Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Veřejný závazek ESCB na vypracování evropské statistiky

Statistická funkce Evropského systému centrálních bank (ESCB) vychází z jeho zákonného pověření shromažďovat veškeré nezbytné a relevantní údaje s cílem vypracovávat a šířit nestranné, spolehlivé, vhodné, včasné, konzistentní a dostupné statistiky v oblastech působnosti ESCB. Ve všech případech, kdy je to vhodné, odpovídají tyto statistiky evropským a mezinárodně dohodnutým standardům, zásadám a ověřeným postupům. Nezávislost svěřená ESCB podle článku 130 Smlouvy o fungování Evropské unie mimo jiné znamená, že vypracovávání a šíření statistických informací nepodléhá žádnému politickému tlaku.

ESCB připisuje kvalitě svých statistik zásadní význam. Proto přihlíží k mezinárodně dohodnutým standardům kvality, jako jsou standardy uvedené v dokumentech MMF Speciální standard pro šíření statistických údajů (pouze v angličtině) a Systém hodnocení kvality údajů (pouze v angličtině), které jsou součástí materiálu OSN Hlavní zásady oficiálních statistik (pouze v angličtině). Aniž by tím byl dotčen Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut“), spolupracuje ESCB s Evropským statistickým systémem (ESS), který se skládá z Eurostatu (Statistického úřadu EU), národních statistických úřadů a jiných vnitrostátních statistických orgánů, a bere při tom v úvahu zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky pro vnitrostátní statistické úřady a statistický úřad Společenství.

ESCB usiluje o to, aby svou statistickou funkci vykonával efektivně a aby při shromažďování, sestavování a šíření statistik hospodárně využíval zdroje. V souladu s primárním právem a odvozenými právními předpisy EU (článek 130 Smlouvy, článek 5 statutu, resp. nařízení Rady č. 2533/98 ve znění nařízení Rady 951/2009) je jeho cílem shromažďovat nezbytné statistické informace odpovídající kvality a současně minimalizovat zátěž pro vykazující subjekty, zajistit jejich anonymitu a chránit důvěrnou povahu neveřejných informací, které poskytují. Další možné využití důvěrných statistických údajů, které poskytují jednotliví respondenti ESCB, k administrativním účelům je omezeno na informace o hospodářských subjektech, které by musely shodné údaje předkládat ESCB dvakrát (např. pro účely stanovení minimálních rezerv), a musí být upraveno právními předpisy. ESCB dále zaručuje, že se důvěrné statistické údaje poskytované orgánem ESS využívají pouze pro statistické účely.

Při plnění své statistické funkce usiluje ESCB o to, aby jednal odpovědně, dodržoval nejvyšší etické standardy a rovněž plnil své úkoly v duchu týmové spolupráce. Statistika ESCB se tak v souladu s Úlohou Eurosystému řídí souborem zásad, které se týkají institucionálního prostředí, statistických procesů a statistických výstupů.

Institucionální prostředí

Institucionální uspořádání, v němž jsou statistiky vypracovávány, má výrazný vliv na jejich kvalitu. Institucionální prostředí výrazně ovlivňuje integritu a důvěryhodnost vypracovávání a šíření statistik. Uplatňují se tyto relevantní zásady:

Zásada 1: Profesionální nezávislost

„Profesionální nezávislost“ má v kontextu statistické funkce ESCB dva rozměry. Zaprvé, nezávislost ESCB je zajištěna článkem 130 Smlouvy a článkem 7 statutu. Tyto články se vztahují na všechny úkoly vykonávané ESCB a vyplývá z nich, že ESCB při výkonu své statistické funkce nepodléhá žádnému politickému tlaku. V souladu se statutem nesmí ESCB „vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, od žádné vlády členského státu či od jakéhokoli jiného subjektu“. Zadruhé, vypracovávání statistiky ESCB musí splňovat kritérium odborné nezávislosti, což znamená, že výběr zdrojů, definic, metodik i statistických technik při vývoji a vypracovávání statistik ESCB, stejně jako rozhodnutí o načasování a obsahu všech forem šíření, se musí řídit výhradně statistickými kritérii.

