Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Javna zaveza ESCB o evropski statistiki

Statistična dejavnost ESCB temelji na zakonskem pooblastilu, da zbere vse podatke, ki so potrebni za pripravo in razširjanje nepristranskih, zanesljivih, ustreznih, pravočasnih, skladnih in dostopnih statistik na področjih, za katera je ESCB odgovoren. Kjer je smiselno in potrebno, te statistike izpolnjujejo evropske in mednarodne standarde in smernice ter načela dobre prakse. Neodvisnost ESCB, ki jo zagotavlja člen 130 Pogodbe o delovanju Evropske unije, med drugim pomeni, da pri pripravi in razširjanju statističnih podatkov ni političnega vmešavanja.

ESCB daje velik pomen kakovosti svojih statistik. Zato upošteva mednarodno sprejete standarde, kot so opredeljeni v posebnih standardih Mednarodnega denarnega sklada (MDS) za razširjanje statističnih podatkov (SDDS) in v okviru MDS za oceno kakovosti podatkov (DQAF), ki so utemeljeni v temeljnih načelih ZN za uradno statistiko. Brez poseganja v Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljevanju Statut) ESCB sodeluje z evropskim statističnim sistemom (ESS), ki ga sestavljajo Eurostat (statistični urad Evropske unije (EU)), nacionalni statistični uradi in drugi nacionalni statistični organi, ter upošteva načela, ki so opredeljena v Kodeksu ravnanja evropske statistike za statistične urade držav članic in Skupnosti.

ESCB si prizadeva, da bi učinkovito opravljal svojo statistično dejavnost ter pri zbiranju, pripravi in razširjanju statističnih podatkov učinkovito uporabljal razpoložljiva sredstva. V skladu s primarno in sekundarno zakonodajo EU (člen 130 Pogodbe, člen 5 Statuta in uredba Sveta 2533/98, kakor je bila spremenjena z uredbo Sveta 951/2009) je njegov cilj, da zbira potrebne statistične informacije primerne kakovosti ter ob tem čim bolj zmanjša poročevalsko breme, zagotavlja zasebnost poročevalcev in varuje zaupnost posredovanih podatkov, ki niso javne narave. Morebitna ponovna uporaba zaupnih statističnih podatkov v administrativne namene, ki jih Evropskemu sistemu centralnih bank posredujejo posamezne poročevalske enote, je omejena na podatke o poslovnih subjektih, ki bi sicer morali iste podatke posredovati dvakrat (npr. za namene izpolnjevanja obveznih rezerv), in mora biti predpisana z zakonom. Poleg tega ESCB jamči, da se zaupne statistične informacije, ki jih zagotavljajo posamezni statistični organi ESS, uporabljajo samo v statistične namene.

Pri izvajanju statistične dejavnosti je ESCB zavezan načelom dobrega upravljanja in najvišjim etičnim standardom ter izvajanju nalog v duhu sodelovanja in timskega dela. Skratka, statistično dejavnost ESCB v skladu s poslanstvom Eurosistema urejajo načela, ki se nanašajo na institucionalno okolje ESCB, statistične procese in rezultate statističnih raziskovanj.

Institucionalna ureditev

Institucionalna ureditev, v kateri se pripravljajo statistike, ima velik vpliv na njihovo kakovost. Institucionalno okolje pomembno vpliva na celovitost in verodostojnost priprave in razširjanja statistik. Načela, ki veljajo na tem področju, so:

1. načelo: strokovna neodvisnost

»Strokovna neodvisnost« ima v okviru statistične dejavnosti ESCB dve dimenziji. Prvič, neodvisnost ESCB jamči člen 130 Pogodbe in člen 7 Statuta. Neodvisnost velja za vse naloge, ki jih opravlja ESCB, in pomeni, da ni dovoljeno nikakršno politično vmešavanje v izvajanje statistične dejavnosti ESCB. V skladu s Statutom ne sme ESCB »zahtevati ali sprejemati navodil od institucij, organov, uradov ali agencij Unije, vlad držav članic ali katerih koli drugih organov«. Drugič, priprava statistik ESCB mora izpolnjevati merilo znanstvene neodvisnosti, kar pomeni, da se morajo pri izbiri virov, definicij, metodologij in statističnih tehnik za razvoj in pripravo statistik ESCB kot tudi pri odločitvah o času in vsebini vseh oblik razširjanja statističnih podatkov upoštevati samo statistični dejavniki.

