Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare committering van het ESCB ten aanzien van Europese statistieken

De statistische functie van het ESCB is gebaseerd op een wettelijk mandaat om alle vereiste en relevante gegevens te verzamelen voor de productie en publicatie van onpartijdige, betrouwbare, toepasselijke, tijdige, consistente en toegankelijke statistieken op de gebieden die onder de verantwoordelijkheid van het ESCB vallen. Waar van toepassing, voldoen deze statistieken aan Europese en internationaal overeengekomen standaarden, richtlijnen en procedures. De onafhankelijkheid die aan het ESCB wordt toegekend krachtens Artikel 130 van hetVerdrag betreffende de werking van de Europese Unie houdt onder meer in dat er geen sprake kan zijn van politieke beïnvloeding in de samenstelling en verspreiding van statistische informatie.

Het ESCB hecht groot belang aan de kwaliteit van zijn statistieken. Daarom worden daarbij internationaal overeengekomen kwaliteitsnormen in aanmerking genomen, zoals die zijn geformuleerd in de Special Data Dissemination Standard en Data Quality Assessment Framework van het IMF, die op hun beurt hun oorsprong vinden in de Fundamental Principles of Official Statistics van de VN. Onverminderd hetProtocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank (hierna “de Statuten”), werkt het ESCB samen met het Europees Statistisch Systeem (ESS), dat bestaat uit Eurostat (het Statistisch Bureau van de Europese Unie (EU)), de nationale statistische instellingen en andere nationale statistische instanties, en houdt het rekening met de in de European Statistics Code of Practice for the National and Community Statistical Authorities neergelegde beginselen.

Het ESCB streeft ernaar zijn statistische functie op effectieve wijze uit te voeren en bij het verzamelen, samenstellen en verspreiden van statistieken de beschikbare middelen efficiënt te gebruiken. Overeenkomstig de primaire en daarvan afgeleide EU-wetgeving (respectievelijk Artikel 130 van het Verdrag, Artikel 5 van de Statuten en Verordening van de Raad 2533/98 zoals gewijzigd door Verordening van de Raad 951/2009), wordt beoogd de vereiste kwalitatief goede statistische informatie op zodanige wijze te verzamelen dat de rapportagelast voor respondenten tot een minimum wordt beperkt en dat hun privacy wordt gewaarborgd en de vertrouwelijkheid van de door hen verschafte niet-openbare informatie wordt beschermd. Het mogelijke hergebruik, voor administratieve doeleinden, van door individuele rapporteurs aan het ESCB verschafte vertrouwelijke statistische informatie is beperkt tot informatie over ondernemingen die anders dezelfde informatie tweemaal aan het ESCB zouden moeten verschaffen (bijv. voor minimumreservesdoeleinden) en die zij wettelijk verplicht zijn te verstrekken. Verder garandeert het ESCB dat de door een ESS-instantie verschafte vertrouwelijke statistische informatie uitsluitend voor statistische doeleinden zal worden gebruikt.

Bij het uitvoeren van zijn statistische functie committeert het ESCB zich aan de beginselen van deugdelijk bestuur en de hoogste ethische normen, alsook aan de uitvoering van zijn taken in een geest van samenwerking en teamwork. In het kort worden, overeenkomstig de Missie van het Eurosysteem, de ESCB-statistieken gereguleerd door een samenstel van beginselen die betrekking hebben op de institutionele omgeving, de statistische processen en de statistische output van het ESCB.

Institutionele omgeving

Het institutionele kader waarin de statistieken worden geproduceerd is van aanzienlijke invloed op hun kwaliteit. De institutionele omgeving raakt in aanzienlijke mate aan de integriteit en geloofwaardigheid van de productie en verspreiding van statistieken. De relevante beginselen die hierbij van toepassing zijn, zijn de volgende:

Beginsel 1: Professionele onafhankelijkheid

"Professionele onafhankelijkheid" heeft in de context van de statistische functie van het ESCB twee dimensies. Ten eerste wordt de onafhankelijkheid van het ESCB gegarandeerd krachtens Artikel 130 van het Verdrag en Artikel 7 van de Statuten. Dit geldt voor alle door het ESCB uitgevoerde taken en houdt in dat er geen enkele politieke beïnvloeding mag bestaan bij de uitvoering door het ESCB van zijn statistische functie. Overeenkomstig de Statuten, is het niet toegestaan aan het ESCB om "instructies te vragen aan dan wel te aanvaarden van instellingen, organen of instanties van de Unie, van regeringen van lidstaten of van enig ander orgaan". Ten tweede dient de productie van ESCB-statistieken te voldoen aan het criterium van wetenschappelijke onafhankelijkheid, hetgeen inhoudt dat de keuze van bronnen, definities, methoden en statistische technieken voor de ontwikkeling en productie van ESCB-statistieken, en de beslissingen ten aanzien van het tijdstip en de inhoud van alle vormen van verspreiding, uitsluitend dienen te worden bepaald door statistische overwegingen.

Indicatoren:

 1. De onafhankelijkheid van de statistische functie van het ESCB van politieke en andere externe beïnvloeding bij de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken is wettelijk gewaarborgd.
 2. De statistische functie van het ESCB is verantwoordelijk voor een onafhankelijke ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken.
 3. De statistische functie van het ESCB is als enige verantwoordelijk voor de statistische methoden, normen en procedures die worden toegepast en voor de inhoud en het moment van publicatie van statistische informatie.
 4. De statistische werkprogramma’s worden gepubliceerd en er wordt periodiek verslag uitgebracht over de gerealiseerde vooruitgang.
 5. Statistische informatie wordt duidelijk onderscheiden van politieke en beleidsverklaringen en wordt apart bekendgemaakt.
 6. Het ESCB geeft, voor zover van toepassing, publiekelijk commentaar op statistische vraagstukken, waaronder kritiek op en misbruik van officiële Europese statistieken.
Beginsel 2: Mandaat voor het verzamelen van gegevens

Het “mandaat voor het verzamelen van gegevens” houdt in dat het ESCB moet beschikken over een duidelijk wettelijk mandaat voor het verzamelen van gegevens voor Europese statistische doeleinden. Daarnaast heeft het ESCB de bevoegdheid gekregen rapporteurs sancties op te leggen wanneer deze niet aan hun verplichtingen voldoen.

Indicatoren:

 1. Het mandaat van het ESCB om informatie te verzamelen voor de productie en verspreiding van Europese statistieken is wettelijk vastgelegd.
 2. Op wettelijke basis kan het ESCB medewerking aan statistische enquêtes afdwingen.
Beginsel 3: Voldoende middelen

“Voldoende middelen” houdt in dat de personele en financiële middelen, faciliteiten en de IT-infrastructuur zo efficiënt mogelijk worden ingezet, en dat deze in juiste verhouding staan tot het statistische werkprogramma.

Indicatoren:

 1. Goed-opgeleide medewerkers, en financiële en IT-middelen zijn zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht toereikend om te voldoen aan de huidige Europese statistische behoeften.
 2. De omvang, gedetailleerdheid en kosten van Europese statistieken staan in juiste verhouding tot de behoeften.
 3. Er zijn procedures om verzoeken voor nieuwe Europese statistieken in het licht van de kosten daarvan te beoordelen en te rechtvaardigen.
 4. Er zijn procedures om te beoordelen of alle Europese statistieken nog steeds nodig zijn of dat sommige ervan kunnen worden stopgezet of beperkt om middelen vrij te kunnen maken.
Beginsel 4: Kwaliteitsbewustzijn

“Kwaliteitsbewustzijn” houdt in dat de statistische functie van het ESCB zich verplicht kwaliteit te leveren. Zij stelt systematisch en periodiek sterke en zwakke punten vast teneinde de kwaliteit van de processen en de producten voortdurend te verbeteren.

