Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια δέσμευση του ΕΣΚΤ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές

Τα στατιστικά καθήκοντα του ΕΣΚΤ βασίζονται στη νομική εντολή που του έχει ανατεθεί για τη συλλογή όλων των αναγκαίων και συναφών δεδομένων με σκοπό την παραγωγή και τη διάθεση αμερόληπτων, αξιόπιστων, κατάλληλων, έγκαιρων, συνεπών και προσβάσιμων στατιστικών στους τομείς της αρμοδιότητάς του. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι στατιστικές αυτές συμμορφώνονται με τα πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις ορθές πρακτικές που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ανεξαρτησία που παραχωρείται στο ΕΣΚΤ βάσει του άρθρου 130 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγεται μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις όσον αφορά την κατάρτιση και τη διάθεση των στατιστικών στοιχείων.

Το ΕΣΚΤ αποδίδει μεγάλη σημασία στην ποιότητα των στατιστικών του. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνει υπόψη τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα ποιότητας, όπως αυτά που ορίζονται στο Πρότυπο Διάδοσης Ειδικών Πληροφοριών (Special Data Dissemination Standard) και στο Πλαίσιο Αξιολόγησης Ποιότητας Στοιχείων (Data Quality Assessment Framework) του ΔΝΤ, τα οποία με τη σειρά τους βασίζονται στις Θεμελιώδεις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επίσημες Στατιστικές (Fundamental Principles of Official Statistics). Με την επιφύλαξη του Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το "Καταστατικό"), το ΕΣΚΤ συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), το οποίο αποτελείται από την Eurostat (τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)), τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές στατιστικές αρχές και λαμβάνει υπόψη τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Εθνικές και Κοινοτικές Στατιστικές Αρχές (European Statistics Code of Practice for the National and Community Statistical Authorities).

Σκοπός του ΕΣΚΤ είναι να εκτελεί τα στατιστικά του καθήκοντα αποτελεσματικά και να χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους κατά τη συλλογή, κατάρτιση και διάθεση των στατιστικών στοιχείων. Σύμφωνα με το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ (αντίστοιχα, άρθρο 130 της Συνθήκης και άρθρο 5 του Καταστατικού, και κανονισμός 2533/98 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 951/2009 του Συμβουλίου), επιδιώκεται η συλλογή των αναγκαίων στατιστικών πληροφοριών επαρκούς ποιότητας και παράλληλα η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης για τους φορείς παροχής στοιχείων, η διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων και η προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που δεν είναι δημόσιες. Η ενδεχόμενη επαναχρησιμοποίηση, για διοικητικούς σκοπούς, εμπιστευτικών στατιστικών στοιχείων που έχουν δοθεί στο ΕΣΚΤ από μεμονωμένους φορείς περιορίζεται σε πληροφορίες σχετικές με επιχειρήσεις οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να υποβάλουν εκ νέου τα ίδια στοιχεία στο ΕΣΚΤ (π.χ. για τους σκοπούς των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών) και πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο. Επιπλέον, το ΕΣΚΤ εγγυάται ότι τα εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται από μια αρχή του ΕΣΣ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Κατά την εκπλήρωση των στατιστικών του καθηκόντων, το ΕΣΚΤ δεσμεύεται να ασκεί καλή διακυβέρνηση, να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και να εκτελεί το έργο του με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας. Εν συντομία, σύμφωνα και με τη Δήλωση σχετικά με την αποστολή του Ευρωσυστήματος, οι στατιστικές του ΕΣΚΤ διέπονται από ένα σύνολο αρχών, οι οποίες αφορούν το θεσμικό περιβάλλον, τις στατιστικές διαδικασίες και το παραγόμενο στατιστικό προϊόν του ΕΣΚΤ.

