Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Viešasis ECBS įsipareigojimas dėl Europos statistikos

ECBS statistikos funkcija grindžiama teisiškai įtvirtintais įpareigojimais pagal ECBS kompetenciją rinkti visus būtinus ir svarbius duomenis, reikalingus nešališkai, patikimai, tinkamai, laiku teikiamai, darniai ir prieinamai statistikai rengti ir skleisti. Rengiant ir skleidžiant šią statistiką laikomasi Europos ir tarptautinių standartų, gairių reikalavimų ir gerosios patirties pavyzdžių. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 130 straipsnyje nustatytas ECBS nepriklausomumas reiškia, kad, be kita ko, statistinės informacijos rengimui ir sklaidai nedaromas politinis poveikis.

ECBS statistikos kokybę laiko labai svarbiu dalyku. Todėl ji atsižvelgia į tarptautinius kokybės standartus, pavyzdžiui, Tarptautinio valiutos fondo Duomenų platinimo specialiuosius standartus (anglų k.) ir Duomenų kokybės vertinimo sistemą (anglų k.), pagrįstus Jungtinių Tautų pagrindiniais oficialiosios statistikos principais (anglų k.). Nepažeisdama Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto nuostatų (toliau – Statutas), ECBS bendradarbiauja su Europos statistikos sistema (angl. European Statistical System – ESS), kurią sudaro Eurostatas (Europos Sąjungos (ES) statistikos tarnyba), nacionalinės statistikos tarnybos bei kitos nacionalinės statistikos institucijos, ir atsižvelgia į principus, išdėstytus nacionalinėms ir Bendrijos statistikos institucijoms skirtame Europos statistikos praktikos kodekse (anglų k.).

ECBS siekia veiksmingai vykdyti statistikos funkciją ir tinkamai naudoti išteklius renkant, rengiant ir skleidžiant statistiką. Pirminėje ir antrinėje ES teisėje (atitinkamai Sutarties 130 straipsnyje, Statuto 5 straipsnyje ir Tarybos reglamente Nr. 2533/98, iš dalies pakeistame Tarybos reglamentu Nr. 951/2009) nustatytas tikslas – rinkti būtiną tinkamos kokybės statistinę informaciją, kiek įmanoma mažinant statistinės atskaitomybės naštą, užtikrinant respondentų privatumą ir jų teikiamos neviešosios informacijos konfidencialumą. Iš visos konfidencialios statistinės informacijos, kurią ECBS teikia pavieniai informacijos teikėjai, pakartotinai administravimo tikslams galima panaudoti tik tą informaciją apie jų veiklą, kurią kitu atveju jie patys turėtų pateikti ECBS du kartus (pvz., dėl privalomųjų atsargų). Toks informacijos naudojimas turi būti apibrėžtas teisės aktuose. Be to, ECBS užtikrina, kad ESS priklausančios institucijos pateikta konfidenciali statistinė informacija būtų naudojama tik statistikos tikslams.

Vykdydama statistikos funkciją, ECBS yra įsipareigojusi užtikrinti tinkamą procesų valdyseną, laikytis aukščiausių etikos standartų ir vykdyti jai keliamus uždavinius bendradarbiaudama bei dirbdama kaip komanda. ECBS statistikai taikomi Eurosistemos misijos nuostatas atitinkantys principai, susiję su ECBS institucine aplinka, statistikos rengimo procesais ir jų rezultatais.

Institucinė aplinka

Nuo institucinės sistemos, kurioje rengiama statistika, labai priklauso statistikos kokybė. Institucinė aplinka pastebimai veikia statistikos rengimo ir sklaidos vientisumą ir patikimumą. Taikomi šie pagrindiniai principai:

1 principas. Profesinis nepriklausomumas

„Profesinis nepriklausomumas“ – ECBS profesinis nepriklausomumas, vykdant statistikos funkciją, yra dvejopas. Pirma, ECBS nepriklausomumas garantuojamas Sutarties 130 straipsniu ir Statuto 7 straipsniu. Tai taikoma visoms ECBS atliekamoms užduotims ir reiškia, kad ECBS vykdant statistikos funkciją neturi būti daromas politinis spaudimas. Vadovaujantis Statutu, ECBS „nesiekia gauti ar nepriima jokių Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų, valstybių narių vyriausybių ar bet kurios kitos organizacijos nurodymų“. Antra, ECBS statistikos rengimas privalo atitikti mokslinio nepriklausomumo kriterijų, kuris reiškia, kad šaltinių, apibrėžčių, metodikų ir statistinių metodų pasirinkimas siekiant plėtoti ir rengti ECBS statistiką, taip pat sprendimai dėl bet kokios formos jos sklaidos laiko ir turinio atžvilgiu privalo būti grindžiami tik statistiniais argumentais.

Kriterijai:

 1. ECBS statistinės funkcijos nepriklausomumą nuo politinio ir kitokio kišimosi iš išorės plėtojant, rengiant ir skleidžiant Europos statistiką garantuoja teisės aktai.
 2. Vykdydama statistikos funkciją ECBS užtikrina Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos nepriklausomumą.
 3. Tik ECBS, vykdydama statistikos funkciją, priima sprendimus dėl statistikos metodų, standartų ir procedūrų bei skelbiamos statistinės informacijos turinio ir skelbimo laiko.
 4. Statistikos darbų programos yra skelbiamos, o pasiekta pažanga pristatoma reguliariose ataskaitose.
 5. Statistinė informacija yra lengvai atpažįstama ir skelbiama atskirai nuo politinių ar politiką apibūdinančių pareiškimų.
 6. ECBS, tiek, kiek pridera, viešai reiškia savo poziciją statistikos klausimais, įskaitant oficialiosios Europos statistikos kritiką ir netinkamą jos interpretavimą.
2 principas. Įgaliojimas rinkti duomenis

„Įgaliojimas rinkti duomenis“ reiškia, kad ECBS privalo turėti aiškius teisinius įgaliojimus rinkti duomenis Europos statistikos tikslams. Ji taip pat turi teisę taikyti sankcijas savo prievolių nevykdantiems atskaitingiesiems agentams.

Kriterijai:

 1. ECBS įgaliojimai rinkti informaciją Europos statistikai rengti ir skleisti yra teisiškai reglamentuoti.
 2. Remdamasi teisės aktais, ECBS turi teisę reikalauti pateikti statistiniams tyrimams reikalingus duomenis.
3 principas. Išteklių atitikimas

„Išteklių atitikimas“ reiškia, kad žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, infrastruktūra ir informacinės technologijos naudojami efektyviausiai ir atitinka statistikos darbų programą.

Kriterijai:

 1. Kvalifikuoti darbuotojai, finansiniai ir techniniai ištekliai kiekybiškai ir kokybiškai yra pakankami esamiems Europos statistikos poreikiams tenkinti.
 2. Europos statistikos apimtis, detalumas ir sąnaudos atitinka poreikius.
 3. Nustatytos naujõs Europos statistikos poreikio vertinimo ir pagrindimo, atsižvelgiant į jos rengimo sąnaudas, procedūros.
 4. Nustatytos tęstinio Europos statistikos poreikio vertinimo procedūros, siekiant nuspręsti, ar, taupant išteklius, galima nutraukti ar apriboti tam tikros statistikos rengimą.
4 principas. Įsipareigojimas dėl kokybės

„Įsipareigojimas dėl kokybės“ reiškia, kad vykdydama statistikos funkciją ECBS yra įsipareigojusi užtikrinti kokybę. Vykdant šią funkciją ir siekiant nuolat tobulinti procesų ir produktų kokybę sistemingai ir reguliariai nustatomi pranašumai ir trūkumai.