Indicatoren:

 1. Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd en openbaar.
 2. Er zijn procedures om de kwaliteit van het statistische productieproces vooraf te bepalen en om deze te bewaken.
 3. De kwaliteit van de producten wordt periodiek bewaakt en onderzocht, en er wordt gerapporteerd volgens de kwaliteitsdimensies van de Europese statistiek.
 4. De belangrijkste statistische output wordt periodiek grondig beoordeeld.
Beginsel 5: Statistische geheimhouding

"Statistische geheimhouding" houdt in dat vertrouwelijke statistische informatie betreffende individuele statistische eenheden die door leden van het ESCB hetzij direct van rapporterende partijen hetzij indirect van ESS-instanties of andere nationale/internationale entiteiten wordt verzameld, beschermd dient te worden. Vertrouwelijke statistische informatie die wordt uitgewisseld tussen een ESS-autoriteit en een lid van het ESCB dient niet te worden gebruikt voor doeleinden die niet exclusief statistisch zijn (zoals administratieve of belastingsdoeleinden), voor rechtszaken of voor de verificatie of sanctionering als bedoeld in Artikelen 6 en 7 van de Verordening van de Raad 2533/98. Dergelijke informatie dient uitsluitend toegankelijk te zijn voor die medewerkers die statistische taken uitvoeren binnen het specifieke terrein waarop de statistische informatie betrekking heeft. Bovendien dient het ESCB alle regelgevende, administratieve, technische en organisatorische maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om de vertrouwelijke statistische informatie te beschermen tegen onrechtmatige openbaarmaking of onrechtmatig gebruik.

Indicatoren:

 1. De statistische geheimhouding is wettelijk gewaarborgd.
 2. Medewerkers ondertekenen bij hun aanstelling een geheimhoudingsverklaring.
 3. Het opzettelijk verbreken van de statistische geheimhouding is strafbaar.
 4. Medewerkers ontvangen richtlijnen en instructies met betrekking tot de bescherming van de statistische geheimhouding in het productie- en publicatieproces. Het geheimhoudingsbeleid is publiek gemaakt.
 5. Er zijn fysieke, technische en organisatorische voorzieningen getroffen om de veiligheid en integriteit van statistische bestanden en databases te beschermen.
 6. Er bestaan strenge protocollen voor externe gebruikers die voor onderzoeksdoeleinden toegang tot statistische microgegevens hebben.
 7. Ten minste éénmaal per jaar publiceren de besluitvormende organen van de ECB een verslag betreffende de toepassing van het beginsel van statistische geheimhouding.
Beginsel 6: Onpartijdigheid en objectiviteit

"Onpartijdigheid" houdt in dat de statistieken van het ESCB op neutrale wijze dienen te worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid. Bovendien dienen deze statistieken gelijktijdig toegankelijk te zijn voor alle gebruikers om zo het vertrouwen onder het grote publiek in de integriteit van de beleidsbeslissingen waaraan zij ten grondslag liggen, te bewaren.

"Objectiviteit" houdt in dat de statistieken van het ESCB op systematische, betrouwbare en onbevooroordeelde wijze dienen te worden ontwikkeld, geproduceerd en verspreid. Dit betekent dat beroepsregels en ethische normen dienen te worden nageleefd en dat het gevolgde beleid en de gehanteerde praktijken transparant dienen te zijn voor zowel gebruikers als respondenten.

Indicatoren:

 1. De statistieken worden op een objectieve manier verzameld, samengesteld en verspreid op basis van uitsluitend statistische overwegingen.
 2. Keuzes met betrekking tot gegevensbronnen en statistische methoden zijn gebaseerd op statistische overwegingen. Dit geldt ook voor besluiten over de verspreiding van statistieken.
 3. Fouten die in gepubliceerde statistieken worden ontdekt worden zo snel mogelijk gecorrigeerd, en de correcties worden gepubliceerd.
 4. Informatie over de gebruikte methoden en procedures is openbaar.
 5. Datum en tijdstip van publicatie van statistische informatie worden vooraf aangekondigd.
 6. Belangrijke herzieningen of wijzigingen van de methoden, brongegevens en technieken worden vooraf aangekondigd.
 7. Alle Europese statistieken worden aan alle gebruikers ter beschikking gesteld. Bevoorrechte toegang voor externe gebruikers vóór de publicatie van statistische informatie is beperkt en wordt onder controle gehouden en gepubliceerd. Als er lekken optreden, worden de toegangsregelingen herzien om de onpartijdigheid te waarborgen.
 8. De statistische informatie en verklaringen op persconferenties zijn objectief en neutraal.
 9. Speciale persvoorlichtingssessies worden gehouden om belangrijke nieuwe statistische publicaties aan te kondigen en toe te lichten.

