Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Nyilvános kötelezettségvállalás a KBER európai statisztikákat érintő feladatköréről

A Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) statisztikai feladatköre a szükséges és releváns adatok összegyűjtéséről szóló jogi felhatalmazáson alapul. Ennek célja, hogy a KBER a felelősségi körén belül elfogulatlan, megbízható, helyes, időben közölt, konzisztens és hozzáférhető statisztikákat állítson össze, illetve tegyen közzé. A statisztikák lehetőség szerint az európai és a nemzetközileg elfogadott szabványokat, irányelveket és legjobb gyakorlatot követik. A KBER-nek az Európai Közösséget létrehozó szerződés 130. cikkében biztosított függetlenségéből többek között a statisztikai információk politikai befolyástól mentes összeállítása és közzététele következik.

A KBER nagy jelentőséget tulajdonít a statisztikák minőségének. Ennek jegyében figyelembe veszi a nemzetközileg elfogadott minőségi szabványokat, így a Nemzetközi Valutaalap (IMF) speciális adat-közzétételi szabványában Special Data Dissemination Standard és adatminőség-értékelő keretrendszerében Data Quality Assessment Framework foglaltakat, amelyeket a Hivatalos statisztikák alapelvei Fundamental Principles of Official Statistics című ENSZ-dokumentum alapján határoztak meg. A KBER a Jegyzőkönyv a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról című dokumentum (a továbbiakban Alapokmány) sérelme nélkül együttműködik mind az Európai Bizottsággal (az Eurostattal), mind a nemzeti statisztikai intézetekkel, továbbá figyelembe veszi az Európai statisztikai eljárási szabályzat a nemzeti és a közösségi statisztikai hatóságok számára European Statistics Code of Practice for the National and Community Statistical Authorities című dokumentumban lefektetett alapelveket.

A KBER a statisztikai adatok gyűjtése, összeállítása és közzététele során eredményesen kívánja ellátni statisztikai feladatkörét, egyszersmind hatékonyan kívánja felhasználni a rendelkezésére álló erőforrásokat. Célja, hogy az elsődleges és másodlagos közösségi joggal (a Szerződés 130. cikkével, az alapokmány 5. cikkével, valamint a 951/2009 tanácsi rendelettel módosított 2533/98 tanácsi rendelettel) összhangban megfelelő minőségben gyűjtse a szükséges statisztikai információkat, ugyanakkor a lehető legalacsonyabb szinten tartsa az adatszolgáltatókra nehezedő terheket, garantálva névtelenségüket és megőrizve az általuk közölt nem nyilvános információk bizalmasságát. A KBER-nek szolgáltatott bizalmas statisztikai adatok esetleges adminisztratív célú újrafelhasználása azon vállalatok adataira korlátozódik, amelyeknek egyébként ugyanazokat az információkat (pl. a kötelező tartalékra vonatkozókat) kétszer kellene lejelenteniük a KBER-nek. Az újrafelhasználást emellett törvényben kell előírni. A KBER ezen túlmenően garantálja, hogy a Bizottságtól (az Eurostattól), illetve a nemzeti statisztikai intézetektől származó bizalmas statisztikai információkat kizárólag statisztikai célra használja.

Statisztikai feladatkörének ellátása során a KBER elkötelezett a magas szintű szervezetirányítás és a legszigorúbb etikai normák iránt. Feladatait az együttműködés és a csapatmunka szellemében igyekszik végezni. Az eurorendszer küldetési nyilatkozatával összhangban a KBER statisztikai tevékenységét a KBER intézményi környezetével, valamint statisztikai eljárásaival és adataival összefüggő alapelvek határozzák meg.