Kriterijai:

 1. Kokybės politika yra apibrėžta ir skelbiama viešai.
 2. Nustatytos statistinės informacijos rengimo kokybės planavimo ir stebėsenos procedūros.
 3. Produktų kokybė nuolat stebima ir vertinama, o jos atitiktis ECBS kokybės kriterijams pristatoma ataskaitose.
 4. Atliekama reguliari ir išsami pagrindinių statistinių rezultatų peržiūra.
5 principas. Statistinių duomenų konfidencialumas

„Statistinių duomenų konfidencialumas“ – tai su atskirais statistiniais vienetais susijusios konfidencialios statistinės informacijos, kurią ECBS nariai renka tiesiogiai iš atskaitingųjų agentų ar netiesiogiai iš ESS institucijų arba kitų nacionalinių (tarptautinių) subjektų, apsauga. Konfidenciali statistinė informacija, kurią vienas kitam perduoda ESS institucija ir ECBS narys, turėtų būti naudojama išimtinai tik statistikos tikslais, o ne, pavyzdžiui, administraciniais, mokesčių, teisinio proceso, tikrinimo ar sankcijų pritaikymo pagal Tarybos reglamento Nr. 2533/98 6 ir 7 straipsnius tikslais. Be to, ECBS privalo imtis visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotų konfidencialią statistinę informaciją nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo.

Kriterijai:

 1. Statistinių duomenų konfidencialumas užtikrinamas teisės aktais.
 2. Darbuotojai, priimant juos į darbą, pasirašo teisinius įsipareigojimus saugoti statistinių duomenų konfidencialumą.
 3. Nustatytos nuobaudos už tyčinius statistinių duomenų konfidencialumo pažeidimus.
 4. Darbuotojai supažindinami su statistinių duomenų konfidencialumo apsaugos, rengiant ir skleidžiant statistinę informaciją, gairėmis ir instrukcijomis. Konfidencialumo apsaugos politika yra skelbiama viešai.
 5. Sudarytos fizinės, technologinės ir organizacinės sąlygos statistinių duomenų bazių apsaugai ir vientisumui užtikrinti.
 6. Griežta tvarka taikoma išorės naudotojams, turintiems prieigą prie statistinių mikroduomenų mokslinių tyrimų tikslams.
 7. Bent kartą per metus ECB sprendimus priimantys organai skelbia ataskaitą apie statistinių duomenų konfidencialumo principo taikymą.
6 principas. Nešališkumas ir objektyvumas

„Nešališkumas“ – ECBS statistika turi būti plėtojama, rengiama ir skleidžiama nešališkai. Be to, siekiant išlaikyti visuomenės pasitikėjimą statistika grindžiamų politikos sprendimų vientisumu, ji turi būti vienodai prieinama visiems naudotojams.

„Objektyvumas“ – ECBS statistika turi būti plėtojama, rengiama ir skleidžiama sistemingai, patikimai ir nešališkai. Tai reiškia, kad turi būti vadovaujamasi profesiniais ir etikos standartais ir kad naudotojų bei tyrimų respondentų atžvilgiu turi būti laikomasi skaidrios politikos ir praktikos.

Kriterijai:

 1. Statistiniai duomenys renkami, tvarkomi ir skleidžiami objektyviai, vadovaujantis statistikai keliamais reikalavimais.
 2. Duomenų šaltiniai ir statistiniai metodai pasirenkami ir sprendimai dėl statistikos sklaidos priimami vadovaujantis statistikai keliamais reikalavimais.
 3. Paskelbtoje statistikoje pastebėtos klaidos yra kuo skubiau ištaisomos ir paviešinamos.
 4. Informacija apie taikomus metodus ir procedūras yra viešai prieinama.
 5. Statistikos skelbimo data ir laikas yra skelbiami iš anksto.
 6. Apie reikšmingus metodikos, pirminių duomenų ir metodų tikslinimus ar pakeitimus įspėjama iš anksto.
 7. Visa Europos statistika yra prieinama kiekvienam naudotojui. Bet kokia privilegijuota išankstinė prieiga prie statistinės informacijos yra ribojama, kontroliuojama ir viešinama. Statistinei informacijai nutekėjus anksčiau nustatyto skelbimo laiko, išankstinio skelbimo tvarka pakeičiama taip, kad būtų užtikrintas nešališkumas.
 8. Paskelbta statistinė informacija ir pareiškimai per spaudos konferencijas yra objektyvūs ir nešališki.
 9. Naujai svarbiai statistinei informacijai skelbti ir aiškinti rengiamos specialios spaudos konferencijos.

