Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECBS offentliga åtagande avseende europeisk statistik

ECBS statistikverksamhet baseras på ett rättsligt mandat för insamling av alla relevanta och erforderliga uppgifter som behövs för att producera och sprida opartisk, tillförlitlig, relevant, snabb, konsistent och tillgänglig statistik inom de områden som faller under ECBS ansvar. Denna statistik ska i görligaste mån uppfylla europeiska och internationella standarder, riktlinjer och god praxis. Det oberoende som ECBS åtnjuter i enlighet med artikel 130 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt innebär bland annat oberoende från politisk påverkan vid sammanställning och spridning av statistik.

ECBS lägger stor vikt vid att statistiken håller hög kvalitet. Härvid beaktas internationellt överenskomna standarder som de utformats i IMF:s Special Data Dissemination Standard och Data Quality Assessment Framework, vilka bygger på UN’s Fundamental Principles of Official Statistics. Utan att det påverkar protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (stadgan) samarbetar ECBS med det europeiska statistiksystemet (ESS), som består av Eurostat (EU:s statistikkontor), de nationella statistikbyråerna (NSI) och andra nationella statistikmyndigheter i enlighet med principerna i European Statistics Code of Practice for the National and Community Statistical Authorities.

ECBS strävar efter att bedriva sin statistikverksamhet effektivt och använda resurserna på ett effektivt sätt vid insamling, sammanställning och spridning av statistik. I enlighet med primär- och sekundärrätten i EU:s lagstiftning (artikel 130 i fördraget och artikel 5 i stadgan respektive rådets förordning 2533/98 ändrad genom rådets förordning 951/2009) är målet att samla in erforderligt statistiskunderlag med lämplig kvalitet och samtidigt hålla rapporteringsbördan för respondenterna så låg som möjligt, säkerställa deras behov av integritet och sekretess för den icke-offentliga information de tillhandahåller. En möjlig återanvändning av sekretesskyddad statistik från individuella rapportörer till ECBS för administrativa syften är begränsad till information om affärsverksamhet som enligt lag måste lämnas och alltså skulle ha behövt lämnas till ECBS två gånger (t.ex. för kassakravssyften). ECBS garanterar att sekretessbelagd information från en ESS-myndighet endast används för statistik.

I sin statistikverksamhet eftersträvar ECBS en god ledning, högsta etiska standarder samt att arbetet utförs i samarbets- och laganda. I korthet och i linje med Eurosystemets verksamhetsmål styrs ECBS statistik av principer som hänvisar till ECBS institutionella miljö, statistikprocesser och statistikprodukter.

Institutionell miljö

Den institutionella struktur inom vilken statistik produceras har stor betydelse för dess kvalitet. Den institutionella omgivningen påverkar i hög grad integriteten och trovärdigheten för produktionen och spridningen av statistik. De principer som är relevanta är:

Princip 1: Yrkesmässigt oberoende

”Yrkesmässigt oberoende” har två dimensioner vad gäller ECBS statistikfunktion. För det första garanteras ECBS oberoende av artikel 130 i fördraget och artikel 7 i stadgan. Det gäller för alla uppgifter som utförs av ECBS och innebär att det inte finns någon politisk inblandning vid fullgörandet av ECBS statistikverksamhet. I enlighet med stadgan ska ECBS inte ”begära eller ta emot instruktioner från unionens institutioner eller gemenskapsorgan, från medlemsstaternas regeringar eller från något annat organ”. För det andra ska ECBS statistik uppfylla kriterierna om vetenskapligt oberoende vilket innebär att källor, definitioner, metoder och teknik för att utveckla och producera ECBS statistik samt beslut om tidpunkten och innehållet vid alla former av spridning ska styras enbart av statistiska överväganden.

Indikatorer

 1. ECBS statistikfunktion är enligt lagen oberoende gentemot politisk och annan extern påverkan när det gäller att producera och sprida europeisk statistik.
 2. ECBS statistikfunktion har ansvar för att säkerställa att europeisk statistik utvecklas, produceras och sprids på ett oberoende sätt.
 3. ECBS statistikfunktion ska ensam ansvara för beslut om statistikmetoder, standarder och förfaranden samt om innehåll och tidsplaner för offentliggörande av statistiken.
 4. Arbetsprogrammen för statistik publiceras och periodiska lägesrapporter lämnas.
 5. Statistikinformation skiljs tydligt från, och publiceras utan politiska uttalanden.
 6. ESCB kommenterar vid behov offentligt frågor om statistik, även när det gäller kritik eller felaktig användning av officiell europeisk statistik.
Princip 2: Mandat för uppgiftsinsamling

“Mandat för uppgiftssamling" innebär att ECBS ska ha ett klart rättsligt mandat att samla in uppgifter för europeisk statistik. ECBS har även rätt att besluta om sanktioner mot rapportörer som inte uppfyller sina åtaganden.