Intézményi környezet

A statisztikai adatok előállításának intézményi környezete jelentősen befolyásolja az adatminőséget, valamint az adatok előállításának és közzétételének megbízhatóságát és hitelességét. Az ide vonatkozó alapelvek:

1. alapelv: Szakmai függetlenség

Jelentése: a szakmai függetlenségnek a KBER statisztikai feladatkörén belül két dimenziója van. Az egyik, hogy a Szerződés 130. cikke és az Alapokmány 7. cikke garantálja a KBER függetlenségét. Ezek hatálya a KBER teljes feladatkörére kiterjed, és azt jelenti, hogy statisztikai funkciójának ellátásába nem lehet politikai alapon beavatkozni. Az Alapokmány kimondja, hogy a KBER „sem kormányoktól, sem intézményektől, szervektől, hivataloktól vagy ügynökségektől nem kérhet és nem fogadhat el utasításokat”. Másodszor a KBER-nek a statisztikák előállítása során be kell tartania a tudományos függetlenség követelményét, amely előírja, hogy a statisztikai adatok előállítása során alkalmazott adatforrások, definíciók, módszertanok és statisztikai módszerek kiválasztását, valamint a különféle adatközlési formák időzítését és tartalmát szabályozó döntéseket kizárólag statisztikai megfontolások vezérelhetik.

Ismérvei:

 1. A KBER statisztikai szakmai területe mentes mindenfajta politikai és egyéb külső befolyástól az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele során.
 2. A KBER statisztikai szakmai területének feladata gondoskodni a függetlenség alapelvének érvényesüléséről az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele során.
 3. Kizárólag a KBER statisztikai szakmai területe hozhat döntést statisztikai módszerekről, szabványokról és eljárásokról, valamint az adatközlés tartalmáról és időzítéséről.
 4. A statisztikai munkaprogramokat nyilvánosságra hozzák, az elért eredményekről rendszeres beszámolókat készítenek.
 5. A statisztikai adatközléseket egyértelműen megkülönböztetik a politikai/gazdaságpolitikai közleményektől, és külön adják ki őket.
 6. Amennyiben a KBER-nek valamilyen statisztikai kérdésben (kritika, adatokkal való visszaélés) állást kell foglalnia, véleményét nyilvánosan fejti ki.
2. alapelv: Adatgyűjtési felhatalmazás

Jelentése: a KBER-nek egyértelmű jogi felhatalmazással kell rendelkeznie az európai statisztikai célokat szolgáló információgyűjtéshez. Arra is fel kell jogosítani, hogy szankciókat róhasson ki azokra az adatszolgáltatókra, akik nem tesznek eleget kötelezettségeiknek.

Ismérvei:

 1. A KBER-nek az európai statisztikák előállítására és közzétételére vonatkozó felhatalmazása törvénybe van iktatva.
 2. A KBER jogi eszközökkel a statisztikai felmérésekben való részvételre kötelezheti a válaszadókat.
3. alapelv: Hatékony erőforrás-gazdálkodás

Jelentése: az emberi és pénzügyi erőforrásokat, eszközöket és informatikai infrastruktúrákat a lehető leggazdaságosabban, a statisztikai munkaprogramnak megfelelően kell használni.

Ismérvei:

 1. A szakképzett munkatársak, a pénzügyi és informatikai erőforrások megfelelő minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésre az aktuális európai statisztikai igények kielégítésére.
 2. Az európai statisztikák hatóköre, részletezettsége és költsége az igényeket tükrözi.
 3. Kidolgozták azokat az eljárásokat, amelyeken keresztül a költségek fényében értékelni és indokolni lehet az új európai statisztikai igényeket.
 4. Kidolgozták azokat az eljárásokat, amelyeken keresztül értékelni lehet az európai statisztikák iránti igényt annak megállapítására, hogy egyeseket nem lenne-e érdemes megszüntetni, illetve lerövidíteni, hogy így erőforrások szabaduljanak fel.
4. alapelv: A minőség iránti elkötelezettség

Jelentése: a KBER statisztikai szakterületének a minőség iránti elkötelezettségére utal. Következetesen és rendszeresen rámutat a gyengeségekre és az erősségekre, hogy folyamatosan javuljon a termékek és eljárások minősége.