Statistische processen

De voor de ontwikkeling, verzameling, verwerking en verspreiding van statistieken aangewende processen vormen de kern van alle statistische systemen. De relevante beginselen zijn:

Beginsel 7: Deugdelijke methoden

“Deugdelijke methoden” houdt in dat het ESCB bij het ontwikkelen en samenstellen van statistieken gebruik zal maken van deugdelijke statistische methoden die zijn gebaseerd op wetgeving en standaarden van het ESCB zelf en van de EU, en/of van internationaal overeengekomen normen, richtlijnen of beste praktijken.

Indicatoren:

 1. Het algemene methodologische kader voor de Europese statistieken is gebaseerd op Europese en andere internationale normen, richtlijnen en goede praktijken. Er wordt daarbij rekening gehouden met de mening van ESCB-gebruikers.
 2. Er zijn procedures om te waarborgen dat bij de Europese statistieken standaardbegrippen, definities en classificaties op dezelfde wijze worden toegepast.
 3. De ESCB-systemen voor gegevensverzameling worden periodiek geëvalueerd en indien nodg aangepast om een hoge kwaliteit te waarborgen.
 4. Er worden medewerkers met een relevante academische achtergrond aangeworven.
 5. Er wordt een beleid gevoerd van voortdurende vakmatige bij- en nascholing van medewerkers.
 6. Er is een goede samenwerking met de wetenschappelijke wereld teneinde de methodologie en de effectiviteit van de gebruikte methoden te verbeteren en waar mogelijk het gebruik van betere methoden te bevorderen.
Beginsel 8: Toereikende statistische procedures

“Toereikende statistische procedures” houdt in dat in alle stadia van de statistische productieketen effectieve en efficiënte statistische procedures worden gevolgd.

Indicatoren:

 1. Wanneer Europese statistieken zijn gebaseerd op administratieve gegevens, moeten de definities en begrippen die voor de administratieve doeleinden worden gebruikt goed aansluiten bij de definities en begrippen die voor statistische doeleinden worden gebruikt.
 2. Bij statistische enquêtes worden de vragenlijsten systematisch getest voordat met de gegevensverzameling wordt begonnen.
 3. De opzet van enquêtes, de steekproeven en de schattingsmethoden zijn deugdelijk en worden periodiek beoordeeld en zo nodig herzien.
 4. De voor de ontwikkeling, verzameling, samenstelling en verspreiding van Europese statistieken gebruikte processen zijn goed gedocumenteerd en worden periodiek herbeoordeeld op hun efficiëntie en effectiviteit. Deze processen maken het mogelijk dat gepubliceerde gegevens kunnen worden gekoppeld aan ruwe gegevens en dat de gedurende het productieproces gemaakte kwalitatieve aanpassingen en andere statistische schattingen kunnen worden opgeroepen.
 5. De IT-systemen voor statistieken worden voorzien van de geschikte hulpmiddelen voor alle statistische activiteiten.
 6. Bijstellingen en herzieningen worden aan de hand van beproefde, transparante standaardprocedures uitgevoerd.
 7. Het ESCB is betrokken bij het ontwerp van administratieve gegevens teneinde deze beter geschikt te maken voor statistische doeleinden.
 8. Met de eigenaren van de administratieve gegevens worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat men gezamenlijk betrokken is bij het gebruik van deze gegevens voor statistische doeleinden.
 9. Het ESCB werkt met de eigenaren van de administratieve gegevens samen om de kwaliteit te waarborgen.
Beginsel 9: Minimalisering van de rapportagelast

"Minimalisering van de rapportagelast" houdt in dat het ESCB passende procedures dient op te zetten zodat kan worden voldaan aan gebruikersvereisten terwijl tegelijkertijd de lastendruk voor rapporterende partijen zoveel mogelijk wordt beperkt zonder dat de kwaliteit van ESCB-statistieken daardoor wordt aangetast.