Ukazatele:

 1. Nezávislost statistické funkce ESCB na politickém nebo jiném vnějším tlaku při vývoji, vypracovávání a šíření evropských statistik je zaručená právními předpisy.
 2. ESCB má v rámci své statistické funkce odpovědnost za to, že evropské statistiky jsou vyvíjeny, vypracovávány a šířeny nezávisle.
 3. ESCB má v rámci své statistické funkce výhradní odpovědnost za rozhodnutí o statistických technikách, standardech a postupech a za obsah statistik a načasování jejich zveřejnění.
 4. Jsou zveřejňovány statistické pracovní programy a v pravidelných zprávách se popisuje dosažený pokrok.
 5. Uveřejněné statistiky jsou jasně odlišeny a vydávány odděleně od politických nebo strategických prohlášení.
 6. ESCB se v případě potřeby veřejně vyjadřuje k záležitostem statistik včetně jejich kritiky a případů zneužití oficiálních evropských statistik.
Zásada 2: Oprávnění ke shromažďování údajů

„Oprávnění ke shromaždování údajů“ znamená, že ESCB musí mít jasný právní mandát ke shromažďování údajů pro účely evropských statistik. Dále je oprávněn ukládat postih vykazujícím subjektům, které neplní své povinnosti.

Ukazatele:

 1. Oprávnění ESCB ke sběru informací pro vypracovávání a šíření evropských statistik je zaručeno právními předpisy.
 2. Na základě právního aktu může ESCB při statistických zjišťováních vyžadovat poskytnutí údajů.
Zásada 3: Přiměřenost zdrojů

„Přiměřenost zdrojů“ znamená, že personální a finanční zdroje, vybavení a výpočetní infrastruktura jsou využívány co možná nejefektivněji a jsou přiměřené statistickému pracovnímu programu.

Ukazatele:

 1. Pro plnění současných potřeb evropských statistik jsou k dispozici adekvátní personální, finanční a výpočetní zdroje přiměřené jak po stránce kvalitativní, tak po stránce kvantitativní.
 2. Rozsah a podrobnost evropských statistik a náklady na ně vynaložené jsou přiměřené potřebám.
 3. Existují postupy pro posouzení a zdůvodnění požadavků na nové evropské statistiky v porovnání se souvisejícími náklady.
 4. Dále existují postupy, které posuzují, zda přetrvává potřeba sběru všech evropských statistik, či zda je možné v zájmu uvolnění zdrojů některé statistiky zrušit, případně omezit v rozsahu.
Zásada 4: Závazek zajišťování kvality

„Závazek zajišťování kvality“ znamená, že ESCB se v rámci své statistické funkce zavazuje zajišťovat kvalitu. V zájmu nepřetržitého zlepšování kvality postupů a produktů systematicky a pravidelně vyhodnocuje své silné a slabé stránky.

Ukazatele:

 1. Politika zajišťování kvality je definována a veřejně dostupná.
 2. Jsou zavedeny procesy pro plánování a sledování kvality procesu vypracovávání statistik.
 3. Kvalita produktů se pravidelně monitoruje, posuzuje a vykazuje podle kritérií kvality ESCB.
 4. Provádí se pravidelné a důkladné kontroly klíčových statistických výstupů.
Zásada 5: Důvěrnost statistických údajů

„Důvěrností statistických údajů“ se rozumí ochrana důvěrných statistických informací, které se vztahují k jednotlivým statistickým jednotkám a jsou shromažďovány členy ESCB přímo od vykazujících subjektů nebo nepřímo od orgánů ESS nebo jiných národních či mezinárodních subjektů. Důvěrné statistické informace, které jsou předávány mezi orgánem ESS a členem ESCB, by neměly být použity k jiným než čistě statistickým účelům, jako například ke správním či daňovým účelům, ani pro účely soudního řízení, ověření či stanovení sankcí v souladu s články 6 a 7 nařízení Rady č. 2533/98. K těmto informacím by měli mít přístup pouze zaměstnanci provádějící statistické úkoly, které spadají do dané oblasti, k níž se tyto informace vztahují. ESCB dále musí přijmout všechna regulační, administrativní, technická a organizační opatření, která jsou nezbytná pro ochranu důvěrných statistických informací před nezákonným zveřejněním nebo použitím.

