Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKPSi avalik kohustus seoses Euroopa statistikaga

EKPSi statistikafunktsioon põhineb õiguslikel volitustel koguda vajalikku ja asjakohast teavet, mida on tarvis erapooletu, usaldusväärse, asjakohase, õigeaegse, järjepideva ja kättesaadava statistika tegemiseks ja levitamiseks EKPSi vastutusvaldkondades. Võimaluse korral järgitakse statistikas Euroopa ja rahvusvahelisi standardeid, suuniseid ja häid tavasid. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 130 on EKPSile antud sõltumatus, mis tagab muu hulgas, et statistilise teabe koostamist ja levitamist ei tohi mõjutada poliitilised kaalutlused.

EKPS peab väga tähtsaks statistika kvaliteeti. Statistika tegemisel võetakse arvesse rahvusvahelisi kvaliteedistandardeid, nagu Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) andmete levitamise eristandard (Special Data Dissemination Standard, SDDS) ning andmekvaliteedi hindamise raamistik (Data Quality Assessment Framework), mis omakorda rajanevad ÜRO riikliku statistika aluspõhimõtetel. Ilma et see piiraks Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva protokolli (edaspidi: põhikiri) kohaldamist, teeb EKPS koostööd Euroopa statistikasüsteemiga (ESS), mis hõlmab Eurostati (Euroopa Liidu Statistikaamet), liikmesriikide statistikaameteid ja liikmesriikide muid statistikaasutusi ning võtab arvesse põhimõtteid, mis on sätestatud dokumendis „Euroopa statistika tegevusjuhis riiklikele ja ühenduse statistikaasutustele”.

EKPSi eesmärk on täita statistilise aruandluse kohustust tulemuslikult ning tagada statistika kogumisel, koostamisel ja levitamisel ressursside tõhus kasutamine. Kooskõlas liidu esmaste ja teiseste õigusaktidega (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 130, põhikirja artikkel 5 ning nõukogu määrus (EÜ) nr 2533/98, mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 951/2009) on EKPSi eesmärk koguda sobiva kvaliteediga asjakohast statistilist teavet, koormates võimalikult vähe andmete esitajaid, tagades nende puutumatuse ning nende esitatava mitteavaliku teabe konfidentsiaalsuse. Üksikute andmeesitajate poolt EKPSile esitatud konfidentsiaalset statistilist teavet võib halduseesmärkidel uuesti kasutada üksnes juhul, kui see puudutab ettevõtteid, kes vastasel korral peaksid esitama EKPSile sama teavet veel kord (nt seoses kohustuslike reservidega), ning see peab olema sätestatud õigusaktidega. Lisaks tagab EKPS, et ESSi liikmete esitatavat konfidentsiaalset statistilist teavet kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel.

Statistikaülesannete täitmisel juhindub EKPS heast valitsemistavast ja kõrgeimatest eetikanormidest ning täidab oma ülesandeid koostöö ja meeskondlikus vaimus. Kooskõlas eurosüsteemi missiooniga lähtutakse EKPSi statistika koostamisel põhimõtetest, mis on seotud EKPSi institutsioonilise keskkonna, statistikaprotsesside ja statistika väljunditega.

Institutsiooniline keskkond

Institutsioonilistel teguritel on märkimisväärne mõju statistika kvaliteedile ning selle koostamise ja levitamise terviklikkusele ja usaldusväärsusele. Seetõttu lähtutakse statistika valdkonnas järgmistest põhimõtetest:

1. põhimõte: ametialane sõltumatus

Ametialasel sõltumatusel on EKPSi statistika funktsiooni silmas pidades kaks mõõdet. Esiteks on EKPSi sõltumatus tagatud ELi toimimise lepingu artikliga 130 ja põhikirja artikliga 7. See kehtib kõigi EKPSi ülesannete kohta ning tähendab, et EKPSi statistilise aruandluse kohustuse täitmist ei tohi mõjutada poliitilised kaalutlused. Põhikirja kohaselt ei taotle ega saa EKPS juhiseid ELi institutsioonidelt, asutustelt, talitustelt või ametitelt, ühegi liikmesriigi valitsuselt ega üheltki teiselt organilt. Teisest küljest peab EKPSi koostatav statistika vastama teadusliku sõltumatuse nõuetele, mille kohaselt tuleb EKPSi statistika arendamisel ja koostamisel kasutatavate allikate, määratluste, metoodika ja tehniliste võtete valikul ning kõigi levitamisviiside ajastamise ja sisuga seotud otsustes lähtuda vaid statistilistest kaalutlustest.

Näitajad

 1. EKPSi statistikafunktsiooni sõltumatus poliitilistest ja muudest välismõjudest Euroopa statistika arendamisel, koostamisel ja levitamisel on tagatud seadusega.
 2. EKPSi statistikafunktsiooni eest vastutavad isikud vastutavad Euroopa statistika sõltumatu arendamise, koostamise ja levitamise eest.
 3. EKPSi statistikafunktsiooni eest vastutavad isikud on ainupädevad otsustama statistikameetodite, -standardite ja -menetluste üle ning avaldatava statistika sisu ja ajastuse üle.
 4. Statistikaprogrammid avaldatakse ja perioodilistes aruannetes kirjeldatakse tehtud edusamme.
 5. Statistika avaldamine on selgelt eristatav poliitilistest avaldustest ning statistika avaldatakse poliitilistest avaldustest eraldi.
 6. EKPS esitab vajadust mööda avalikke seisukohti statistikaküsimustes, sealhulgas Euroopa ametliku statistika kriitika ja väärkasutuse küsimustes.
2. põhimõte: volitus andmete kogumiseks

EKPSil on selge juriidiline volitus koguda Euroopa statistika jaoks vajalikku teavet. Lisaks võib EKPS kehtestada sanktsioone andmeesitajatele, kes ei täida oma kohustusi.

Näitajad

 1. EKPSi volitus koguda teavet Euroopa statistika koostamiseks ja levitamiseks on seadusega sätestatud.
 2. Õigusakti alusel võib EKPS teha statistikaküsitlustele vastamise kohustuslikuks.
3. põhimõte: ressursside piisavus

Ressursside piisavus tähendab, et inim- ja finantsressursse, töökeskkonda ja IT-infrastruktuuri kasutatakse nii tõhusalt kui võimalik ning need vastavad statistikaprogrammi nõuetele.

Näitajad

 1. Koolitatud inimressursi ning finants- ja infotehnoloogiliste ressursside hulk ja kvaliteet on piisavad, et täita Euroopa statistika olemasolevaid vajadusi.
 2. Euroopa statistika ulatus, detailsus ja maksumus on vajadustega vastavuses.
 3. On olemas uue Euroopa statistika nõudluse ja maksumuse võrdleva hindamise ja põhjendamise menetlused.
 4. On olemas menetlused, mille kohaselt hinnatakse Euroopa statistika jätkuvat vajalikkust, et selgitada välja, kas mõne statistikatöö saab ära jätta või mõne töö mahtu vähendada ja seeläbi vahendeid vabastada.
4. põhimõte: kvaliteedile pühendumine

EKPSi statistika funktsiooni täitmisel ollakse pühendunud kvaliteedile ning tehakse süstemaatiliselt ja korrapäraselt kindlaks tugevused ja nõrkused, et järjepidevalt täiustada protsesside ja toodete kvaliteeti.