Θεσμικό περιβάλλον

Το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παράγονται τα στατιστικά στοιχεία επηρεάζει σημαντικά την ποιότητά τους. Η ακεραιότητα και η αξιοπιστία της παραγωγής και της διάθεσης των στατιστικών στοιχείων επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το θεσμικό περιβάλλον. Οι αρχές που εφαρμόζονται είναι οι εξής:

Αρχή 1: Επαγγελματική ανεξαρτησία

Η "επαγγελματική ανεξαρτησία" έχει δύο διαστάσεις στο πλαίσιο των στατιστικών καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Πρώτον, η ανεξαρτησία του ΕΣΚΤ κατοχυρώνεται από το άρθρο 130 της Συνθήκης και το άρθρο 7 του Καταστατικού. Αυτό ισχύει για όλα τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ και συνεπάγεται την απουσία πολιτικών παρεμβάσεων στην εκτέλεση των στατιστικών καθηκόντων του ΕΣΚΤ. Σύμφωνα με το Καταστατικό, το ΕΣΚΤ "[δεν] ζητά ή δέχεται υποδείξεις από θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από οποιαδήποτε κυβέρνηση κράτους μέλους ή από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό". Δεύτερον, η παραγωγή στατιστικών του ΕΣΚΤ πρέπει να πληροί το κριτήριο της επιστημονικής ανεξαρτησίας, γεγονός που συνεπάγεται ότι η επιλογή των πηγών, των ορισμών, της μεθοδολογίας και των στατιστικών τεχνικών για την ανάπτυξη και την παραγωγή των στατιστικών του ΕΣΚΤ, καθώς και οι αποφάσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο όλων των μορφών διάθεσης αυτών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με γνώμονα τις στατιστικές ανάγκες.

Δείκτες:

 1. Η ανεξαρτησία των στατιστικών υπηρεσιών του ΕΣΚΤ από πολιτικές και άλλες εξωτερικές παρεμβάσεις κατά την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση των ευρωπαϊκών στατιστικών είναι νομικά κατοχυρωμένη.
 2. Οι στατιστικές υπηρεσίες του ΕΣΚΤ έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι τα στατιστικά στοιχεία αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται με ανεξάρτητο τρόπο.
 3. Οι στατιστικές υπηρεσίες του ΕΣΚΤ είναι αποκλειστικά αρμόδιες να αποφασίζουν για τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων.
 4. Τα προγράμματα στατιστικού έργου δημοσιεύονται και η πρόοδος που επιτυγχάνεται καταγράφεται σε περιοδικές εκθέσεις.
 5. Οι δημοσιεύσεις στατιστικών στοιχείων διαχωρίζονται σαφώς και εκδίδονται χωριστά από τις πολιτικές δηλώσεις/δηλώσεις πολιτικής.
 6. Το ΕΣΚΤ, όπου κρίνεται σκόπιμο, σχολιάζει δημόσια τα στατιστικά ζητήματα και μεταξύ άλλων απαντά σε επικριτικά σχόλια για τις επίσημες ευρωπαϊκές στατιστικές και επισημαίνει την εσφαλμένη χρήση τους.
Αρχή 2: Εντολή συλλογής δεδομένων

"Εντολή συλλογής δεδομένων" σημαίνει ότι το ΕΣΚΤ πρέπει να έχει σαφή νομική εντολή να συλλέγει πληροφορίες για ευρωπαϊκούς στατιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, εξουσιοδοτείται να επιβάλλει κυρώσεις σε φορείς παροχής στοιχείων οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Δείκτες:

 1. Η εντολή συλλογής πληροφοριών που έχει ανατεθεί στο ΕΣΚΤ για την παραγωγή και διάθεση ευρωπαϊκών στατιστικών είναι νομικά κατοχυρωμένη.
 2. Βάσει νομικής πράξης, το ΕΣΚΤ μπορεί να αξιώσει τη συμμετοχή σε στατιστικές έρευνες.
Αρχή 3: Επάρκεια των πόρων

"Επάρκεια των πόρων" σημαίνει ότι οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι, οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές πληροφορικής χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και είναι ανάλογοι με το στατιστικό πρόγραμμα.