Ukazatele:

 1. Ochrana důvěrných statistických údajů je zaručena právními předpisy.
 2. Pracovníci při uzavření pracovního závazku podepisují právní závazek, že budou tuto důvěrnost dodržovat.
 3. Za jakékoli vědomé porušení důvěrnosti statistických údajů jsou stanoveny postihy.
 4. Pracovníkům jsou poskytnuty návody a pokyny, jak při vypracovávání a šíření statistik chránit důvěrnost statistických údajů. Politika ochrany důvěrných údajů je veřejně dostupná.
 5. Na ochranu bezpečnosti a integrity statistických databází jsou zavedena fyzická, technologická a organizační opatření.
 6. Pro externí uživatele, kteří mají přístup ke statistickým mikrodatům pro výzkumné účely, platí přísné předpisy.
 7. Rozhodovací orgány ECB alespoň jednou ročně zveřejňují zprávu o uplatňování zásady důvěrnosti statistických údajů.
Zásada 6: Nestrannost a objektivita

„Nestranností“ se rozumí, že statistiky ESCB se musí vyvíjet, vypracovávat a šířit neutrálním způsobem. V zájmu zachování důvěry veřejnosti v integritu politických rozhodnutí, která ze statistiky vycházejí, musí být statistika ESCB stejnou měrou přístupná všem uživatelům.

„Objektivitou“ se rozumí, že statistiky ESCB se musí vyvíjet, vypracovávat a šířit systematicky, spolehlivě a nepředpojatě. Z této zásady dále vyplývá, že je nutné dodržovat profesionální a etické normy a uplatňovat strategie a postupy, které jsou pro uživatele a respondenty transparentní.

Ukazatele:

 1. Statistiky jsou shromažďovány, sestavovány a šířeny na objektivním základě určeném statistickými hledisky.
 2. Výběr zdrojů a statistických metod a rovněž rozhodnutí o šíření statistik se řídí statistickými hledisky.
 3. Chyby zjištěné v publikovaných statistikách se opraví a v nejkratší možné lhůtě zveřejní.
 4. Informace o použitých metodách a postupech jsou veřejně dostupné.
 5. Data a časy zveřejňování statistik jsou oznámeny předem.
 6. Zásadní revize nebo změny metodik, datových zdrojů a technik se oznamují v předstihu.
 7. Veškeré evropské statistiky jsou přístupné všem uživatelům. Jakýkoli přednostní přístup před jejich zveřejněním je omezen, regulován a veřejně oznámen. V případě, že dojde k úniku informací, jsou postupy týkající se přístupu před zveřejněním upraveny tak, aby byla zajištěna nestrannost.
 8. Zveřejnění statistik a prohlášení přednesená na tiskových konferencích jsou objektivní a nestranná.
 9. Za účelem oznámení a vysvětlení nových zveřejňovaných zásadních statistik se konají zvláštní tiskové konference.

Statistické procesy

Procesy, které se používají při vývoji, shromažďování, zpracování a zveřejňování statistik, představují základ všech statistických systémů. Hlavní zásady jsou:

Zásada 7: Vhodná metodika

„Vhodná metodika“ znamená, že při vývoji a sestavování statistik používá ESCB vhodnou statistickou metodiku založenou na právních předpisech a standardech ESCB a EU a na mezinárodně dohodnutých standardech, zásadách nebo osvědčených postupech.

Ukazatele:

 1. Celkový metodický rámec používaný pro evropskou statistiku odpovídá evropským a ostatním mezinárodním standardům, zásadám a osvědčeným postupům. Rámec zohledňuje stanoviska uživatelů ESCB.
 2. Jsou zavedeny postupy, které zajišťují, že se v evropských statistikách konzistentně používají standardizované koncepce, definice a klasifikace.
 3. Pro zajištění vysoké kvality se systémy ESCB pro shromažďování údajů pravidelně vyhodnocují, a pokud je to nutné, i upravují.
 4. Přijímají se absolventi vysokých škol odpovídajících oborů.
 5. Uplatňuje se politika neustálého odborného vzdělávání zaměstnanců.
 6. Pro zlepšení metodiky, zvyšování účinnosti používaných metod a prosazování vhodnějších statistických nástrojů se v případě proveditelnosti spolupracuje s vědeckou obcí.
Zásada 8: Odpovídající statistické postupy

„Odpovídajícími statistickými postupy“ se rozumí používání efektivních a účelných statistických postupů v celém řetězci tvorby statistik.