Statistikos rengimo procesai

Statistikai plėtoti, rinkti, tvarkyti ir skleisti taikomi procesai sudaro visų statistikos sistemų pagrindą. Pagrindiniai principai yra:

7 principas. Tinkama metodika

„Tinkama metodika“ – plėtodama ir tvarkydama statistiką ECBS turi naudoti tinkamą statistikos metodiką, kuri pagrįsta ECBS ir ES teisės aktais, standartais bei normomis ir (arba) tarptautiniais standartais, gairėmis ar geriausia patirtimi.

Kriterijai:

 1. Europos statistikos metodinis pagrindas atitinka Europos ir kitus tarptautinius standartus, gaires ir gerąją patirtį. Metodikoje atsižvelgiama į ECBS statistikos naudotojų nuomones.
 2. Nustatytos procedūros, užtikrinančios, kad Europos statistikai būtų nuosekliai taikomos standartinės sąvokos, apibrėžtys ir klasifikatoriai.
 3. ECBS duomenų rinkimo sistemos reguliariai peržiūrimos ir prireikus tikslinamos, siekiant užtikrinti gerą kokybę.
 4. Įdarbinami atitinkamų studijų programų absolventai.
 5. Įgyvendinama nuolatinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (mokymo) politika.
 6. Bendradarbiaujama su mokslo bendruomene, siekiant tobulinti metodiką, didinti taikomų metodų veiksmingumą ir, jei įmanoma, skatinti diegti geresnes priemones.
8 principas. Tinkamos statistinės procedūros

„Tinkamos statistinės procedūros“ – statistikos rengimo etapuose taikomos veiksmingos ir efektyvios statistinės procedūros.

Kriterijai:

 1. Tais atvejais, kai Europos statistika grindžiama administraciniais duomenimis, administravimo tikslams vartojamos apibrėžtys ir sąvokos turi būti artimos toms, kurios naudojamos statistikos tikslams.
 2. Atliekant statistinius tyrimus, prieš pradedant rinkti duomenis, klausimynai yra sistemingai testuojami.
 3. Statistinio tyrimo planas, imties parinkimas ir įverčių skaičiavimo metodai yra pagrįsti ir reguliariai peržiūrimi, o prireikus tikslinami.
 4. Europos statistikai plėtoti, rinkti, tvarkyti ir rengti taikomi procesai yra tinkamai dokumentuoti ir reguliariai peržiūrimi, siekiant įvertinti jų efektyvumą ir veiksmingumą. Todėl paskelbtus duomenis galima susieti su pirminiais duomenimis ir atkurti statistikos rengimo metu atliktus kokybės koregavimus ir kitus statistinius įverčius.
 5. Statistikai skirtos informacinės sistemos aprūpintos tinkamomis priemonėmis visai statistikos rengimo veiklai.
 6. Tikslinimai atliekami pagal standartines, tiksliai nustatytas ir skaidrias procedūras.
 7. ECBS dalyvauja kuriant administracinių duomenų šaltinius, kad šie duomenys būtų tinkamesni statistikos tikslams.
 8. Su administracinių duomenų valdytojais sudaromos sutartys, kuriose įsipareigojama šiuos duomenis teikti ir naudoti statistikos tikslams.
 9. ECBS bendradarbiauja su administracinių duomenų valdytojais, kad būtų užtikrinta duomenų kokybė.
9 principas. Statistinės atskaitomybės naštos mažinimas

„Statistinės atskaitomybės naštos mažinimas“ – ECBS privalo sukurti tinkamas procedūras, kurios leistų patenkinti naudotojų poreikius ir kartu mažintų atskaitingiesiems agentams tenkančią naštą bei nekenktų ECBS statistikos kokybei.