Indikatorer

 1. Mandatet för att samla in information för produktion och spridning av europeisk statistik fastställs genom lagstiftning.
 2. ECBS får på grundval av en rättsakt kräva att berörda parter deltar i statistikundersökningar.
Princip 3: Adekvata resurser

”Adekvata resurser” innebär att personal och medel, faciliteter och IT-infrastruktur används så effektivt som möjligt och motsvarar arbetsprogrammet för statistik.

Indikatorer

 1. Det finns kvantitativt och kvalitativt tillräckliga resurser i fråga om kompetent personal, finansiella och tekniska medel för att tillgodose de aktuella behoven i fråga om europeisk statistik.
 2. Den europeiska statistiken motsvarar behoven i fråga om omfattning, detaljnivå och kostnader.
 3. Förfaranden finns för att bedöma och motivera önskemål om ny europeisk statistik i förhållande till kostnaderna.
 4. Förfaranden finns för att bedöma det fortsatta behovet av europeisk statistik på alla områden, för att se om något kan tas bort eller skäras ned och så att resurser kan frigöras.
Princip 4: Kvalitetsåtagande

“Kvalitetsåtagande” innebär att ECBS statistikfunktion har åtagit sig att hålla hög kvalitet. ECBS identifierar systematiskt och regelbundet styrkor och svagheter för att kontinuerligt förbättra processer och produktkvaliteten.

Indikatorer

 1. Kvalitetspolicy definieras och görs tillgänglig för allmänheten.
 2. Förfaranden finns för att planera och övervaka kvaliteten på produktionsprocessen för statistik.
 3. Produktkvaliteten övervakas, bedöms och rapporteras kontinuerligt i enlighet med ECBS kvalitetskriterier.
 4. En grundlig genomgång görs regelbundet av viktiga statistikprodukter.
Princip 5: Statistiksekretess

”Statistiksekretess” innebär skydd av uppgifter om enskilda statistikobjekt. Dessa uppgifter samlas in av ECBS medlemmar antingen direkt från uppgiftslämnare eller indirekt från myndigheter inom Europeiska statistiksystemet eller andra nationella eller internationella enheter. Konfidentiella statistikuppgifter som lämnas mellan en ESS-myndigheter och en ECBS-medlem ska inte användas för andra syften än sådana som är direkt relaterade till statistik, alltså inte för administrativa eller skatterelaterde syften, för rättsliga förfaranden eller för att verifiera eller förelägga sanktioner i enlighet med artikel 6 och 7 i rådets förordning 2533/98. Sådan information ska endast vara tillgänglig för personal som sysslar med statistik inom det området uppgifterna berör. Dessutom ska ECBS vidta alla nödvändiga rättsliga, administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda konfidentiella uppgifter från att otillåtet röjas och från otillåten användning.

Indikatorer

 1. Statistiksekretess garanteras i lagen.
 2. Personalen undertecknar vid anställningstillfället sekretessavtal.
 3. Påföljder utdöms vid avsiktliga brott mot statistiksekretessen.
 4. Riktlinjer och instruktioner om sekretesskydd vid produktion och spridning av statistik ges till personalen. Sekretesspolicyn är offentlig.
 5. Fysiska, tekniska och organisatoriska resurser finns för att skydda statistikdatabasernas säkerhet och integritet.
 6. Strikta regler gäller för externa användares tillträde till mikrodata för forskning.
 7. Minst en gång om året publicerar ECB:s beslutande organ en rapport om tillämpningen av principerna för statistiksekretess.
Princip 6: Opartiskhet och objektivitet

”Opartiskhet” innebär att ECBS statistik ska utvecklas, framställas och spridas på ett neutralt sätt. Det innebär också att alla användare ska ha samma tillgång till denna statistik för att bevara allmänhetens förtroende för de politiska beslut som fattats på basis av denna statistik.

”Objektivitet” innebär att ECBS statistik ska utvecklas, framställas och spridas systematiskt, tillförlitligt och på ett objektivt sätt. Det innebär att professionella och yrkesetiska standarder ska tillämpas och att användare och uppgiftslämnare tydligt ser vilka riktlinjer och rutiner som följts.

Indikatorer

 1. Statistik samlas in, sammanställs och sprids på objektiva grunder baserade på statistiska överväganden.
 2. Val av källor och metoder såväl som beslut om spridning av statistik görs på grundval av statistiska överväganden.
 3. Fel som upptäcks i publicerad statistik rättas snarast möjligt och rättelserna offentliggörs.
 4. Information om vilka metoder och procedurer som används är tillgängliga för allmänheten.
 5. Tid och datum för offentliggörande av statistik tillkännages i förväg.
 6. Större revideringar eller ändringar av metoder, källdata och teknik meddelas i förväg.
 7. All europeisk statistik görs tillgänglig för alla användare. Eventuell privilegierad förhandsinformation är begränsad, styrd och sker öppet. Om informationsläckor förekommer, revideras förfarandena före offentliggörandet för att säkerställa opartiskhet.
 8. Statistik och uttalanden vid presskonferenser är objektiva och opartiska.
 9. Speciella informationsmöten för pressen hålls för att tillkännage och förklara större nya offentliggöranden av statistik.