Ismérvei:

 1. A minőségpolitikát kidolgozták, és a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tették.
 2. Kidolgozták az eljárásokat a statisztikai előállítási folyamat tervezésére és a minőség ellenőrzésére.
 3. A termékek minőségét rendszeresen ellenőrzik, értékelik és beszámolnak róluk, összhangban a KBER minőségi kritériumaival.
 4. A legfontosabb statisztikai végtermékeket rendszeres és alapos felülvizsgálatnak vetik alá.
5. alapelv: A statisztikai adatok bizalmas kezelése

Jelentése: az egyedi statisztikai egységekre vonatkozó, az adatszolgáltatóktól vagy közvetlenül a KBER-tagok által vagy közvetve az ESS hatóságok, illetve egyéb nemzeti/nemzetközi szervezetek által gyűjtött bizalmas adatok védelmét jelenti. A 2533/98-as tanácsi rendelet 6. és 7. cikkének értelmében tilos valamely ESS hatóság és egy KBER-tag között kicserélt bizalmas adatot nem kizárólag statisztikai, így például közigazgatási, jogi vagy adózási célra, illetve a statisztikai egységekkel szembeni ellenőrzésre, szankcionálásra felhasználni. A bizalmas adatokhoz kizárólag statisztikai tevékenységeket végző és egyéni munkakörében eljáró személyzet férhet hozzá. Ezenkívül a KBER-nek meg kell tennie az összes szükséges szabályozási, adminisztratív, technikai és szervezeti intézkedést arra, hogy megvédje a bizalmas adatokat jogellenes felfedéstől és felhasználástól.

Ismérvei:

 1. A statisztikai adatok bizalmas kezelését törvény garantálja.
 2. Munkaviszonya megkezdésekor az új alkalmazottnak jogi dokumentum aláírásával titoktartási kötelezettséget kell vállalnia.
 3. A bizalmas adatkezelés tudatos megszegése esetén büntetés róható ki.
 4. A szakértők iránymutatást és instrukciókat kapnak a tekintetben, hogy az előállítás és a közzététel során hogyan tudják megőrizni a statisztikai adatok bizalmasságát. A titoktartási politikát a nyilvánossággal is megismertetik.
 5. Fizikai, műszaki és szervezeti eszközökkel gondoskodnak a statisztikai adatbázisok biztonságának és megbízhatóságának védelméről.
 6. Szigorú eljárásrend vonatkozik mindazokra a külső felhasználókra, akik kutatási célból kívánnak hozzáférni statisztikai mikroadatokhoz.
 7. Az EKB döntéshozó szervei legalább évente egy alkalommal jelentésben számolnak be a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó alapelv érvényesüléséről.
6. alapelv: Pártatlanság és tárgyilagosság

Pártatlanság: a KBER-nek a statisztikák fejlesztése, előállítása és terjesztése során semlegesen kell eljárnia. Ezenkívül, hogy fenn tudja tartani azon monetáris politikai döntések megbízhatóságába vetett közbizalmat, amelyekhez a statisztikák alapul szolgálnak, minden felhasználó számára garantálnia kell az egyenlő hozzáférés feltételeit.

Tárgyilagosság: a KBER-nek a statisztikák fejlesztése, előállítása és közzététele során szisztematikusan, megbízhatóan és elfogulatlanul kell eljárnia. Ennek során ragaszkodnia kell a szakmai és etikai normákhoz, valamint ahhoz, hogy az alkalmazott irányelvek és gyakorlat a felhasználók és az adatszolgáltatók számára átláthatók legyenek.

Ismérvei:

 1. A statisztikákat tárgyilagosan, statisztikai megfontolások alapján gyűjtik, állítják össze és teszik közzé.
 2. Az adatforrásokkal, az alkalmazott módszerekkel, valamint a közzététellel kapcsolatos döntéseket statisztikai megfontolások alapján hozzák.
 3. A már közzétett statisztikákban fellelt hibákat a lehető legrövidebb idő alatt kijavítják, és a javított adatokat minél előbb közlik.
 4. Az alkalmazott módszerekkel és eljárásokkal kapcsolatos információkat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik.
 5. A statisztikai közzététel dátumát és időpontját előre bejelentik.
 6. A komolyabb adatmódosításokat, valamint a módszertan, a forrásadatok és a technikák megváltoztatását előzetesen bejelentik.
 7. Az összes európai statisztikát valamennyi felhasználó számára hozzáférhetővé teszik. A hivatalos közzététel előtt csak korlátozott, ellenőrzött és nyilvános keretek között lehet egyesek számára privilegizált hozzáférést biztosítani. Adatkiszivárgás esetén a közzététel előtti hozzáférés rendjét felülvizsgálják, hogy a pártatlanság alapelve ne szenvedhessen csorbát.
 8. A statisztikai adatközlések és a sajtókonferenciákon elhangzott statisztikai témájú kijelentések tárgyilagosak és nem pártpolitikai jellegűek.
 9. A komolyabb új statisztikákat külön sajtótájékoztatók keretében jelentik be és magyarázzák el.

