n on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin sääntelytoimiin sekä hallinnollisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimiin salassa pidettävien tilastotietojen suojaamiseksi laittomalta paljastamiselta tai käytöltä.

Näin periaate toteutuu:

 1. Tilastosalaisuus on taattu lailla.
 2. Työntekijät allekirjoittavat salassapitoa koskevan juridisen sitoumuksen työhönoton yhteydessä.
 3. Tilastosalaisuuden tarkoituksellisesta rikkomisesta seuraa rangaistus.
 4. Henkilöstölle on annettu ohjeet salassa pidettävien tilastotietojen suojaamisesta tilastojen tuotannossa ja julkaisemisessa, ja ohjeet on julkistettu.
 5. On annettu säännöksiä tilastotietokantojen turvallisuuden ja koskemattomuuden suojaamiseksi fyysisesti, teknisesti ja organisaatiotasolla.
 6. Ulkopuolisten käyttäjien mahdollisuuksia tutustua tilastollisiin mikroaineistoihin tutkimustarkoituksessa on rajattu tiukoin säännöin.
 7. EKP:n päätöksentekoelimet julkaisevat vähintään kerran vuodessa raportin tilastosalaisuuden periaatteen noudattamisesta.
6. Puolueettomuus ja objektiivisuus

Puolueettomuudella tarkoitetaan, että EKPJ:n tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja julkaistava neutraalilla tavalla. Lisäksi EKPJ:n tilastojen on oltava tasapuolisesti kaikkien saatavilla niin, että suuri yleisö voi luottaa tilastojen pohjalta tehtyjen poliittisten päätösten olevan puolueettomia.

Objektiivisuudella tarkoitetaan, että EKPJ:n tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja julkaistava järjestelmällisesti, luotettavasti ja tasapuolisesti. Tilastoinnissa on noudatettava ammatillisia ja eettisiä standardeja, ja toimintalinjoista ja käytännöistä on tiedotettava avoimesti käyttäjille ja tiedonantajille.

Näin periaate toteutuu:

 1. Tilastoja kerätään, kootaan ja julkaistaan tilastollisiin näkökohtiin perustuvaa objektiivisuutta noudattaen.
 2. Tilastolliset näkökohdat ohjaavat tietolähteiden ja tilastomenetelmien valintaa sekä tilastojen julkaisemista koskevia päätöksiä.
 3. Julkaistuissa tilastoissa havaitut virheet korjataan mahdollisimman nopeasti, ja niistä tiedotetaan.
 4. Käytettyjä menetelmiä ja menettelyjä koskeva tieto on julkisesti saatavilla.
 5. Tilastojen julkaisuajankohta ilmoitetaan ennalta.
 6. Merkittävistä muutoksista tilastoinnissa käytettäviin menetelmiin, lähdetietoihin tai tekniikoihin ilmoitetaan ennalta.
 7. Kaikki Euroopan tilastot ovat kaikkien käyttäjien saatavilla. Tietoja jaetaan ennen tilastojen julkaisemista vain rajallisesti ja valvotusti, ja siitä ilmoitetaan julkisesti. Tietovuodon ilmetessä ennakkojakelujärjestelyjä tarkistetaan puolueettomuuden varmistamiseksi.
 8. Julkaistavat tilastot ja lehdistötilaisuuksissa annetut lausunnot ovat objektiivisia ja puolueettomia.
 9. Merkittävistä uusista tilastoista ilmoitetaan ja niitä selitetään tiedotusvälineille erityisissä lehdistötilaisuuksissa.

Tilastointiprosessit

Tilastojärjestelmien perustan muodostavat tilastojen kehittämisessä, keräämisessä, käsittelyssä ja julkaisemisessa käytettävät prosessit. Niissä noudatetaan seuraavia periaatteita:

7. Pätevät menetelmät

EKPJ käyttää tilastojen kehittämisessä ja julkaisemisessa päteviä tilastollisia menetelmiä, jotka perustuvat EKPJ:n ja EU:n lainsäädäntöön ja standardeihin tai kansainvälisesti sovittuihin standardeihin, ohjeisiin ja parhaisiin käytänteisiin tai molempiin.