Statistikprocesser

De processer som används för utveckling, insamling, behandling och spridning av statistik är kärnan i alla statistiksystem. Följande principer är relevanta:

Princip 7: Sunda metoder

”Sunda metoder" innebär att när ECBS utvecklar och sammanställer statistik ska ECBS använda sunda metoder baserad på ECBS- och EU-lagstiftning och standarder eller europeiska och internationella standarder, riktlinjer och god praxis.

Indikatorer

 1. Den europeiska statistikmyndighetens övergripande metodram följer europeiska och andra internationella standarder, riktlinjer och god praxis. Den tar hänsyn till ECBS-användarnas åsikter.
 2. Förfaranden har införts för att se till att standardiserade begrepp, definitioner och klassificeringar används på ett konsistent sätt inom europeisk statistik.
 3. ECBS system för insamling av uppgifter utvärderas regelbundet och justeras om det behövs för att säkerställa hög kvalitet.
 4. Välutbildad personal med lämplig kompetens rekryteras.
 5. Personalen erbjuds möjlighet till kontinuerlig vidareutbildning.
 6. Vetenskapligt samarbete organiseras för att förbättra och effektivisera de metoder som implementeras och för att främja utvecklingen av bättre arbetsverktyg när det är möjligt.
Princip 8: Lämpliga statistikförfaranden

”Lämpliga statistikförfaranden” innebär att effektiva processer används i hela den statistiska produktionskedjan.

Indikatorer

 1. När den europeiska statistiken grundar sig på administrativa uppgifter ska de definitioner och begrepp som används för administrativa ändamål ligga nära de som används för statistikändamål.
 2. Frågeformulär för statistikundersökningar testas systematiskt före datainsamling.
 3. Undersökningarna är välgrundade med avseende på utformning, stickprovsurval och viktning, och dessa aspekter ses över och ändras vid behov.
 4. De processer som används för utveckling, insamling, sammanställning och produktion av europeisk statistik är väldokumenterade och ses över regelbundet för att bedöma deras effektivitet. De låter publicerade uppgifter länkas till rådata och kvalitetsjusteringar och andra statistikuppskattningar som görs under produktionsprocessen kan tas fram igen.
 5. Informationssystemen för statistik har lämpliga verktyg för all statistikaktivitet.
 6. Revideringar görs enligt väletablerade standardförfaranden som garanterar öppenhet och insyn.
 7. ECBS deltar i utformningen av administrativa data för att göra dem mer lämpade för statistikändamål.
 8. Avtal träffas med ägarna till administrativa uppgifter som fastställer det gemensamma åtagandet för användningen av dessa uppgifter för statistikändamål.
 9. ECBS samarbetar med ägare till administrativa uppgifter för att säkerställa datakvalitet.
Princip 9: Minimering av rapporteringsbördan

”Minimering av rapporteringsbördan” innebär att ECBS ska upprätta lämpliga förfaranden så att användarnas krav kan uppfyllas och att rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna samtidigt minimeras och detta utan att göra avkall på kvaliteten i ECBS statistik.

Indikatorer

 1. Rapporteringsbördan för dem som tillhandahåller europeisk statistik minimeras.
 2. En analys av fördelar och kostnader görs innan man sätter statistik som är ny eller i betydande grad förbättrad i produktion.
 3. Den information man vill samla in från företagen kan i största möjliga utsträckning hämtas från redovisningen, och uppgifter lämnas om möjligt elektroniskt för att underlätta för företagen.
 4. Administrativa källor används om möjligt för att undvika överlappning när det gäller förfrågningar om information.
 5. Utbyte av data tillämpas för att undvika överlappande undersökningar.
 6. Åtgärder som gör det möjligt att länka samman datakällor främjas för att minska rapporteringsbördan.
Princip 10: Kostnadseffektivitet

”Kostnadseffektivitet” innebär att kostnaderna för att framställa statistiken ska stå i proportion till dess fördelar och att resurserna ska användas på bästa möjliga sätt. När det är tillämpligt ska de uppgifter som samlas in hämtas från tillgängliga register eller källor.

Indikatorer

 1. Det finns både interna och oberoende externa mekanismer för övervakning av resursanvändning.
 2. Större innovationer i statistikförfaranden eller informationsteknologi introduceras i alla steg av produktionen och spridningen av statistik.
 3. Man arbetar proaktivt för att förbättra de administrativa registrens användbarhet för statistikändamål och begränsa användningen av dyra enkätundersökningar.
 4. ECBS främjar och implementerar standardiserade lösningar som ökar effektiviteten.