Kriterijai:

 1. Sumažinta Europos statistikos duomenų teikėjų statistinės atskaitomybės našta.
 2. Prieš reguliarų naujos ar iš esmės papildytos statistikos rengimą atliekama naudos ir sąnaudų analizė.
 3. Kiek įmanoma daugiau verslo subjektų duomenų imama iš jų turimos apskaitos ir šiam procesui palengvinti kuo plačiau naudojamos elektroninės priemonės.
 4. Kada galima, naudojami administracinių duomenų šaltiniai, siekiant išvengti pakartotinių prašymų teikti duomenis.
 5. Keičiamasi duomenimis, siekiant išvengti tyrimų pasikartojimo.
 6. Siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės naštą, skatinamas priemonių, leidžiančių susieti keletą duomenų šaltinių, taikymas.
10 principas. Sąnaudų efektyvumas

„Sąnaudų efektyvumas“ – ECBS statistikos rengimo sąnaudos turi būti proporcingos statistikos teikiamai naudai, o pasitelkti ištekliai naudojami optimaliai. Kur įmanoma, reikiama informacija turi būti gaunama iš esamų registrų ar šaltinių.

Kriterijai:

 1. Vidaus ir nepriklausomomis išorės priemonėmis stebima, kaip naudojami ištekliai.
 2. Svarbiausios statistinių procesų ir informacinių technologijų naujovės įgyvendinamos visuose statistikos rengimo ir sklaidos etapuose.
 3. Aktyviai stengiamasi plačiau naudoti administracinius duomenis statistikos tikslams ir taip rečiau vykdyti tiesioginius tyrimus.
 4. ECBS skatina ieškoti ir įgyvendina veiklos veiksmingumą ir efektyvumą didinančius standartizuotus sprendimus.

Gera rezultatų kokybė

„Gera rezultatų kokybė“ apima penkis principus:

11 principas. Reikalingumas

„Reikalingumas“ reiškia, kad ECBS statistika turi atitikti nustatytus ar numanomus naudotojų poreikius. Laikui bėgant, pasikeitus ekonominei aplinkai, šie poreikiai gali keistis.

Kriterijai:

 1. Nustatytos procedūros, kaip konsultuotis su naudotojais, stebėti rengiamos statistikos reikalingumą ir faktinį jos naudojimą bei atsižvelgti į naujus naudotojų poreikius ir prioritetus.
 2. Naudotojų poreikiai rikiuojami pagal svarbą, ir prioritetiniai poreikiai įtraukiami į statistikos darbų programą.
 3. Nuolat stebima, kaip tenkinami naudotojų poreikiai.
12 principas. Tikslumas ir patikimumas (įskaitant stabilumą)

„Tikslumas ir patikimumas (įskaitant stabilumą)“ reiškia, kad ECBS statistika turi pateikti tikslią ir patikimą informaciją apie reiškinius, kuriuos ji ketina išmatuoti. „Tikslumas“ gali būti apibrėžtas kaip statistinio rezultato artumas (nežinomam) tikrajam matuojamo kintamojo dydžiui, o „patikimumas“ susijęs su konkrečių statistinių duomenų patikslintų įverčių artumu pradiniam paskelbtam dydžiui.

Kriterijai:

 1. Pirminiai duomenys, tarpiniai rezultatai ir galutiniai statistiniai rezultatai reguliariai peržiūrimi ir patvirtinamas jų tinkamumas.
 2. ECBS taiko patikimas duomenų rinkimo sistemas, tvarkymo procedūras ir patikimus įverčių metodus.
 3. Tikslinimų rezultatai reguliariai analizuojami, siekiant įvertinti statistinių duomenų stabilumą ir tobulinti statistikos rengimo procesus.
 4. Kai vienas ar daugiau įvykių turi esminį poveikį statistiniams rezultatams, jei konfidencialumo sumetimais tai nėra draudžiama, paaiškinamos dėl šio poveikio atsiradusio nuokrypio priežastys.
 5. ECBS paaiškina didelės apimties tikslinimų priežastis.
13 principas. Pateikimas laiku (įskaitant punktualumą)

„Pateikimas laiku (įskaitant punktualumą)“ reiškia, kad ECBS statistika turi būti pateikiama laiku ir punktualiai, kai „pateikimas laiku“ reiškia laikotarpį, praėjusį nuo su šia informacija susijusio įvykio ar reiškinio iki tada, kai ši informacija tampa prieinama, o „punktualumas“ – laikotarpį nuo faktinės duomenų paskelbimo datos iki datos, kada šie duomenys turėjo būti paskelbti.