Näin periaate toteutuu:

 1. Euroopan tilastojen laadinnassa noudatettavat yleiset menetelmät ovat eurooppalaisten ja muiden kansainvälisten standardien, ohjeiden ja hyvien käytänteiden mukaisia. EKPJ:n käyttäjien näkemykset otetaan huomioon.
 2. Käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan vakiokäsitteiden, määritelmien ja luokittelujen johdonmukainen käyttö Euroopan tilastoissa.
 3. EKPJ:n tiedonkeruujärjestelmiä arvioidaan säännöllisesti ja muutetaan tarvittaessa tilastojen korkean laadun varmistamiseksi.
 4. Tilastointitehtäviin valitaan asianmukaisen akateemisen koulutuksen saaneita henkilöitä.
 5. Henkilöstölle järjestetään jatkuvasti ammatillista täydennyskoulutusta.
 6. Tiedeyhteisön kanssa tehdään yhteistyötä menetelmien parantamiseksi ja tehostamiseksi, ja välineistön kehittämistä pyritään edistämään mahdollisuuksien mukaan.
8. Asianmukaiset tilastolliset menettelyt

Asianmukaisilla tilastollisilla menettelyillä tarkoitetaan, että koko tilastojen tuotantoketjussa noudatetaan toimivia ja tehokkaita tilastollisia menettelyjä.

Näin periaate toteutuu:

 1. Euroopan tilastojen perustana käytettävien hallinnollisten tietoaineistojen määritelmien ja käsitteiden on vastattava mahdollisimman hyvin tilastollisia määritelmiä ja käsitteitä.
 2. Tilastollisessa tiedonkeruussa käytettävät kyselylomakkeet testataan järjestelmällisesti ennen tiedonkeruuta.
 3. Tutkimusasetelma, otanta ja estimointimenetelmät ovat perusteellisesti harkittuja, ja niitä arvioidaan ja tarkistetaan tarpeen mukaan.
 4. Euroopan tilastojen kehittämisessä, keruussa, kokoamisessa ja tuotannossa käytettävät prosessit on hyvin dokumentoitu, ja niiden toimivuutta ja tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti. Näin on helppo selvittää, mihin perusaineistoon julkaistut tilastot perustuvat ja mitä laatukorjauksia ja muita tilastollisia estimaatteja tilastojen tuotantoprosessin aikana on käytetty.
 5. Tilastoinnissa käytettävät tietojärjestelmät tarjoavat asianmukaiset välineet kaikkia tilastointityön osa-alueita varten.
 6. Tilastotietoihin tehtävissä korjauksissa noudatetaan vakiintuneita ja avoimia menettelyjä.
 7. EKPJ on mukana hallinnollisten tietoaineistojen suunnittelussa, jotta tiedot soveltuisivat paremmin tilastointitarkoituksiin.
 8. Hallinnollisten tietoaineistojen omistajien kanssa solmitaan sopimuksia, joissa sitoudutaan yhteisesti tietojen käyttämiseen tilastointitarkoituksiin.
 9. EKPJ tekee hallinnollisten tietoaineistojen omistajien kanssa laadunvarmistusyhteistyötä.
9. Raportointirasitteen minimointi

Raportointirasitteen minimoinnilla tarkoitetaan, että EKPJ:n on luotava tarkoituksenmukaiset menettelyt, jotta käyttäjävaatimukset voidaan täyttää mahdollisimman vähäisellä raportointirasitteella, vaarantamatta kuitenkaan EKPJ:n tilastojen laatua.