Indicatoren:

 1. De rapportagelast voor leveranciers van Europese statistieken wordt zoveel mogelijk beperkt.
 2. Een kosten/baten-analyse wordt uitgevoerd alvorens wordt besloten tot regelmatige productie van nieuwe of aanzienlijk uitgebreide statistieken.
 3. De informatie die van ondernemingen wordt verlangd is voor zover mogelijk direct in hun boekhouding te vinden en beantwoording wordt zoveel mogelijk vergemakkelijkt door gebruik te maken van elektronische hulpmiddelen.
 4. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van administratieve gegevens om te voorkomen dat dezelfde informatie meer dan eens wordt gevraagd.
 5. Het gemeenschappelijke gebruik van gegevens is gangbare praktijk om overlapping van enquêtes te voorkomen.
 6. Maatregelen die het koppelen van gegevensbronnen mogelijk maken worden bevorderd om zo de rapportagelast te verkleinen.
Beginsel 10: Kosteneffectiviteit

"Kosteneffectiviteit" houdt in dat de kosten van de productie van ESCB-statistieken evenredig dienen te zijn aan de voordelen van deze statistieken en dat optimaal gebruik dient te worden gemaakt van de beschikbare middelen. Waar toepasselijk dient de te verzamelen informatie te worden opgevraagd uit beschikbare bestanden of bronnen.

Indicatoren:

 1. Er wordt toezicht gehouden op het gebruik van de beschikbare middelen door middel van interne en onafhankelijke externe maatregelen.
 2. Belangrijke vernieuwingen in statistische processen of in IT-technologie worden in alle stadia van de productie en verspreiding van statistieken doorgevoerd.
 3. Anticiperend op toekomstige behoeften wordt getracht het statistisch potentieel van de beschikbare administratieve gegevens te verbeteren en rechtstreekse enquêtes te beperken.
 4. Het ESCB bevordert en implementeert gestandaardiseerde oplossingen die de effectiviteit en efficiëntie vergroten.

Output van hoge kwaliteit

“Output van hoge kwaliteit” stoelt op de volgende vijf beginselen:

Beginsel 11: Relevantie

"Relevantie" houdt in dat ESCB-statistieken moeten voorzien in expliciete of impliciete gebruikersbehoeften. Deze behoeften kunnen zich in de loop der tijd wijzigen ten gevolge van veranderingen in het economische klimaat.

Indicatoren:

 1. Er zijn procedures voor het raadplegen van gebruikers, voor het toezicht op de relevantie en het nut van bestaande statistieken voor de gebruikers en voor het onderzoek naar hun toekomstige behoeften en prioriteiten.
 2. De gebruikersbehoeften worden geprioritiseerd, en met de behoeften met de hoogste prioriteit wordt in het werkprogramma rekening gehouden.
 3. De tevredenheid van de gebruikers wordt periodiek onderzocht.
Beginsel 12: Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid (met inbegrip van stabiliteit)

"Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid (met inbegrip van stabiliteit)" houdt in dat ESCB-statistieken nauwkeurige en betrouwbare informatie dienen te geven ten aanzien van het verschijnsel dat zij beogen te meten. "Nauwkeurigheid" kan worden gedefinieerd als de mate waarin de statistische output de (onbekende) werkelijke waarde van de variabele die wordt gemeten benadert, terwijl "betrouwbaarheid" betrekking heeft op de mate waarin herziene schattingen van een specifieke statistiek de oorspronkelijk gepubliceerde waarde benadert.

Indicatoren:

 1. Input, tussenresultaten en statistische output worden periodiek beoordeeld en gefiatteerd.
 2. Het ESCB maakt gebruik van deugdelijke gegevensverzamelingssystemen, samenstellingsprocedures en schattingsmethoden.
 3. Bijstellingen en herzieningen worden periodiek geanalyseerd om de stabiliteit van de gegevens te beoordelen en statistische processen te verbeteren.
 4. Wanneer een of meerdere gebeurtenissen van aanzienlijke invloed zijn op de statistische output, worden de redenen voor de aanwezigheid van dergelijke uitschieters uitgelegd, tenzij dit op grond van vertrouwelijkheidsoverwegingen niet mogelijk is.
 5. Het ESCB legt de redenen voor aanzienlijke bijstellingen en herzieningen uit.
Beginsel 13: Tijdigheid en punctualiteit

"Tijdigheid en punctualiteit" houdt in dat de ESCB-statistieken op tijd en stipt dienen te zijn, waarbij "tijdigheid" betrekking heeft op de tijdspanne tussen de beschikbaarheid van de informatie en de gebeurtenis of het verschijnsel waarop deze informatie betrekking heeft, en "punctualiteit" betrekking heeft op de tijdspanne tussen de werkelijke datum van publicatie van de gegevens en de datum waarop de gegevens hadden moeten worden gepubliceerd.