Näitajad

 1. Töötatakse välja kvaliteedipoliitika ja tehakse see avalikkusele kättesaadavaks.
 2. On olemas menetlused statistika koostamise protsessi kvaliteedi kavandamiseks ja jälgimiseks.
 3. Tootekvaliteeti jälgitakse ja hinnatakse korrapäraselt ning selle kohta antakse aru vastavalt EKPSi kvaliteedikriteeriumidele.
 4. Statistika põhiväljundid vaadatakse korrapäraselt ja põhjalikult üle.
5. põhimõte: statistiline konfidentsiaalsus

Statistilise konfidentsiaalsuse põhimõtte kohaselt kaitstakse üksikute statistiliste üksustega seotud konfidentsiaalset statistilist teavet, mida EKPSi liikmed koguvad otse andmeesitajatelt või kaudselt Euroopa statistikasüsteemi asutustelt või muudelt riigisisestelt või rahvusvahelistelt üksustelt. Euroopa statistikasüsteemi asutuste ja EKPSi liikmete vahel vahetatavat konfidentsiaalset statistilist teavet võib kasutada ainult statistilistel eesmärkidel. Sellist teavet ei tohi kasutada maksustamise või halduseesmärkidel, kohtumenetlustes ega kontrollimisel või sanktsioonide rakendamisel kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklitega 6 ja 7. Nimetatud teave tohib olla kättesaadav ainult töötajatele, kes täidavad vastava valdkonna teabega seotud statistilisi ülesandeid. EKPS peab võtma kõik seadusandlikud, halduslikud, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et kaitsta konfidentsiaalset statistilist teavet ebaseadusliku avaldamise või kasutamise eest.

Näitajad

 1. Statistiline konfidentsiaalsus on seadusega tagatud.
 2. Ametisse nimetamisel allkirjastavad töötajad konfidentsiaalsuskohustuse.
 3. Statistilise konfidentsiaalsuse nõude tahtliku rikkumise eest on ette nähtud karistused.
 4. Töötajatele antakse suunised ja juhised statistilise konfidentsiaalsuse tagamiseks statistika koostamisel ja levitamisel. Konfidentsiaalsuspoliitika tehakse avalikkusele teatavaks.
 5. Statistika andmebaaside turvalisuse ja terviklikkuse kaitseks on võetud füüsilisi, tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.
 6. Väliskasutajatele teadustööks kasutatavatele statistilistele algandmetele juurdepääsu võimaldamise kord on rangelt reguleeritud.
 7. EKP otsustusorganid avaldavad vähemalt üks kord aastas aruande statistilise konfidentsiaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta.
6. põhimõte: erapooletus ja objektiivsus

Erapooletus – EKPSi statistika arendamine, koostamine ja levitamine peab olema erapooletu. Lisaks peab statistika olema kõigile kasutajatele võrdselt kättesaadav, et säilitada üldsuse kindlustunnet statistikal põhinevate poliitiliste otsuste usaldusväärsuse suhtes.

Objektiivsus – EKPSi statistikat arendatakse, koostatakse ja levitatakse süstemaatiliselt, usaldusväärselt ja mõjutusteta. See põhimõte kehtestab ameti- ja eetikanormide järgimise ning poliitika ja tavade läbipaistvuse kasutajatele ning andmeesitajatele.

Näitajad

 1. Statistikat kogutakse, koostatakse ja levitatakse objektiivselt, lähtudes kindlaksmääratud statistilistest kaalutlustest.
 2. Allikate ja statistiliste meetodite valik ning statistika levitamise kohta tehtud otsused lähtuvad statistilistest kaalutlustest.
 3. Avaldatud statistikas avastatud vead parandatakse võimalikult kiiresti ning parandused avalikustatakse.
 4. Teave meetodite ja menetluste kohta on avalikkusele kättesaadav.
 5. Statistika avaldamise kuupäevad ja kellaajad antakse ette teada.
 6. Suurematest revisjonidest või muudatustest metoodikas, lähteandmetes või tehnoloogias antakse ette teada.
 7. Kogu Euroopa statistika tehakse kättesaadavaks kõigile kasutajatele. Statistikale enne selle avaldamist erandkorras juurdepääsu võimaldamine on piiratud, seda kontrollitakse ning see avalikustatakse. Teabe lekkimise korral tuleb statistikale erandkorras juurdepääsu võimaldamise korda muuta, et tagada erapooletus.
 8. Statistika avaldamine ja statistikat puudutavad avaldused pressikonverentsidel on objektiivsed ja erapooletud.
 9. Uue olulise statistika avaldamisel korraldatakse pressile infotunde, kus jagatakse täpsemaid selgitusi.