Näin periaate toteutuu:

 1. Euroopan tilastojen tuotannossa tiedonantajien raportointirasite pidetään mahdollisimman pienenä.
 2. Uusien tai merkittävästi parannettujen tilastojen hyödyt ja kustannukset arvioidaan, ennen kuin näitä tilastoja aletaan tuottaa säännöllisesti.
 3. Yrityksiltä kerättävät tiedot ovat mahdollisimman pitkälti saatavissa suoraan kirjanpidosta, ja tiedot lähetetään sähköisesti aina kun mahdollista.
 4. Hallinnollisia lähteitä pyritään käyttämään aina kun mahdollista tiedonkeruun päällekkäisyyksien välttämiseksi.
 5. Vakiokäytäntönä on jakaa tietoja viranomaisten kesken, jotta vältetään keräämästä tietoja moneen kertaan.
 6. Raportointitaakkaa pyritään keventämään tukemalla toimia, joilla tietolähteitä voidaan yhdistää.
10. Kustannustehokkuus

Kustannustehokkuudella tarkoitetaan, että EKPJ:n tilastoinnin kustannusten on oltava suhteessa tilastojen hyödyllisyyteen ja että voimavaroja on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Kerättävät tiedot on soveltuvin osin poimittava käytettävissä olevista arkistoista tai muista lähteistä.

Näin periaate toteutuu:

 1. Resurssien käyttöä seurataan sekä sisäisesti että riippumattomin ulkopuolisin toimin.
 2. Merkittäviä tilastointiprosessien ja tietotekniikan edistysaskelia hyödynnetään kaikissa tilastojen tuotanto- ja julkaisuvaiheissa.
 3. Pyritään parantamaan hallinnollisten tietoaineistojen sopivuutta tilastolliseen käyttöön ja vähentämään suoraa tiedonkeruuta.
 4. EKPJ edistää ja käyttää vakioituja ratkaisuja, joilla parannetaan toimivuutta ja tehokkuutta.

Laadukkaat tilastot

Laadukkaiden tilastojen on täytettävä seuraavat kriteerit:

11. Tarkoituksenmukaisuus

Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan, että EKPJ:n tilastojen on täytettävä määritellyt tai implisiittiset käyttäjätarpeet. Tarpeet voivat muuttua ajan myötä taloudellisen ympäristön muuttuessa.

Näin periaate toteutuu:

 1. On luotu menettelyt, joiden avulla voidaan pyytää palautetta tilastojen käyttäjiltä, arvioida tilastojen tarkoituksenmukaisuutta ja hyödyllisyyttä sekä selvittää käyttäjien tulevia tarpeita ja prioriteetteja.
 2. Käyttäjien tarpeet asetetaan tärkeysjärjestykseen, ja tuotanto-ohjelma kattaa ensisijaiset tarpeet.
 3. Käyttäjien tyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti.
12. Tarkkuus ja luotettavuus (ml. vakaus)

Tarkkuudella ja luotettavuudella (ml. vakaus) tarkoitetaan, että EKPJ:n tilastojen on annettava tarkkaa ja luotettavaa tietoa siitä ilmiöstä, jota niiden on tarkoitus mitata. Tarkkuus voidaan määritellä tilastojen mahdollisimman pieneksi poikkeamaksi mitattavan muuttujan (tuntemattomasta) todellisesta arvosta ja luotettavuus kulloisiakin tilastoja koskevien tarkistettujen arvioiden mahdollisimman pieneksi poikkeamaksi alun perin julkistetuista luvuista.

Näin periaate toteutuu:

 1. Lähdeaineistoja, välituloksia ja lopullisia tilastotietoja arvioidaan ja validoidaan säännöllisesti.
 2. EKPJ käyttää vankkoja tiedonkeruujärjestelmiä, kokoamismenettelyjä sekä estimointimenetelmiä.
 3. Tehtyjä tarkistuksia analysoidaan säännöllisesti tilastojen vakauden arvioimiseksi ja tilastointiprosessien parantamiseksi.
 4. Jos yhdellä tai useammalla tapahtumalla on huomattava vaikutus tuotettuihin tilastoihin, poikkeamien syyt selitetään, mikäli salassapitovelvoite ei estä sitä.
 5. EKPJ perustelee huomattavat tarkistukset.
13. Ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ajantasaisuudella tarkoitetaan tilastotietojen saatavilletuloajankohdan ja niiden kuvaaman tapahtuman tai ilmiön esiintymisajankohdan välistä viivettä, ja oikea-aikaisuudella tarkoitetaan tilastojen toteutuneen ja tavoitellun julkistamisajankohdan välistä viivettä. EKPJ:n tilastojen on oltava sekä ajantasaisia että oikea-aikaisia.