Kazalniki

 1. Neodvisnost statistične dejavnosti ESCB od političnega in siceršnjega zunanjega vmešavanja pri razvoju, pripravi in razširjanju evropskih statistik je zagotovljena z zakonom.
 2. ESCB je pri izvajanju statistične dejavnosti odgovoren za neodvisnost pri razvoju, pripravi in razširjanju evropskih statistik.
 3. ESCB ima pri izvajanju statistične dejavnosti izključno pristojnost za odločitve o statističnih metodah, standardih in postopkih ter vsebini in času statističnih objav.
 4. Programi statističnih raziskovanj so objavljeni, o napredku pa se poroča v rednih poročilih.
 5. Statistične objave se jasno razlikujejo in so objavljene ločeno od političnih izjav oziroma izjav o politikah.
 6. Kadar je primerno, ESCB javno komentira statistična vprašanja, vključno s kritikami in nepravilno uporabo uradnih evropskih statistik.
2. načelo: pooblastilo za zbiranje podatkov

»Pooblastilo za zbiranje podatkov« pomeni, da mora imeti ESCB jasno pravno pooblastilo za zbiranje podatkov za evropske statistične namene. Poleg tega je pooblaščen, da ukrepa proti poročevalskim enotam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti.

Kazalniki

 1. Pooblastilo ESCB za zbiranje informacij za pripravo in razširjanje evropskih statistik je opredeljeno z zakonom.
 2. ESCB lahko na podlagi pravnega akta zahteva izpolnitev statističnih anket.
3. načelo: ustreznost virov

»Ustreznost virov« pomeni, da se človeški in finančni viri, prostori in naprave ter računalniška infrastruktura uporabljajo čim bolj učinkovito in primerno posameznemu programu statističnih raziskovanj.

Kazalniki

 1. Za izpolnjevanje obstoječih potreb na področju evropskih statistik so na voljo usposobljeno osebje ter finančni viri in računalniška oprema, ki so ustrezni tako po obsegu kot po kakovosti.
 2. Področje, raven podrobnosti ter stroški evropskih statistik so sorazmerni potrebam.
 3. Vzpostavljeni so postopki za oceno in utemeljitev zahtev za pripravo novih evropskih statistik glede na njihove stroške.
 4. Vzpostavljeni so postopki za oceno nadaljnje potrebnosti vsake od evropskih statistik, s katerimi se ugotovi, ali se lahko katero povsem ali delno odpravi ter tako sprostijo viri.
4. načelo: zavezanost kakovosti

»Zavezanost kakovosti« pomeni, da si ESCB pri izvajanju statistične dejavnosti prizadeva za visoko kakovost statistik. Pri tem sistematično in redno ocenjuje prednosti in slabosti z namenom stalnega izboljševanja postopkov in kakovosti izdelkov na statističnem področju.

Kazalniki

 1. Politika kakovosti je določena in predstavljena javnosti.
 2. Vzpostavljeni so postopki za načrtovanje in spremljanje kakovosti priprave statistik.
 3. Kakovost statističnih izdelkov se redno spremlja, ocenjuje in poroča glede na merila kakovosti ESCB.
 4. Redno se izvaja temeljit pregled glavnih statističnih rezultatov.
5. načelo: statistična zaupnost

»Statistična zaupnost« pomeni varstvo zaupnih statističnih informacij, ki se nanašajo na posamezne statistične enote in jih članice ESCB zbirajo bodisi neposredno od poročevalskih enot ali posredno od organov evropskega statističnega sistema ali drugih nacionalnih oziroma mednarodnih organov. Zaupne statistične informacije, ki se prenašajo med organi evropskega statističnega sistema in članicami ESCB, se ne smejo uporabljati za namene, ki niso izključno statistični, npr. za administrativne ali davčne namene, za potrebe pravnih postopkov ali za preverjanje ali naložitev sankcij v skladu s členoma 6 in 7 uredbe Sveta 2533/98. Dostop do tovrstnih statističnih informacij imajo lahko samo tisti uslužbenci, ki opravljajo statistične naloge na tistem področju, na katerega se informacije nanašajo. Poleg tega mora ESCB sprejeti vse regulativne, administrativne, tehnične in organizacijske ukrepe, ki so potrebni za zaščito zaupnih statističnih informacij pred nezakonitim razkritjem ali uporabo.