Statisztikai folyamatok

A statisztikák fejlesztése, gyűjtése, feldolgozása és közzététele minden statisztikai rendszer központi eleme. Az ide vonatkozó legfontosabb alapelvek a következők:

7. alapelv: A módszertan megalapozottsága

Jelentése: a statisztikák fejlesztése és összeállítása során a KBER saját és az EU jogszabályain, szabványain, illetve nemzetközi szabványokon, irányelveken és gyakorlaton alapuló statisztikai módszertant alkalmaz.

Ismérvei:

 1. Az európai statisztikákban alkalmazott módszertani keret európai és egyéb nemzetközi szabványokat, irányelveket és gyakorlatot követ, amely a KBER-beli felhasználók meglátásait is figyelembe veszi.
 2. Eljárásokkal gondoskodnak arról, hogy a fogalmakat, definíciókat és osztályozásokat következetesen alkalmazzák az európai statisztikákban.
 3. A KBER adatgyűjtési rendszereit rendszeresen ellenőrzik és, amennyiben szükséges, kiigazítják a kiváló adatminőség biztosítására.
 4. A megfelelő tudományterületen diplomát szerzett szakértőket veszik alkalmazásba.
 5. Stratégiai célként érvényesítik a munkatársak folyamatos továbbképzését.
 6. Együttműködnek a tudományos élet képviselőivel a módszertan javítására, az alkalmazott módszerek hatékonyságának növelésére, valamint – amennyiben megvalósítható – jobb eszközök bevezetésének támogatására.
8. alapelv: A statisztikai eljárások megfelelősége

Jelentése: a teljes statisztikai „ellátóláncon” hatékony és eredményes statisztikai eljárásokat alkalmaznak.

Ismérvei:

 1. Olyan esetekben, amikor az európai statisztikák adminisztratív adatokra épülnek, az adminisztratív célra használt definíciók és a fogalmak nagyjából fedik a statisztikai definíciókat és fogalmakat.
 2. A statisztikai felmérések során alkalmazott kérdőíveket még az adatgyűjtést megelőzően szisztematikusan tesztelik.
 3. A felmérési tervek, a mintaválasztási és becslési módszerek megalapozottak, továbbá rendszeresen felülvizsgálják, illetve indokolt esetben módosítják őket.
 4. Az európai statisztikák fejlesztése, gyűjtése, összeállítása és előállítása során alkalmazott eljárásokat megfelelően dokumentálják, valamint rendszeresen felülvizsgálják hatékonyságuk és eredményességük értékelése céljából. Ezek az eljárások lehetővé teszik a kapcsolatteremtést a publikált adatok, illetve a „nyers” adatok között, továbbá a minőségi korrekciók és az előállítás során alkalmazott egyéb statisztikai becslések reprodukálását.
 5. A statisztikai célt szolgáló informatikai rendszerek kielégítik a statisztikai tevékenység eszközigényét.
 6. A módosításokat bevett, bevált és átlátható eljárások keretében hajtják végre.
 7. A KBER azért kapcsolódik be az adminisztratív adatok tervezésébe, hogy statisztikai felhasználásra alkalmasabbá tegye őket.
 8. Az érintettek megállapodást kötnek az adminisztratív adatok tulajdonosaival, amelyben kifejezik közös elkötelezettségüket statisztikai célú felhasználásuk iránt.
 9. A KBER együttműködik az adminisztratív adatok tulajdonosaival az adatminőség biztosításában.
9. alapelv: Az adatszolgáltatási teher mérséklése

Jelentése: a KBER-nek megfelelő eljárások lefektetésével gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználói követelmények minimális adatszolgáltatói teher mellett teljesüljenek, mégpedig úgy, hogy eközben ne sérüljön a KBER-statisztikák minősége.