Statistikaprotsessid

Statistika arendamise, kogumise, töötlemise ja levitamise protsessid moodustavad kõigi statistikasüsteemide aluse. Olulised põhimõtted on:

7. põhimõte: läbimõeldud metoodika

EKPS kasutab statistika arendamisel ja koostamisel läbimõeldud metoodikat, mis põhineb EKPSi ja ELi õigusaktidel ja standarditel ja/või rahvusvahelistel standarditel, suunistel või headel tavadel.

Näitajad

 1. Euroopa statistikas kasutatav üldine metoodikaraamistik järgib Euroopa ja muid rahvusvahelisi standardeid, suuniseid ja häid tavasid. Arvesse võetakse EKPSi statistika kasutajate seisukohti.
 2. On olemas menetlused, millega tagatakse standardmõistete, -määratluste ja -klassifikaatorite järjekindel kasutamine Euroopa statistikas.
 3. EKPSi andmekogumissüsteeme hinnatakse korrapäraselt ja kohandatakse vajaduse korral, et tagada nende kõrge kvaliteet.
 4. Tööle võetakse ülikoolis vastava eriala lõpetanud isikud.
 5. Rakendatakse töötajate pideva kutseõpetuse poliitikat.
 6. Tehakse koostööd teadusringkondadega, et täiustada metoodikat ja kasutatavate meetodite tulemuslikkust ning tõhustada töövahendeid, kui see on otstarbekas.
8. põhimõte: asjakohased statistikamenetlused

Asjakohased statistikamenetlused hõlmavad tulemuslike ja tõhusate menetluste rakendamist statistika tegemise igas etapis.

Näitajad

 1. Kui Euroopa statistika põhineb haldusandmetel, siis peavad halduseesmärkidel kasutatavad mõisted ja määratlused olema võimalikult sarnased statistilistel eesmärkidel kasutatavate vastetega.
 2. Statistikatööde küsimustikke katsetatakse enne andmete kogumist süstemaatiliselt.
 3. Statistikaküsitluste ülesehitus, valimi moodustamine ja hindamismeetodid on hästi põhjendatud, need vaadatakse korrapäraselt läbi ja vajaduse korral neid muudetakse.
 4. Euroopa statistika arendamise, kogumise, koostamise ja tootmise protsessid on hästi dokumenteeritud ning neid vaadatakse korrapäraselt läbi, et hinnata nende tõhusust ja tulemuslikkust. Protsessid võimaldavad siduda avaldatud andmeid algandmetega ning hankida teavet tootmisprotsessi käigus tehtud kvaliteedikohanduste ja muude statistiliste prognooside kohta.
 5. Statistilised infosüsteemid on varustatud asjakohaste vahenditega kõikide statistikatööde tarbeks.
 6. Revisjonide tegemisel kasutatakse standardseid, väljakujunenud ja läbipaistvaid menetlusi.
 7. EKPS osaleb haldusandmete kavandamisel, et muuta need statistika eesmärkide seisukohalt sobivamaks.
 8. Haldusandmete omanikega sõlmitakse kokkulepped, milles sätestatakse nende jagatud kohustus kasutada kõnealuseid andmeid statistika eesmärgil.
 9. EKPS teeb andmete kvaliteedi tagamiseks koostööd haldusandmete omanikega.
9. põhimõte: andmeesitamiskoormuse minimeerimine

Andmeesitamiskoormuse minimeerimine – EKPS peab looma asjakohased menetlused, mis võimaldavad täita kasutajanõudeid, minimeerides samal ajal andmeesitajate koormust ja kahjustamata EKPSi statistika kvaliteeti.