Kazalniki

 1. Statistična zaupnost je zagotovljena z zakonom.
 2. Zaposleni ob nastopu delovnega mesta podpišejo pravno zavezujočo izjavo o varovanju zaupnosti.
 3. Za vsakršno zavestno kršitev statistične zaupnosti so predpisane kazni.
 4. Za zaposlene obstajajo smernice in navodila o varovanju statistične zaupnosti v postopku priprave in razširjanja statistik. Politika varovanja zaupnosti je predstavljena javnosti.
 5. Varnost in neoporečnost statističnih zbirk se zagotavljata s fizičnimi, tehnološkimi in organizacijskimi ukrepi.
 6. Za zunanje uporabnike, ki dostopajo do statističnih mikropodatkov za raziskovalne namene, se izvajajo strogo določeni protokoli.
 7. Organi odločanja ECB vsaj enkrat letno objavijo poročilo o izvajanju načela statistične zaupnosti.
6. načelo: nepristranskost in objektivnost

»Nepristranskost« pomeni, da je statistike ESCB treba razvijati, pripravljati in razširjati nevtralno. Poleg tega morajo biti statistike enako dostopne vsem uporabnikom, da bi se ohranilo zaupanje javnosti v neoporečnost političnih odločitev, ki temeljijo na teh statistikah.

»Objektivnost« pomeni, da je statistike ESCB treba razvijati, pripravljati in razširjati sistematično, zanesljivo in nepristransko. V ta namen je treba spoštovati strokovne in etične standarde ter skrbeti za to, da so uporabnikom in dajalcem podatkov uporabljene politike in prakse pregledne.

Kazalniki

 1. Statistični podatki se zbirajo, urejajo in razširjajo na objektiven način, ki ga določajo statistični dejavniki.
 2. Izbiro virov in statističnih metod ter odločitve o razširjanju statistik narekujejo statistični dejavniki.
 3. Napake, ki se odkrijejo v objavljenih statistikah, se popravijo takoj, ko je mogoče, in objavijo.
 4. Informacije o uporabljenih metodah in postopkih so javno dostopne.
 5. Datum in čas objave statistik sta objavljena vnaprej.
 6. O večjih revizijah ali spremembah v metodologiji, vhodnih podatkih in tehnikah so uporabniki predhodno obveščeni.
 7. Vse evropske statistike so na voljo vsem uporabnikom. Vsakršen privilegiran dostop pred objavo je omejen, nadzorovan in objavljen. Če pride do uhajanja podatkov, se sistem dostopa pred objavo prilagodi tako, da je zagotovljena nepristranskost.
 8. Statistične objave in izjave, predstavljene na tiskovnih konferencah, so objektivne in nepristranske.
 9. Najpomembnejše nove statistične objave so predstavljene in pojasnjene na posebnih novinarskih konferencah.

Statistični procesi

Procesi, ki se uporabljajo za razvoj, zbiranje, obdelavo in razširjanje statistik, predstavljajo jedro vsakega statističnega sistema. Zanje veljajo naslednja načela:

7. načelo: zanesljiva metodologija

»Zanesljiva metodologija« pomeni, da ESCB pri razvoju in urejanju statistik uporablja tehtno in zanesljivo statistično metodologijo, ki temelji na zakonodaji in standardih ESCB in EU ter na mednarodno sprejetih standardih, smernicah ali dobrih praksah.

Kazalniki

 1. Celoten metodološki okvir za evropske statistike izpolnjuje evropske in mednarodne standarde, smernice in dobre prakse. Upošteva stališča uporabnikov v ESCB.
 2. Vzpostavljeni so postopki, ki zagotavljajo, da se v evropskih statistikah dosledno uporabljajo standardne metodologije, opredelitve in klasifikacije.
 3. Za zagotavljanje visoke kakovosti se sistemi ESCB za zbiranje podatkov redno pregledujejo in po potrebi prilagodijo.
 4. Zaposlujejo se diplomanti ustreznih akademskih usmeritev.
 5. Za zaposlene se izvaja politika trajnega strokovnega usposabljanja.
 6. Za izboljševanje metodologije, večjo učinkovitost uporabljenih metod ter razvoj boljših orodij je, kjer je to izvedljivo, organizirano sodelovanje z znanstveno skupnostjo.
8. načelo: ustrezni statistični postopki

»Ustrezni statistični postopki« pomeni, da se v celotni verigi priprave statistik uporabljajo uspešni in učinkoviti statistični postopki.