Ismérvei:

 1. Az európai statisztikai adatszolgáltatók a lehető legalacsonyabb adatszolgáltatási teherrel szembesülnek.
 2. Valamely új, illetve gyökeresen átalakított statisztika rendszeres előállítását költség-haszon elemzés elkészítése előzi meg.
 3. A vállalati információk, amennyire csak lehet, közvetlenül hozzáférhetők a beszámolókból, a kért adatok visszaküldhetőségét pedig lehetőség szerint elektronikus megoldásokkal segítik elő.
 4. A lehető legtöbb esetben adminisztratív adatforrásokat alkalmaznak, hogy ugyanazt az adatot nehogy kétszer kérjék be.
 5. Az adatmegosztás általános gyakorlat a felmérések halmozásának elkerülésére.
 6. Támogatják az adatforrások összekapcsolását lehetővé tevő intézkedéseket az adatszolgáltatási teher enyhítésére.
10. alapelv: Takarékosság

Jelentése: a KBER-statisztikák előállítási költségének arányban kell állnia azzal az előnnyel, amelyet nyújtanak, továbbá követelmény az optimális erőforrás-felhasználás. Amennyiben lehetséges, az összegyűjtendő információkat a rendelkezésre álló adatokból és forrásokból kell beszerezni.

Ismérvei:

 1. Belső és független külső intézkedéseken keresztül kísérik figyelemmel a forrásfelhasználást.
 2. A statisztikai eljárásokat érintő, illetve informatikai áttörés eredményeit a statisztikák előállításának és közzétételének valamennyi fázisába beépítik.
 3. Aktív erőfeszítéseket tesznek az adminisztratív adatok statisztikai célú felhasználhatóságának javítására.
 4. A KBER szabványosított megoldásokat támogat és alkalmaz a hatékonyság és az eredményesség fokozására.

Magas szintű minőség

A magas szintű minőség a következő öt alapelvet foglalja magában:

11. alapelv: Relevancia

Jelentése: a KBER statisztikáinak ki kell elégíteniük a kinyilvánított és a lehetséges felhasználói igényeket, amelyek az idő folyamán és a gazdasági környezet változásával párhuzamosan módosulhatnak.

Ismérvei:

 1. Eljárások gondoskodnak a felhasználókkal való konzultációról, a meglévő statisztikák relevanciájának és hasznosságának rendszeres ellenőrzéséről, valamint a felhasználók új igényeinek és prioritásainak figyelembevételéről.
 2. A felhasználói igényeket fontossági sorrendbe rendezik és a munkaprogramokba is beépítik.
 3. A felhasználói elégedettséget rendszeresen mérik.
12. alapelv: Pontosság és megbízhatóság (ideértve a stabilitást)

Jelentése: a KBER statisztikájának pontos és megbízható információkat kell nyújtaniuk a mérni kívánt jelenségekről. A pontosságot úgy határozhatjuk meg mint a statisztikai adatok közelsége a mért változó valós (ismeretlen) értékéhez, míg a megbízhatóság egy bizonyos statisztikai adat módosított becslései és az eredetileg kibocsátott adat közelségével mérhető.

Ismérvei:

 1. A forrásadatokat, a köztes eredményeket és a statisztikai végterméket rendszeresen értékelik és hitelesítik.
 2. A KBER kiforrott adatgyűjtési rendszereket, összeállítási eljárásokat és becslési módszereket alkalmaz.
 3. A módosításokat rendszeresen elemzik, hogy ellenőrizzék az adatok stabilitását, és tökéletesítsék a statisztikai eljárásokat.
 4. Amennyiben egy vagy több esemény jelentős hatást gyakorol a statisztikai végtermékre, magyarázatot adnak a kiugró értékekre, kivéve olyan esetekben, amikor ez titoktartási problémákat vet fel.
 5. A KBER minden komolyabb adatmódosítást megindokol.
13. alapelv: időszerűség (ideértve az időbeli pontosságot is)

Jelentése: a KBER statisztikáknak időszerűeknek és pontosaknak kell lenniük. Az időszerűség az információ rendelkezésre bocsátása és a leírt esemény vagy jelenség időpontjai közötti eltolódásra, az időbeli pontosság pedig a tényleges és az elvárt adat-közzétételi napok közötti időeltérésre utal.