Indicatoren:

 1. De tijdigheid van de statistische output voldoet ten minste aan de Europese en internationale normen voor publicatie.
 2. Er is een vast moment van de dag voor de publicatie van Europese statistieken bekendgemaakt.
 3. Bij het bepalen van de frequentie van Europese statistieken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeften van gebruikers.
 4. Afwijking van het tijdschema voor de publicatie wordt van te voren aangekondigd en toegelicht, en er wordt een nieuwe publicatiedatum vastgesteld.
Beginsel 14: Samenhang en vergelijkbaarheid

“Samenhang en vergelijkbaarheid” houdt in dat ESCB-statistieken consistent dienen te zijn: (1) over een bepaalde periode, (2) binnen de gegevensreeks die in een enkele publicatie wordt openbaar gemaakt, (3) tussen gegevensreeksen en (4) tussen verschillende frequenties voor dezelfde gegevensreeks, en dat zij, waar toepasselijk, 5) vergelijkbaar dienen te zijn met statistieken uit andere regio's of landen. In deze context heeft de coherentie van statistische informatie betrekking op de mate waarin deze binnen een breed analytisch kader en over een periode succesvol kan worden gecombineerd met andere statistische informatie. Consistente statistieken vergemakkelijken tevens internationale vergelijkingen. Het gebruik van standaardbegrippen, classificaties en doelpopulaties bevordert coherentie, net zoals het gebruik van een gemeenschappelijke methodologie voor enquêtes dat doet.

Indicatoren:

 1. De statistieken zijn intern samenhangend en consistent (d.w.z. rekenkundige en boekhoudkundige identiteiten zijn in acht genomen). Stromen en transacties kunnen op elkaar worden afgestemd.
 2. De statistieken zijn consistent of kunnen over een redelijk lang tijdsbestek op elkaar worden afgestemd.
 3. De statistieken worden samengesteld op basis van gemeenschappelijke normen ten aanzien van reikwijdte, definities, eenheden en classificaties in de verschillende enquêtes en bronnen.
 4. De statistieken uit verschillende bronnen en met verschillende frequenties worden met elkaar vergeleken en op elkaar afgestemd.
 5. De statistieken zijn, voor zover relevant, gebaseerd op internationaal overeengekomen begrippen en definities zodat internationale vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Mochten er conceptuele verschillen zijn, dan worden deze bekendgemaakt.
Beginsel 15: Toegankelijkheid en duidelijkheid

"Toegankelijkheid en duidelijkheid" houdt in dat de informatie betreffende gegevens en metagegevens op duidelijke en begrijpelijke wijze dient te worden gepresenteerd, en gemakkelijk en onmiddellijk toegankelijk dient te zijn voor alle gebruikers.

Indicatoren:

 1. De statistieken en de bijbehorende metagegevens worden gepresenteerd in een vorm die een juiste interpretatie en zinvolle vergelijking mogelijk maakt.
 2. Bij publicatie wordt gebruik gemaakt van moderne informatie- en communicatietechnologie. Belangrijke statistieken worden gepubliceerd door middel van een persbericht.
 3. De toegang tot microgegevens wordt toegestaan voor onderzoeksdoeleinden; hiervoor gelden specifieke regels of protocollen.
 4. Metagegevens worden gedocumenteerd aan de hand van gestandardiseerde metagegevenssystemen.
 5. De gebruikers worden op de hoogte gehouden van de methoden die zijn gebruikt in de statistische processen, waaronder het gebruik van administratieve gegevens.
 6. De gebruikers worden op de hoogte gehouden van de kwaliteit van de statistische output, zoals gedefinieerd in de kwaliteitscriteria van het ESCB.
 7. De statistische functie van het ESCB verleent steun aan gebruikers bij de toegang tot en het begrijpen van gegevens.