Kazalniki

 1. Kadar evropske statistike temeljijo na administrativnih podatkih, morajo biti opredelitve in metodologije, ki se uporabljajo za administrativne namene, dober približek tistih, ki se zahtevajo za statistične namene.
 2. Pri statističnih anketah se vprašalniki pred zbiranjem podatkov sistematično testirajo.
 3. Struktura ankete, izbira vzorca in metode za določitev ocenjenih vrednosti se redno pregledujejo in po potrebi popravljajo.
 4. Postopki, ki se uporabljajo za razvoj, zbiranje, urejanje in pripravo evropskih statistik, so dobro dokumentirani in se redno pregledujejo, da bi se zagotovila njihova učinkovitost. Ti postopki omogočajo, da je objavljene podatke mogoče povezati z neobdelanimi podatki ter ugotoviti, katere prilagoditve kakovosti in druge statistične ocene so bile opravljene v procesu priprave statistik.
 5. Informacijski sistemi, ki se uporabljajo za statistične namene, uporabljajo ustrezna orodja za vse statistične dejavnosti.
 6. Revizije se izvajajo po standardnih, uveljavljenih in preglednih postopkih.
 7. ESCB sodeluje pri oblikovanju administrativnih podatkov, da bi bili ti primernejši za statistične namene.
 8. Z lastniki administrativnih podatkov so sklenjeni sporazumi, ki opredeljujejo skupno zavezo k uporabi teh podatkov za statistične namene.
 9. ESCB sodeluje z lastniki administrativnih podatkov pri zagotavljanju kakovosti podatkov.
9. načelo: čim manjša obremenitev poročevalskih enot

»Čim manjša obremenitev poročevalskih enot« pomeni, da mora ESCB uvesti ustrezne postopke, ki omogočajo, da se izpolnijo zahteve uporabnikov ob čim manjši obremenitvi za poročevalske enote, ne da bi to ogrozilo kakovost statistike ESCB.

Kazalniki

 1. Breme poročanja za poročevalske enote evropskih statistik je čim manjše.
 2. Pred uvedbo novih ali bistveno razširjenih statistik v redno dejavnost se opravi analiza koristi in stroškov.
 3. Informacije, ki se pridobivajo od gospodarskih družb, so, kolikor je mogoče, na voljo že v njihovih računovodskih izkazih, in kjer je mogoče, se za lažjo izmenjavo uporabljajo elektronski viri.
 4. Kjer je mogoče, se uporabljajo administrativi viri, da se zahteve za informacije ne bi podvajale.
 5. Skupna raba podatkov je del splošne prakse, da anket ni treba izvajati večkrat.
 6. Spodbujajo se ukrepi, ki omogočajo povezovanje virov podatkov, da bi se zmanjšalo breme poročanja.
10. načelo: stroškovna učinkovitost

»Stroškovna učinkovitost« pomeni, da morajo biti stroški priprave statistik ESCB sorazmerni z uporabnostjo teh statistik ter da morajo biti viri porabljena optimalno. Kjer je mogoče, se zahtevane informacije pridobijo iz obstoječih evidenc in virov.

Kazalniki

 1. Uporabo virov nadzorujejo notranji in neodvisni zunanji organi.
 2. Pomembnejše inovacije na področju statističnih postopkov ali informacijske tehnologije se uvedejo na vseh stopnjah priprave in razširjanja statistik.
 3. S proaktivnim prizadevanjem se izboljšuje statistični potencial administrativnih podatkov in zmanjšuje potreba po neposrednih poročilih.
 4. ESCB spodbuja in uvaja uporabo standardiziranih rešitev, ki povečujejo uspešnost in učinkovitost.

Visoka kakovost statističnih rezultatov

»Visoka kakovost statističnih rezultatov« vključuje naslednjih pet načel:

11. načelo: ustreznost

»Ustreznost« pomeni, da morajo statistike ESCB izpolnjevati izražene ali nakazane potrebe uporabnikov. Te se lahko zaradi sprememb v gospodarskem okolju s časom spreminjajo.

Kazalniki

 1. Vzpostavljeni so postopki za posvetovanje z uporabniki, spremljanje ustreznosti in uporabnosti obstoječih statistik za zadovoljevanje njihovih potreb ter za obravnavo novih potreb in prednostnih nalog.
 2. Potrebe uporabnikov so razvrščene po pomembnosti, prednostne potrebe pa so izražene v delovnem programu.
 3. Redno se preverja zadovoljstvo uporabnikov.
12. načelo: točnost in zanesljivost (vključno s stabilnostjo)

»Točnost in zanesljivost (vključno s stabilnostjo)« pomeni, da morajo statistike ESCB zagotavljati točne in zanesljive informacije o pojavu, ki ga merijo. »Točnost« je mogoče opredeliti kot bližino statističnih rezultatov (neznanim) dejanskim vrednostim spremenljivke, ki se meri, medtem ko se »zanesljivost« nanaša na bližino revidirane ocene posameznega statističnega podatka prvotno objavljeni vrednosti.