Kriterijai:

 1. Pateikimas laiku mažų mažiausiai atitinka Europos ir tarptautinius statistikos skelbimo standartus.
 2. Standartinis kasdienis Europos statistikos skelbimo laikas skelbiamas viešai.
 3. Europos statistikos periodiškumas kiek įmanoma labiau derinamas su naudotojų poreikiais.
 4. Apie bet kokį nukrypimą nuo skelbimo grafiko pranešama iš anksto, nurodant priežastį ir naują skelbimo datą.
14 principas. Suderinamumas ir palyginamumas

„Suderinamumas ir palyginamumas“ reiškia, kad ECBS statistika turi būti nuosekli 1) laiko atžvilgiu, 2) tos pačios vienu metu paskelbtos duomenų aibės atžvilgiu, 3) skirtingų duomenų aibių atžvilgiu ir 4) skirtingų tos pačios duomenų aibės dažnių atžvilgiu, taip pat, kur įmanoma, ji privalo būti 5) palyginama su kitų regionų ir šalių statistika. Taigi statistinės informacijos suderinamumas reiškia mastą, kuriuo ji gali būti sėkmingai derinama su visos analitinės struktūros statistine informacija ir laiko atžvilgiu. Kai statistika yra nuosekli, ją lengviau palyginti tarptautiniu mastu. Standartinių sąvokų, klasifikacijų ir tikslinių visumų naudojimas skatina suderinamumą – taip pat, kaip jį skatina ir bendros metodikos įvairiuose tyrimuose naudojimas.

Kriterijai:

 1. Statistika yra viduje darni ir neprieštaringa (t. y. laikomasi aritmetinių ir apskaitos tapatybių). Duomenys apie srautus ir likučių pokyčius yra suderinti.
 2. Tam tikro laikotarpio statistika yra nuosekli arba suderinta.
 3. Statistika rengiama remiantis bendrais aprėpties, apibrėžčių, stebėjimo vienetų ir klasifikatorių standartais, taikomais įvairiems tyrimams ir duomenų šaltiniams.
 4. Iš skirtingų šaltinių gauta ir skirtingo periodiškumo statistika yra palyginama ir suderinta.
 5. Statistika yra grindžiama tarptautiniu mastu priimtomis sąvokomis ir apibrėžtimis tiek, kiek to reikia, siekiant sudaryti sąlygas tarptautiniams palyginimams atlikti. Sąvokų skirtumai, jeigu jų yra, skelbiami viešai.
15 principas. Prieinamumas ir aiškumas

„Prieinamumas ir aiškumas“ reiškia, kad informacija apie duomenis ir metaduomenis turi būti pateikiama aiškiai ir suprantamai, ji taip pat turi būti lengvai ir patogiai prieinama visiems naudotojams.

Kriterijai:

 1. Statistika ir susiję metaduomenys pateikiami taip, kad statistiką būtų lengviau tinkamai interpretuoti ir prasmingai lyginti.
 2. Statistikai skleisti naudojamos šiuolaikinės informacinės ir ryšių technologijos. Pagrindinė statistika skelbiama pranešimuose spaudai.
 3. Prieiga prie mikroduomenų suteikiama mokslo tyrimų tikslams, laikantis specialių taisyklių ar tvarkos.
 4. Metaduomenys dokumentuojami pagal standartizuotas metaduomenų sistemas.
 5. Naudotojai informuojami apie statistikos rengimo procesų metodiką, įskaitant administracinių duomenų naudojimą.
 6. Naudotojai informuojami apie statistinių rezultatų atitiktį ECBS kokybės kriterijams.
 7. Vykdydama statistikos funkciją, ECBS padeda naudotojams rasti duomenis ir juos suprasti.