Ukazatele:

 1. V případech, kdy evropské statistiky vycházejí z administrativních údajů, jsou definice a koncepce používané pro administrativní účely harmonizovány s definicemi a koncepcemi požadovanými pro statistické účely.
 2. V případě statistických zjišťování se dotazníky před sběrem údajů systematicky testují.
 3. Návrhy zjišťování, výběr vzorků a metody odhadu mají pevný základ a pravidelně se kontrolují a v případě potřeby revidují.
 4. Postupy používané pro vývoj, sběr, sestavování a vypracovávání evropských statistik jsou řádně doloženy a pravidelně se přezkoumávají s cílem vyhodnotit jejich efektivitu a účelnost. Umožňují, aby zveřejněné údaje byly propojené s prvotními údaji a aby bylo možné zjistit kvalitativní očišťování a další statistické odhady provedené v průběhu vypracovávání statistik.
 5. Informační systémy určené pro statistiku jsou vybaveny vhodnými nástroji pro veškeré statistické činnosti.
 6. Při revizích se dodržují standardní, osvědčené a transparentní postupy.
 7. ESCB se podílí na navrhování administrativních údajů tak, aby lépe vyhovovaly statistickým účelům.
 8. S vlastníky administrativních údajů se uzavírají dohody, jež stanoví jejich společný závazek k používání těchto údajů pro statistické účely.
 9. ESCB spolupracuje s vlastníky administrativních údajů při zajišťování jejich kvality.
Zásada 9: Minimalizace zátěže pro vykazující subjekty

„Minimalizace zátěže pro vykazující subjekty“ znamená, že ESCB musí vytvořit vhodné postupy, kterými umožní splnit uživatelské požadavky a současně minimalizovat zátěž pro vykazující subjekty, aniž by byla ohrožena kvalita statistiky ESCB.

Ukazatele:

 1. Zátěž pro vykazující subjekty v rámci evropské statistiky je omezena na minimum.
 2. Před vypracováním nové nebo podstatně zdokonalené statistiky se provádí analýza přínosů a nákladů.
 3. Informace požadované od podniků jsou v co největší míře snadno dostupné z jejich účetnictví a tam, kde je to možné, se k usnadnění zasílání dat používají elektronické nástroje.
 4. S cílem zabránit duplicitě požadavků na informace se v maximální míře využívají administrativní zdroje údajů.
 5. Z důvodů zbytečného nezvyšování počtu zjišťování se údaje sdílejí.
 6. Podporují se opatření, která umožňují propojení zdrojů údajů tak, aby se snížila zátěž pro vykazující subjekty.
Zásada 10: Efektivita nákladů

„Efektivita nákladů“ znamená, že náklady na vypracování statistiky ESCB musí být úměrné užitku, který přinesou, a zdroje musí být využity optimálním způsobem. Ve všech případech, kdy je to vhodné, jsou požadované informace získávány z dostupných záznamů či zdrojů.

Ukazatele:

 1. Využívání zdrojů se sleduje pomocí interních i nezávislých externích nástrojů.
 2. Ve všech etapách vypracovávání a šíření statistik se zavádějí zásadní inovace statistických procesů nebo informačních technologií.
 3. Aktivně se vyvíjí úsilí za účelem zvýšení statistického potenciálu administrativních údajů a omezování přímých zjišťování.
 4. ESCB podporuje a zavádí standardizovaná řešení, která zvyšují efektivitu a účelnost.

Vysoká kvalita statistických výstupů

„Vysoká kvalita statistických výstupů“ zahrnuje těchto pět zásad:

Zásada 11: Významnost

„Významnost“ znamená, že statistika ESCB musí splňovat uvedené nebo předpokládané potřeby uživatele. Tyto potřeby se mohou časem změnit v důsledku změn hospodářského prostředí.

Ukazatele:

 1. Jsou zavedeny procesy pro konzultace s uživateli, sledování významnosti a praktického využití stávajících statistik z hlediska naplňování potřeb uživatelů a pro zvážení jejich nových potřeb a priorit.
 2. Potřeby uživatelů jsou řazeny podle závažnosti a prioritní potřeby jsou zohledněny v pracovním programu.
 3. Pravidelně se sleduje spokojenost uživatelů.
Zásada 12: Přesnost a spolehlivost (včetně stability)

„Přesnost a spolehlivost (včetně stability)“ znamená, že statistika ESCB musí poskytovat přesné a spolehlivé informace o jevu, který má být podle zadání měřen. „Přesnost“ může být definována jako blízkost statistického výstupu a (neznámé) skutečné hodnoty proměnné, která je měřena; zatímco „spolehlivost“ se vztahuje k blízkosti revidovaných odhadů určité statistiky a původní publikované hodnoty.