Kazalniki

 1. Izvajajo se redne ocene in preverjanja veljavnosti vhodnih podatkov, vmesnih rezultatov in statističnih rezultatov.
 2. ESCB uporablja zanesljive in kakovostne sisteme zbiranja podatkov, postopke urejanja in metode ocenjevanja.
 3. Revizije se redno analizirajo, da bi se ocenila stabilnost podatkov in izboljšali statistični postopki.
 4. Kadar ima eden ali več dogodkov velik vpliv na statistične rezultate, se razlogi za obstoj takih osamelcev pojasnijo, razen če to zaradi varovanja zaupnosti ni mogoče.
 5. ESCB pojasni razloge za obsežnejše revizije.
13. načelo: pravočasnost (in v roku)

»Pravočasnost (in v roku)« pomeni, da morajo biti statistike ESCB pravočasne in v roku, pri čemer se »pravočasnost« nanaša na zamik med časom, ko informacije postanejo dostopne, ter dogodkom ali pojavom, ki ga opisujejo, »v roku« pa na časovni zamik med dejanskim datumom objave podatkov in datumom, ko bi podatki morali biti objavljeni.

Kazalniki

 1. Po pravočasnosti evropske statistike najmanj dosegajo evropske in mednarodne standarde.
 2. Standardni čas v dnevu, ko se objavljajo evropske statistike, je objavljen.
 3. Pri frekvenci objavljanja evropskih statistik se v čim večji meri upoštevajo zahteve uporabnikov.
 4. Vsako odstopanje od urnika objav je objavljeno vnaprej in pojasnjeno, obenem pa je določen nov čas objave.
14. načelo: skladnost in primerljivost

»Skladnost in primerljivost« pomeni, da morajo biti statistike ESCB skladne: (1) skozi čas, (2) znotraj podatkovnega niza v posamezni objavi, (3) med različnimi podatkovnimi nizi in (4) med različnimi frekvencami istega podatkovnega niza ter, kjer je to smiselno, (5) primerljive s statistikami drugih regij in držav. V tem oziru skladnost statističnih informacij označuje, do kakšne mere je te informacije mogoče uspešno povezovati z drugimi statističnimi informacijami znotraj širšega analitskega okvira in skozi čas. Skladna statistika omogoča tudi mednarodne primerjave. Skladnost se povečuje z uporabo standardnih metodologij, klasifikacij in ciljnih populacij, kot tudi z uporabo enotne metodologije v različnih raziskavah.

Kazalniki

 1. Statistike so notranje skladne in konsistentne (tj. spoštujejo se aritmetične in računovodske identitete). Tokovi in spremembe stanj so medsebojno uskladljivi.
 2. Statistike so skladne ali uskladljive v razumnem času.
 3. Pri pripravi statistik se v različnih anketah in virih uporabljajo enotni standardi glede področja, opredelitev, enot in klasifikacij.
 4. Statistike iz različnih virov in z različno frekvenco objavljanja se medsebojno primerjajo in usklajujejo.
 5. Statistike temeljijo na mednarodno sprejetih metodologijah in opredelitvah, kolikor je to relevantno, da bi se omogočile mednarodne primerjave. Morebitne vsebinske razlike so predstavljene javnosti.
15. načelo: dostopnost in jasnost

»Dostopnost in jasnost« pomeni, da morajo biti informacije o podatkih in metapodatkih predstavljene v jasni in razumljivi obliki ter da morajo biti brez težav in ovir dostopne vsem uporabnikom.

Kazalniki

 1. Statistike in pripadajoči metapodatki so predstavljeni v obliki, ki omogoča pravilno tolmačenje in smiselne primerjave.
 2. Pri razširjanju statistik se uporablja sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Glavne statistike se objavijo v sporočilih za javnost.
 3. Dostop do mikropodatkov je dovoljen za raziskovalne namene in ga urejajo posebna pravila in protokoli.
 4. Metapodatki se dokumentirajo v skladu s standardiziranimi metapodatkovnimi sistemi.
 5. Uporabniki se obveščajo o metodologiji statističnih postopkov, vključno s tem, ali so bili uporabljeni administrativni podatki.
 6. Uporabniki se obveščajo o tem, kako kakovostni so statistični rezultati glede na merila kakovosti ESCB.
 7. ESCB pri izvajanju statistične dejavnosti pomaga uporabnikom pri dostopu in razumevanju podatkov.