Δείκτες:

 1. Το εξειδικευμένο προσωπικό, οι οικονομικοί πόροι και οι πόροι πληροφορικής επαρκούν τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες στατιστικές ανάγκες σε επίπεδο ΕΕ.
 2. Το εύρος, ο βαθμός λεπτομέρειας και το κόστος των ευρωπαϊκών στατιστικών είναι ανάλογα με τις ανάγκες.
 3. Υπάρχουν διαδικασίες για την αξιολόγηση και την αιτιολόγηση αιτημάτων για νέες ευρωπαϊκές στατιστικές βάσει του κόστους που συνεπάγονται.
 4. Υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες αξιολογείται κατά πόσον εξακολουθούν να είναι αναγκαίες όλες οι ευρωπαϊκές στατιστικές, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον κάποιες μπορούν να διακοπούν ή να περικοπούν προκειμένου να αποδεσμευτούν πόροι.
Αρχή 4: Διασφάλιση της ποιότητας

"Διασφάλιση της ποιότητας" σημαίνει ότι οι στατιστικές υπηρεσίες του ΕΣΚΤ είναι προσηλωμένες στην ποιότητα. Διαπιστώνουν με συστηματικό τρόπο και σε τακτική βάση πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και του παραγόμενου έργου.

Δείκτες:

 1. Καθορίζεται πολιτική ποιότητας η οποία τίθεται στη διάθεση του κοινού.
 2. Υπάρχουν διαδικασίες για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ποιότητας της παραγωγής στατιστικών στοιχείων.
 3. Η ποιότητα του στατιστικού έργου ελέγχεται και αξιολογείται τακτικά και για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του ΕΣΚΤ.
 4. Το βασικό στατιστικό προϊόν επανεξετάζεται ενδελεχώς σε τακτική βάση.
Αρχή 5: Στατιστικό απόρρητο

"Στατιστικό απόρρητο" σημαίνει ότι προστατεύονται οι εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις επιμέρους στατιστικές μονάδες και συλλέγονται από μέλη του ΕΣΚΤ είτε άμεσα από τους φορείς παροχής στοιχείων είτε έμμεσα από τις αρχές του ΕΣΣ ή άλλους εθνικούς/διεθνείς φορείς. Οι εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες που διαβιβάζονται μεταξύ μιας αρχής του ΕΣΣ και ενός μέλους του ΕΣΚΤ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς που δεν είναι αμιγώς στατιστικοί, π.χ. για διοικητικούς ή φορολογικούς σκοπούς, για δικαστική χρήση ή για την επαλήθευση στοιχείων ή την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου. Στις εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο οι υπάλληλοι που εκτελούν στατιστικά καθήκοντα στον συγκεκριμένο τομέα τον οποίο αφορούν οι πληροφορίες. Επιπλέον, το ΕΣΚΤ πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη κοινοποίηση ή χρήση των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.

Δείκτες:

 1. Το στατιστικό απόρρητο είναι νομικά κατοχυρωμένο.
 2. Το προσωπικό υπογράφει κατά τον διορισμό του νομικά δεσμευτική δήλωση για την τήρηση του στατικού απορρήτου.
 3. Προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση εκ προθέσεως παραβίασης του στατιστικού απορρήτου.
 4. Στο προσωπικό παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με την προστασία του στατιστικού απορρήτου κατά τη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των στατιστικών. Η πολιτική απορρήτου δημοσιοποιείται.
 5. Προβλέπονται υλικά, τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των βάσεων στατιστικών δεδομένων.
 6. Εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα για τους εξωτερικούς χρήστες που έχουν πρόσβαση σε στατιστικά μικροδεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς.
 7. Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ δημοσιεύουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής του στατιστικού απορρήτου.
Αρχή 6: Αμεροληψία και αντικειμενικότητα

"Αμεροληψία" σημαίνει ότι η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάθεση των στατιστικών στοιχείων του ΕΣΚΤ πρέπει να χαρακτηρίζονται από ουδετερότητα. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών, προκειμένου να διατηρείται η εμπιστοσύνη του κοινού στο αδιάβλητο των αποφάσεων πολιτικής οι οποίες βασίζονται στα εν λόγω στοιχεία.

"Αντικειμενικότητα" σημαίνει ότι οι στατιστικές του ΕΣΚΤ πρέπει να αναπτύσσονται, να παράγονται και να διαδίδονται με συστηματικό, αξιόπιστο και αμερόληπτο τρόπο. Η αρχή αυτή συνεπάγεται ότι τηρούνται επαγγελματικά και δεοντολογικά πρότυπα, καθώς και ότι οι πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούνται είναι διαφανείς για τους χρήστες και τους φορείς παροχής στοιχείων.