Ukazatele:

 1. Zdrojová data, průběžné výsledky a statistické výstupy se pravidelně vyhodnocují a ověřují.
 2. ESCB používá vhodné systémy sběru dat, postupy sestavování a metody odhadu.
 3. Pravidelně se provádějí analýzy revizí s cílem vyhodnotit stabilitu údajů a zlepšit statistické procesy.
 4. Pokud má jedna nebo více událostí podstatný vliv na statistické výstupy, důvody pro přítomnost těchto mimořádných hodnot jsou vysvětleny, nebrání-li tomu důvěrná povaha informací.
 5. ESCB vysvětluje důvody k zásadním revizím.
Zásada 13: Včasnost (včetně dochvilnosti)

„Včasnost (včetně dochvilnosti)“ znamená, že statistika ESCB musí splňovat kritéria včasnosti a dochvilnosti, přičemž „včasnost“ označuje časovou prodlevu mezi dostupností informace a popisovanou událostí nebo jevem a „dochvilnost“ označuje časovou prodlevu mezi termínem, dokdy měly být údaje zveřejněny, a skutečným datem jejich zveřejnění.

Ukazatele:

 1. Včasnost minimálně splňuje evropské a mezinárodní standardy pro zveřejňování statistik.
 2. Je veřejně oznámena běžná denní doba, ve kterou se evropské statistiky zveřejňují.
 3. Periodicita evropských statistik v nejvyšší možné míře zohledňuje požadavky uživatelů.
 4. Odklon od harmonogramu zveřejňování statistik je oznámen předem, vysvětlen a je stanoveno nové datum zveřejnění.
Zásada 14: Konzistentnost a srovnatelnost

„Konzistentnost a srovnatelnost“ znamená, že statistika ESCB musí být konzistentní: (1) v čase, (2) v rámci souboru dat, která jsou společně publikována, (3) napříč soubory dat, (4) napříč různými frekvencemi publikace stejného souboru dat a v odpovídajících případech musí být (5) srovnatelná se statistikami dalších regionů a zemí. V tomto kontextu se soudržností statistických informací rozumí míra, do jaké mohou tyto informace být úspěšně kombinovány s jinými statistickými informacemi v rámci širšího analytického rámce a v průběhu času. Díky konzistentní statistice je také snadnější provádět mezinárodní srovnávání. Soudržnost je podporována používáním standardních koncepcí, klasifikací a cílových skupin obyvatelstva a dále společnou metodikou ve všech zjišťováních.

Ukazatele:

 1. Statistiky jsou vnitřně soudržné a konzistentní (tzn. že se v nich dodržuje aritmetická a účetní shoda). Toky a změny stavu jsou vzájemně sladitelné.
 2. Statistiky v přiměřeném časovém období jsou konzistentní nebo vzájemně sladitelné.
 3. Statistiky se sestavují na základě společných standardů s ohledem na rozsah, definice, jednotky a klasifikace v jednotlivých zjišťováních a zdrojích.
 4. Statistiky z různých zdrojů a s různou periodicitou se porovnávají a slaďují.
 5. Statistiky v relevantních případech vycházejí z mezinárodně dohodnutých koncepcí a definic s cílem umožnit sestavování mezinárodních srovnání. Případné koncepční rozdíly se zveřejňují.
Zásada 15: Dostupnost a srozumitelnost

„Dostupnost a srozumitelnost“ znamená, že informace o údajích a metadatech musí být zveřejněny v jasné a srozumitelné formě a musí být snadno a rychle dostupné všem uživatelům.

Ukazatele:

 1. Statistiky a příslušná metadata se předkládají ve formě, která usnadňuje správnou interpretaci a smysluplné srovnání.
 2. Pro zveřejňování statistik se využívají moderní informační a komunikační technologie. Klíčové statistiky se zveřejňují v podobě tiskových zpráv.
 3. Přístup k mikrodatům je povolen pro výzkumné účely a podléhá zvláštním pravidlům nebo režimu.
 4. Metadata se zaznamenávají podle standardizovaných metadatových systémů.
 5. Uživatelé jsou informováni o metodice statistických procesů, včetně využití administrativních údajů.
 6. Uživatelé jsou informováni o kvalitě statistických výstupů v souladu se stanovenými kritérii kvality ESCB.
 7. ESCB v rámci své statistické funkce poskytuje uživatelům podporu při přístupu k údajům a jejich interpretaci.