Näitajad

 1. Euroopa statistika andmeesitajate koormus on minimeeritud.
 2. Enne uute või oluliselt laiendatud statistikaandmete korrapärase koostamise alustamist analüüsitakse kaasnevaid hüvesid ja kulusid.
 3. Ettevõtetelt kogutav teave on võimaluste piires kättesaadav nende raamatupidamisandmetest ning teabe tagastamise hõlbustamiseks kasutatakse võimaluse korral elektroonilisi vahendeid.
 4. Et vältida andmete korduvat küsimist, kasutatakse võimaluse korral alati haldusandmeid.
 5. Et vältida statistiliste vaatluste kordamist, vahetavad statistikaasutused omavahel andmeid.
 6. Andmeesitamiskoormuse vähendamiseks edendatakse meetmeid, mis võimaldavad andmeallikaid omavahel seostada.
10. põhimõte: tasuvus

Tasuvus – EKPSi statistika koostamisega kaasnevad kulud peavad olema võrdelised sellest saadavate hüvedega ja ressursse tuleb kasutada optimaalselt. Võimaluse korral tuleb teavet koguda olemasolevatest dokumentidest ja allikatest.

Näitajad

 1. Ressursside kasutamise jälgimiseks võetakse sisemeetmeid ja sõltumatuid välismeetmeid.
 2. Statistika tegemise ja levitamise kõigis etappides juurutatakse statistikaprotsesside või infotehnoloogia olulisi uuendusi.
 3. Ennetavalt püütakse suurendada haldusandmete statistilist potentsiaali ja piirata otseküsitluste korraldamist.
 4. EKPS edendab ja rakendab standardlahendusi, mis suurendavad tulemuslikkust ja tõhusust.

Statistilise väljundi kõrge kvaliteet

Kõrge kvaliteedi mõiste hõlmab viit põhimõtet:

11. põhimõte: asjakohasus

Asjakohasus – EKPSi statistika täidab kasutajate määratletud või eeldatavaid vajadusi. Kasutajate vajadused võivad majanduskeskkonnas toimuvate muutuste mõjul aja jooksul muutuda.

Näitajad

 1. On olemas menetlused, mille kohaselt peetakse kasutajatega nõu, jälgitakse olemasoleva statistika asjakohasust ja vajalikkust kasutajatele ning võetakse arvesse kasutajate uusi vajadusi ja prioriteete.
 2. Kasutajate vajadused seatakse tähtsuse järjekorda ja prioriteetseid vajadusi kajastatakse statistikaprogrammis.
 3. Kasutajate rahulolu jälgitakse korrapäraselt.
12. põhimõte: täpsus ja usaldusväärsus (sh stabiilsus)

Täpsus ja usaldusväärsus (sealhulgas stabiilsus) – EKPSi statistika peab esitama mõõdetava valdkonna kohta täpset ja usaldusväärset teavet. Täpsust määratletakse statistilise väljundi lähedusena mõõdetava muutuja (teadmata) tegelikule väärtusele ning usaldusväärsus tähendab statistilise teabe ajakohastatud hinnangute lähedust algselt avaldatud väärtusele.

Näitajad

 1. Lähteandmeid, vahetulemusi ja statistilist väljundit hinnatakse korrapäraselt ja nende õigsust kontrollitakse.
 2. EKPS kasutab läbimõeldud andmekogumissüsteeme, statistika koostamise menetlusi ja prognoosimismeetodeid.
 3. Revisjone analüüsitakse korrapäraselt, et hinnata andmete stabiilsust ja täiustada statistikaprotsesse.
 4. Kui ühel või mitmel sündmusel on statistilisele väljundile märkimisväärne mõju, selgitatakse välja selliste võõrväärtuste esinemise põhjused, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik konfidentsiaalsuse kaalutlustel.
 5. EKPS selgitab ulatuslike revisjonide põhjuseid.
13. põhimõte: ajakohasus (sh õigeaegsus)

Ajakohasus (sealhulgas õigeaegsus) – EKPSi statistika peab olema ajakohane ja õigeaegne. Ajakohasus kajastab aega teabe kättesaadavuse ja teabega seotud sündmuse või nähtuse vahel ning õigeaegsus näitab vahemikku andmete tegeliku avaldamise kuupäeva ja selle kuupäeva vahel, mil andmed oleks tulnud avaldada.