Näin periaate toteutuu:

 1. Tilastot täyttävät vähintään eurooppalaiset ja kansainväliset ajantasaisuusvaatimukset.
 2. Euroopan tilastot julkaistaan päivittäin vakioaikaan, joka on annettu yleisesti tiedoksi.
 3. Käyttäjien tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon Euroopan tilastojen julkaisemisen ajoituksessa.
 4. Muutoksista tilastojen julkaisuaikatauluun ilmoitetaan etukäteen, ja muutokset perustellaan.
14. Yhtenäisyys ja vertailtavuus

Yhtenäisyydellä ja vertailtavuudella tarkoitetaan, että 1) EKPJ:n tilastojen on pysyttävä yhtenäisinä läpi aikasarjojen, 2) saman tilastojulkaisun tilastojen on oltava yhtenäisiä, 3) eri tilastojen on oltava keskenään yhtenäisiä, 4) saman tilaston eri tiheydellä ilmoitettujen tietojen on oltava keskenään yhtenäisiä ja 5) tilastoja on voitava verrata muiden alueiden ja maiden tilastoihin. Tilastotietojen yhtenäisyydellä tarkoitetaan sitä, miten hyvin niitä voidaan yhdistää muihin tilastotietoihin laajemmalla analyysi- ja aikaskaalalla. Yhtenäiset tilastot myös helpottavat kansainvälistä vertailua. Vakioitujen käsitteiden, luokittelujen ja perusjoukkojen sekä yhteisten kyselytutkimusmenetelmien käyttö edistää yhtenäisyyttä.

Näin periaate toteutuu:

 1. Yksittäiset tilastot ovat sisäisesti yhtenäisiä ja johdonmukaisia (laskennassa käytetään samoja aritmeettisia ja kirjanpitoyksiköitä). Virtatiedot ja kantatietojen muutokset pystytään sovittamaan yhteen.
 2. Tilastot ovat yhtenäisiä tai kohtuullisen ajan kuluessa yhteen sovitettavia.
 3. Tilastojen kattavuudessa, määritelmissä, yksiköissä ja luokituksissa noudatetaan yhtenäisiä standardeja kyselystä ja tietolähteestä riippumatta.
 4. Eri lähteistä ja eri tiheydellä kerättyjä tilastotietoja verrataan, ja ne sovitetaan yhteen.
 5. Tilastoissa käytetään tarvittavassa määrin kansainvälisesti sovittuja käsitteitä ja määritelmiä kansainvälisen vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi. Mahdollisista eroista käsitteiden käytössä kerrotaan julkisesti.
15. Saatavuus ja selkeys

Saatavuudella ja selkeydellä tarkoitetaan, että tilastotiedot ja metatiedot on esitettävä selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa ja että niiden on oltava helposti ja nopeasti kaikkien käyttäjien saatavilla.

Näin periaate toteutuu:

 1. Tilastojen ja metatietojen esitysmuoto tukee tilastojen oikeaa tulkintaa ja mahdollistaa tarkoituksenmukaisen vertailun.
 2. Tilastojen jakelussa hyödynnetään ajanmukaista tieto- ja viestintätekniikkaa. Tärkeimmät tilastotiedot julkistetaan lehdistötiedotteella.
 3. Mikrotietoja voidaan käyttää tutkimustarkoituksiin, mutta tällöin on noudatettava erityisiä tietosuojavaatimuksia.
 4. Metatieto dokumentoidaan standardien mukaisesti.
 5. Käyttäjille tiedotetaan hallinnollisten tietoaineistojen käytöstä ja muista tilastoinnissa käytettävistä menetelmistä.
 6. Käyttäjille tiedotetaan tilastojen laadusta suhteessa EKPJ:n määrittelemiin laatukriteereihin.
 7. Käyttäjät saavat EKPJ:n tilastoinnista huolehtivilta apua tilastotietojen saamiseen ja ymmärtämiseen.