Δείκτες:

 1. Τα στατιστικά στοιχεία συγκεντρώνονται, καταρτίζονται και διατίθενται με αντικειμενικό τρόπο και με γνώμονα τις στατιστικές ανάγκες.
 2. Η επιλογή των πηγών και των στατιστικών μεθόδων και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση των στατιστικών στοιχείων γίνονται με γνώμονα τις στατιστικές ανάγκες.
 3. Τα σφάλματα που εντοπίζονται σε δημοσιευμένες στατιστικές διορθώνονται το συντομότερο δυνατόν και δημοσιοποιούνται.
 4. Διατίθενται στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και διαδικασίες.
 5. Προαναγγέλλονται οι ημερομηνίες και οι ώρες δημοσίευσης των στατιστικών στοιχείων.
 6. Σημαντικές αναθεωρήσεις ή αλλαγές στις μεθοδολογίες, στα βασικά δεδομένα και στις τεχνικές ανακοινώνονται εκ των προτέρων.
 7. Όλες οι ευρωπαϊκές στατιστικές διατίθενται σε όλους τους χρήστες. Η τυχόν προνομιακή πρόσβαση σε προδημοσιεύσεις είναι περιορισμένη, ελέγχεται και δημοσιοποιείται. Σε περίπτωση διαρροών, επανεξετάζονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τις προδημοσιεύσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αμεροληψία.
 8. Οι στατιστικές δημοσιεύσεις και οι δηλώσεις που πραγματοποιούνται στη διάρκεια συνεντεύξεων Τύπου είναι αντικειμενικές και ουδέτερες.
 9. Πραγματοποιούνται ειδικές ενημερώσεις Τύπου κατά τις οποίες ανακοινώνονται και εξηγούνται σημαντικά νέα στατιστικά στοιχεία.

Στατιστικές διαδικασίες

Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των στατιστικών αποτελούν τον πυρήνα κάθε στατιστικού συστήματος και διέπονται από τις εξής αρχές:

Αρχή 7: Ορθή μεθοδολογία

"Ορθή μεθοδολογία" σημαίνει ότι κατά την ανάπτυξη και κατάρτιση στατιστικών στοιχείων, το ΕΣΚΤ χρησιμοποιεί ορθή στατιστική μεθοδολογία η οποία βασίζεται στη νομοθεσία και τα πρότυπα του ΕΣΚΤ και της ΕΕ και/ή διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή βέλτιστες πρακτικές.

Δείκτες:

 1. Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για τις ευρωπαϊκές στατιστικές ακολουθεί τα πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις ορθές πρακτικές που έχουν καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των χρηστών εντός του ΕΣΚΤ.
 2. Υπάρχουν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συστηματική εφαρμογή τυποποιημένων εννοιών ορισμών και ταξινομήσεων στις ευρωπαϊκές στατιστικές.
 3. Τα συστήματα συλλογής στοιχείων του ΕΣΚΤ αξιολογούνται τακτικά και, αν χρειάζεται, προσαρμόζονται για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας.
 4. Προσλαμβάνονται απόφοιτοι συναφών πανεπιστημιακών σχολών.
 5. Εφαρμόζεται πολιτική συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης για το προσωπικό.
 6. Υπάρχει οργανωμένη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα για τη βελτίωση της μεθοδολογίας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μεθόδων, καθώς και για την προώθηση καλύτερων εργαλείων, όταν είναι εφικτό.
Αρχή 8: Κατάλληλες στατιστικές διαδικασίες

"Κατάλληλες στατιστικές διαδικασίες" σημαίνει ότι σε όλη την αλυσίδα παραγωγής στατιστικών εφαρμόζονται αποτελεσματικές και αποδοτικές στατιστικές διαδικασίες.