Näitajad

 1. Statistika ajakohasus vastab Euroopa ja muudele rahvusvahelistele avaldamise miinimumstandarditele.
 2. Statistika avaldamise standardne päevane aeg tehakse avalikkusele teatavaks.
 3. Statistika avaldamise sageduse puhul arvestatakse võimaluste piires kasutajate nõudmisi.
 4. Statistika avaldamise ajakavast kõrvalekaldumisest teatatakse avalikult ette, seda põhjendatakse ja määratakse uus avaldamisaeg.
14. põhimõte: järjepidevus ja võrreldavus

Järjepidevus ja võrreldavus – EKPSi statistika peab olema järjepidev: 1) ajas; 2) ühekordse avaldamise käigus esitatud andmestiku ulatuses; 3) andmestike ulatuses ja 4) sama andmestiku erinevate sageduste ulatuses ning 5) vajadusel peab statistika olema võrreldav teiste piirkondade ja riikide statistikaga. Statistilise teabe sidusus näitab, millises ulatuses saab nimetatud teavet tõhusalt siduda muu statistilise teabega laias analüütilises raamistikus ja aja jooksul. Lisaks lihtsustab järjepidevus statistika rahvusvahelist võrreldavust. Standardsete mõistete, liigituste ja sihtrühmade ning ühtsete meetodite kasutamine küsitlustes edendab sidusust.

Näitajad

 1. Statistika on sisemiselt sidus ja järjepidev (st on võimalik jälgida aritmeetilisi ja arvestuslikke seoseid). Statistika voomuutujate ja varumuutujate kohta on omavahel võrreldav.
 2. Statistika on mõistliku ajavahemiku piires järjepidev ja võrreldav.
 3. Olenemata statistikatööst ja andmeallikatest koostatakse statistikat ühtsete standardite alusel, mis käsitlevad statistika ulatust, määratlusi, üksusi ja klassifikaatoreid.
 4. Eri allikatest pärit ja erineva sagedusega tehtavat statistikat võrreldakse ja ühtlustatakse.
 5. Statistika põhineb vajadust mööda rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud mõistetel ja määratlustel, et see oleks rahvusvahelisel tasandil võrreldav. Mõistetes esinevad võimalikud erinevused tehakse avalikult teatavaks.
15. põhimõte: kättesaadavus ja selgus

Kättesaadavus ja selgus – andmeid ja metaandmeid käsitlevat teavet tuleb esitada selgelt ja arusaadavalt ning see peab olema kõigile kasutajatele lihtsalt ja koheselt kättesaadav.

Näitajad

 1. Statistika ja vastavad metaandmed esitatakse nii, et andmeid on võimalik õigesti tõlgendada ja sisuliselt võrrelda.
 2. Statistika levitamisel kasutatakse tänapäevast info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. Statistika põhiväljundid avaldatakse pressiteates.
 3. Teadustöö eesmärgil võimaldatakse juurdepääs üksikandmetele; juurdepääsu reguleerivad ranged erieeskirjad või -protokollid.
 4. Metaandmed dokumenteeritakse vastavalt metaandmete standardsüsteemidele.
 5. Kasutajaid teavitatakse statistikaprotsesside, sh haldusandmete kasutamise metoodikast.
 6. Kasutajaid teavitatakse statistikaväljundite kvaliteedist vastavalt EKPSi kvaliteedikriteeriumidele.
 7. EKPSi statistika funktsiooni raames pakutakse kasutajatele abi andmete tõlgendamisel ja neile juurdepääsu saamisel.