Ismérvei:

 1. Az időszerűség minimálisan az európai és nemzetközi közzétételi szabványok betartását vonja maga után.
 2. Az európai statisztikák közzétételére egy átlagos napközbeni időpontot adnak meg a nyilvánosságnak.
 3. Az európai statisztikák időszakosságának meghatározásánál a lehető legmesszebbmenőkig figyelembe veszik a felhasználói igényeket.
 4. A közzétételi rendtől való eltéréseket előzetesen nyilvánosságra hozzák, megindokolják, és új közzétételi időpontot adnak meg.
14. alapelv: Konzisztencia és összehasonlíthatóság

Jelentése: a KBER statisztikáinak (1) időben; (2) egy bizonyos adatközlés alkalmával közölt adatsoron belül; (3) különböző adatsorokat összehasonlítva; (4) különböző gyakoriságú, de azonos adatsorokat összehasonlítva konzisztensnek kell lenniük. Emellett ahol lehetséges, (5) más térségek és országok adataival összehasonlíthatónak kell lenniük. Ebben az összefüggésben a statisztikai információ koherenciája arra utal, hogy egy tágabb elemzési keretben és időbeli összehasonlításban milyen jól kapcsolható össze az adott információ egyéb statisztikai adatokkal. A konzisztens statisztikák a nemzetközi összehasonlítást is megkönnyítik; a standard fogalmak, osztályozások és célpopulációk használata erősíti a koherenciát csakúgy, mint a közös módszertan alkalmazása a különböző felmérésekben.

Ismérvei:

 1. A statisztikák befelé koherensek és konzisztensek (vagyis a számtani és a számviteli azonosságok betartásával készültek). A forgalmi adatok, valamint az állományadatok változásai egymással összeegyeztethetőek.
 2. A statisztikák ésszerű időtávon belül konzisztensek vagy összeegyeztethetőek.
 3. A statisztikákat úgy állítják össze, hogy a különféle felmérésekben és forrásokban szereplő érvényességi körök, definíciók, mértékegységek és osztályozások tekintetében közös szabványokat alkalmaznak.
 4. Az eltérő forrásból származó, illetve eltérő gyakoriságú adatokat összevetik és összeegyeztetik egymással.
 5. A statisztikák – a relevancia figyelembevétele mellett – nemzetközileg elfogadott fogalmakon és definíciókon alapulnak, lehetővé téve a nemzetközi összehasonlítást. Amennyiben fogalmi különbségek merülnének fel, ezekről tájékoztatják a nyilvánosságot.
15. alapelv: Hozzáférhetőség és egyértelműség

Jelentése: az adatokra és metaadatokra vonatkozó információkat egyértelműen, érthetően kell megfogalmazni; a másik kívánalom, hogy a felhasználók könnyen és gyorsan hozzá tudjanak férni a kívánt adathoz.

Ismérvei:

 1. A statisztikákat és a hozzájuk kapcsolódó metaadatokat olyan formában közlik, amely segíti a megfelelő értelmezést és az érdemi összehasonlítást.
 2. A közzétételi szervek modern informatikai és kommunikációs technológiai eszközöket vesznek igénybe. A legfontosabb adatokat sajtóközlemény formájában teszik közzé.
 3. A mikroadatok kutatási célból hozzáférhetőek, speciális szabályok és eljárásrend betartása mellett.
 4. A metaadatokat a szabványosított metaadatrendszereknek megfelelően dokumentálják.
 5. A felhasználókat rendszeresen tájékoztatják a statisztikai eljárások módszertanáról, beleértve az adminisztratív adatok használatát is.
 6. A felhasználókat rendszeresen tájékoztatják a statisztikai végtermékek minőségéről a KBER itt meghatározott minőségi kritériumai szerint.
 7. A KBER statisztikai szakterülete segít a felhasználóknak az adatokhoz való hozzáférésben és azok értelmezésében.