Δείκτες:

 1. Σε περίπτωση που οι ευρωπαϊκές στατιστικές βασίζονται σε διοικητικά δεδομένα, οι ορισμοί και οι έννοιες που χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς πρέπει να προσεγγίζουν επαρκώς τους ορισμούς και τις έννοιες που απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς.
 2. Σε περίπτωση στατιστικών ερευνών, τα ερωτηματολόγια ελέγχονται συστηματικά πριν από τη συλλογή των δεδομένων.
 3. Ο σχεδιασμός των ερευνών, η επιλογή των δειγμάτων και οι μέθοδοι εκτίμησης τεκμηριώνονται επαρκώς, επανεξετάζονται σε τακτική βάση και αναθεωρούνται, εάν κρίνεται αναγκαίο.
 4. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, συλλογή, κατάρτιση και παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών είναι άρτια τεκμηριωμένες και επανεξετάζονται σε τακτική βάση προκειμένου να αξιολογείται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά τους. Επιτρέπουν τη σύνδεση των δημοσιευμένων στοιχείων με τα πρωτογενή στοιχεία, καθώς και την ανάκτηση της ποιοτικής προσαρμογής και άλλων στατιστικών εκτιμήσεων που έγιναν κατά τη διαδικασία παραγωγής.
 5. Τα ειδικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για τις στατιστικές διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για όλες τις στατιστικές δραστηριότητες.
 6. Οι αναθεωρήσεις ακολουθούν τυποποιημένες, άρτια τεκμηριωμένες και διαφανείς διαδικασίες.
 7. Το ΕΣΚΤ συμμετέχει στον σχεδιασμό διοικητικών δεδομένων ούτως ώστε τα δεδομένα αυτά να καταστούν καταλληλότερα για τους στατιστικούς σκοπούς.
 8. Συνάπτονται συμφωνίες με κατόχους διοικητικών δεδομένων στις οποίες οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν ότι θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για στατιστικούς σκοπούς.
 9. Το ΕΣΚΤ συνεργάζεται με τους κατόχους διοικητικών δεδομένων για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων.
Αρχή 9: Μη υπερβολική επιβάρυνση των συμμετεχόντων

"Μη υπερβολική επιβάρυνση των συμμετεχόντων" σημαίνει ότι το ΕΣΚΤ πρέπει να θεσπίζει τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των χρηστών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον φόρτο εργασίας για τους φορείς παροχής στοιχείων χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα των στατιστικών του ΕΣΚΤ.

Δείκτες:

 1. Η επιβάρυνση των φορέων παροχής στοιχείων για τις ευρωπαϊκές στατιστικές περιορίζεται στο ελάχιστο.
 2. Πραγματοποιείται ανάλυση κόστους-ωφέλειας πριν από την τακτική παραγωγή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων στατιστικών στοιχείων.
 3. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις είναι, στο μέτρο του δυνατού, άμεσα διαθέσιμες από τους λογαριασμούς τους και, όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα για την ευχερέστερη υποβολή τους.
 4. Οι διοικητικές πηγές χρησιμοποιούνται όποτε είναι εφικτό ώστε να αποφεύγονται επικαλυπτόμενα αιτήματα παροχής πληροφοριών.
 5. Η κοινή χρήση δεδομένων γενικεύεται ώστε να αποφεύγονται πολλαπλές έρευνες.
 6. Προωθούνται μέτρα που επιτρέπουν τη διασύνδεση των πηγών δεδομένων με σκοπό τη μείωση του φόρτου της παροχής στατιστικών.
Αρχή 10: Σχέση αποτελεσματικότητας-κόστους

"Σχέση αποτελεσματικότητας-κόστους" σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής των στατιστικών του ΕΣΚΤ πρέπει να είναι ανάλογο της αναμενόμενης ωφέλειας και οι πηγές πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται πρέπει να αντλούνται από διαθέσιμα αρχεία ή πηγές, όταν είναι δυνατόν.

Δείκτες:

 1. Η χρήση πόρων παρακολουθείται με εσωτερικούς και ανεξάρτητους εξωτερικούς δείκτες μέτρησης.
 2. Σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διάθεσης στατιστικών στοιχείων χρησιμοποιούνται σημαντικές καινοτομίες ως προς τις στατιστικές διαδικασίες ή τις τεχνολογίες πληροφορικής.
 3. Καταβάλλονται προσπάθειες προληπτικά με στόχο τη βελτίωση του στατιστικού δυναμικού των διοικητικών δεδομένων και την αποφυγή των άμεσων ερευνών.
 4. Το ΕΣΚΤ προωθεί και εφαρμόζει τυποποιημένες λύσεις που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.

Υψηλή ποιότητα παραγόμενου στατιστικού προϊόντος

Η "υψηλή ποιότητα παραγόμενου στατιστικού προϊόντος" περιλαμβάνει τις εξής πέντε αρχές:

Αρχή 11: Χρησιμότητα

"Χρησιμότητα" σημαίνει ότι οι στατιστικές του ΕΣΚΤ πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών είτε αυτές εκφράζονται ρητώς είτε συνάγονται έμμεσα. Οι ανάγκες αυτές μπορεί να μεταβάλλονται διαχρονικά λόγω των αλλαγών του οικονομικού περιβάλλοντος.

Δείκτες:

 1. Υπάρχουν διαδικασίες για τη διαβούλευση με τους χρήστες, τον έλεγχο της καταλληλότητας και της πρακτικής χρησιμότητας των υφιστάμενων στατιστικών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους, καθώς και την εξέταση των διαφαινόμενων αναγκών και προτεραιοτήτων τους.
 2. Οι ανάγκες των χρηστών ιεραρχούνται και αυτές που έχουν προτεραιότητα αποτυπώνονται στο πρόγραμμα εργασιών.
 3. Παρακολουθείται σε τακτική βάση ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών.
Αρχή 12: Ακρίβεια και αξιοπιστία (συμπεριλαμβανομένης της σταθερότητας)

"Ακρίβεια και αξιοπιστία" σημαίνει ότι οι στατιστικές του ΕΣΚΤ πρέπει να παρέχουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο που καλούνται να μετρήσουν. Η "ακρίβεια" ορίζεται ως ο βαθμός προσέγγισης του στατιστικού αποτελέσματος προς την (άγνωστη) πραγματική τιμή της υπό μέτρηση μεταβλητής, ενώ η "αξιοπιστία" αφορά το βαθμό προσέγγισης των αναθεωρημένων εκτιμήσεων συγκεκριμένου στατιστικού δεδομένου προς την τιμή που δημοσιεύθηκε αρχικά.

Δείκτες:

 1. Τα βασικά δεδομένα, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και το παραγόμενο στατιστικό προϊόν αξιολογούνται και επικυρώνονται σε τακτική βάση.
 2. Το ΕΣΚΤ εφαρμόζει αξιόπιστα συστήματα συλλογής στοιχείων και αξιόπιστες διαδικασίες κατάρτισης και μεθόδους υπολογισμού.
 3. Οι αναθεωρήσεις αναλύονται σε τακτική βάση με σκοπό την εκτίμηση της σταθερότητας των στοιχείων και τη βελτίωση των στατιστικών διαδικασιών.
 4. Όταν ένα ή περισσότερα γεγονότα επηρεάζουν σημαντικά το στατιστικό προϊόν, εξηγούνται οι λόγοι για την ύπαρξη ακραίων τιμών, εκτός αν δεν το επιτρέπουν λόγοι εμπιστευτικότητας.
 5. Το ΕΣΚΤ εξηγεί τους λόγους για τους οποίους διενεργούνται σημαντικές αναθεωρήσεις.
Αρχή 13: Έγκαιρη έκδοση στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της εμπρόθεσμης έκδοσης)

"Έγκαιρη έκδοση (συμπεριλαμβανομένης της εμπρόθεσμης έκδοσης)" σημαίνει ότι οι στατιστικές του ΕΣΚΤ πρέπει να είναι επίκαιρες και να εκδίδονται εμπρόθεσμα. Η "έγκαιρη έκδοση" αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκδήλωση του γεγονότος ή του φαινομένου έως τη στιγμή που οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, ενώ η "εμπρόθεσμη έκδοση" παραπέμπει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην πραγματική ημερομηνία δημοσίευσης των στατιστικών και την καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Δείκτες:

 1. Η έγκαιρη έκδοση ανταποκρίνεται, κατ' ελάχιστον, στα ευρωπαϊκά και διεθνή κριτήρια δημοσίευσης στοιχείων.
 2. Ανακοινώνεται συγκεκριμένη ώρα της ημέρας για τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών στατιστικών.
 3. Η περιοδικότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών λαμβάνει υπόψη, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις απαιτήσεις των χρηστών.
 4. Οποιαδήποτε απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των στοιχείων δημοσιοποιείται εκ των προτέρων, αιτιολογείται και ορίζεται νέα ημερομηνία έκδοσης.
Αρχή 14: Συνέπεια και συγκρισιμότητα

"Συνέπεια και συγκρισιμότητα" σημαίνει ότι οι στατιστικές του ΕΣΚΤ πρέπει να παρουσιάζουν συνέπεια (1) διαχρονικά, (2) εντός του συνόλου δεδομένων που περιλαμβάνεται στην ίδια δημοσίευση, (3) μεταξύ συνόλων δεδομένων και (4) μεταξύ σειρών του ίδιου συνόλου δεδομένων που δημοσιεύονται με διαφορετική συχνότητα και ότι, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να είναι (5) συγκρίσιμες με τις στατιστικές άλλων περιοχών ή χωρών. Ειδικότερα, η συνοχή των στατιστικών πληροφοριών αφορά το βαθμό στον οποίο μπορούν επιτυχώς να συνδυαστούν με άλλες στατιστικές πληροφορίες εντός ενός ευρύτερου αναλυτικού πλαισίου και διαχρονικά. Όταν οι στατιστικές παρουσιάζουν συνέπεια, διευκολύνονται οι διεθνείς συγκρίσεις. Η χρήση τυποποιημένων εννοιών, ταξινομήσεων και πληθυσμών-στόχων, όπως και η χρήση κοινής μεθοδολογίας στις έρευνες, προάγει τη συνοχή των στατιστικών.

Δείκτες:

 1. Οι στατιστικές παρουσιάζουν εσωτερική συνοχή και συνέπεια (δηλ. παρατηρείται αριθμητική και λογιστική ταύτιση). Είναι δυνατόν να επαληθευθεί ότι οι ροές και οι μεταβολές των υπολοίπων συμφωνούν μεταξύ τους.
 2. Οι στατιστικές παρουσιάζουν συνέπεια και συμφωνούν μεταξύ τους για εύλογο χρονικό διάστημα.
 3. Οι στατιστικές καταρτίζονται βάσει κοινών προτύπων ως προς το εύρος, τους ορισμούς, τις μονάδες και τις ταξινομήσεις των διαφόρων ερευνών και πηγών.
 4. Οι στατιστικές από διαφορετικές πηγές και με διαφορετική περιοδικότητα συγκρίνονται και συμφωνούνται.
 5. Οι στατιστικές βασίζονται σε έννοιες και ορισμούς που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς, στο βαθμό που είναι συναφείς, ώστε να είναι δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. Τυχόν εννοιολογικές διαφορές δημοσιοποιούνται.
Αρχή 15: Προσβασιμότητα και σαφήνεια

"Προσβασιμότητα και σαφήνεια" σημαίνει ότι οι πληροφορίες για δεδομένα και μεταδεδομένα πρέπει να παρουσιάζονται σε σαφή και κατανοητή μορφή, και πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες.

Δείκτες:

 1. Οι στατιστικές και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα παρουσιάζονται κατά τρόπο που διευκολύνει τις ουσιώδεις συγκρίσεις και την ορθή ερμηνεία.
 2. Οι υπηρεσίες διάθεσης στοιχείων χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Τα σημαντικά στατιστικά στοιχεία ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου.
 3. Η πρόσβαση στα μικροδεδομένα επιτρέπεται για ερευνητικούς σκοπούς και διέπεται από ειδικούς κανόνες ή πρωτόκολλα.
 4. Τα μεταδεδομένα τεκμηριώνονται βάσει τυποποιημένων συστημάτων μεταδεδομένων.
 5. Οι χρήστες ενημερώνονται σχετικά με τη μεθοδολογία των στατιστικών διεργασιών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη χρήση των διοικητικών δεδομένων.
 6. Οι χρήστες ενημερώνονται σχετικά με την ποιότητα του παραγόμενου στατιστικού προϊόντος, όπως ορίζεται στα ανωτέρω κριτήρια ποιότητας του ΕΣΚΤ.
 7. Οι στατιστικές υπηρεσίες του ΕΣΚΤ βοηθούν τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και να τα κατανοούν.