Statistik av hög kvalitet

”Statistik av hög kvalitet” omfattar följande fem principer:

Princip 11: Relevans

Med ”relevans” menas att ECBS-statistik måste uppfylla uttalade eller implicita behov. Dessa behov kan ändras över tiden som resultat av förändringar i det ekonomiska läget.

Indikatorer

 1. Det finns processer för samråd med användarna, övervakning av statistikens relevans och användbarhet när det gäller att tillgodose deras behov samt att beakta deras nytillkomna statistikbehov och prioriteringar.
 2. Användarnas behov prioriteras och mer prioriterade behov återspeglas i arbetsprogrammet.
 3. Det kontrolleras regelbundet att användarna är nöjda.
Princip 12: Noggrannhet och tillförlitlighet (inklusive stabilitet)

”Noggrannhet och tillförlitlighet (inklusive stabilitet)” innebär att ECBS-statistik ska ge noggrann och tillförlitlig information om de fenomen de har till syfte att mäta. ”Noggrannhet” kan definieras som att den färdiga statistiken är nära det (okända) verkliga värdet av den variabel som mäts. ”Tillförlitlighet” innebär att reviderade uppskattningar av en viss statistik står nära det ursprungliga ingångsvärde som presenterats.

Indikatorer

 1. Källuppgifter, mellanresultat och färdiga statistikprodukter bedöms och valideras.
 2. ECBS använder sunda datainsamlingssystem, sammanställningsprocedurer och skattningsmetoder.
 3. Revideringar analyseras regelbundet för att bedöma uppgifternas stabilitet och för att förbättra statistikprocesserna.
 4. När en eller flera händelser har en betydande effekt på statistikprodukten förklaras anledningarna till sådana extremvärden om man inte förhindras göra detta av sekretesskäl.
 5. ECBS förklarar skälen till större revideringar.
Princip 13: Aktualitet (inklusive punktlighet)

”Aktualitet (inklusive punktlighet)” innebär att ECBS statistik ska vara aktuell och punktlig. Här står ”aktualitet” för tiden mellan när händelsen eller fenomenet inträffar och när informationen blir tillgänglig. Med ”punktlighet” avses tiden mellan det datum då informationen faktiskt offentliggörs och det datum den skulle ha offentliggjorts.

Indikatorer

 1. Ett minimikrav för aktualitet är att uppfylla europeiska och internationella standarder.
 2. En standardiserad daglig tidpunkt fastställs för offentliggörande av europeisk statistik.
 3. Vid fastställande av periodicitet för europeisk statistik beaktas i största möjliga utsträckning användarnas behov.
 4. Avvikelser från de fastställda tidpunkterna för offentliggörande av statistik tillkännages i förväg tillsammans med en förklaring till ändringen och en ny tidpunkt.
Princip 14: Samstämmighet och jämförbarhet

”Samstämmighet och jämförbarhet innebär att ECBS-statistik ska vara konsekvent: 1) över tiden; 2) inom den dataserie som publicerats vid ett tillfälle; 3) mellan dataserier och 4) för olika periodicitet för samma dataserie och ska även, där så är tillämpligt, kunna 5) jämföras med statistik från andra regioner och länder. I det här sammanhanget avser koherens av statistikinformation i vilken grad denna information på ett användbart sätt kan kombineras med annan statistik inom ett brett analytiskt ramverk och över tiden. Konsistent statistik kan också göra det lättare att göra internationella jämförelser. Användningen av standardiserade koncept, klassificeringar och målgrupper stärker koherensen och denna stärks även av att en gemensam metod används för enkätundersökningar.

Indikatorer

 1. Statistik kännetecknas av inre enhetlighet och samstämmighet (dvs. matematiska och räkenskapstekniska identiteter observeras/beaktas). Flöden och stockförändringar är möjliga att stämma av mot varandra.
 2. Statistiken är konsistent eller möjlig att stämma av under en rimlig tidsperiod.
 3. Statistiken sammanställs på grundval av gemensamma standarder med avseende på omfattning, definitioner, enheter och klassificeringar i de olika undersökningarna och källorna.
 4. Statistik från olika källor och olika periodicitet jämförs och avstäms.
 5. Statistik baseras på internationellt överenskomna begrepp och definitioner för att så långt möjligt möjliggöra internationella jämförelser. Begreppsmässiga skillnader offentliggörs i förekommande fall.
Princip 15: Tillgänglighet och tydlighet

”Tillgänglighet och tydlighet” innebär att information om data och metadata ska presenteras i en form som är klar och begriplig och att det ska vara lätt för alla användare att få tillgång till denna information.

Indikatorer

 1. Statistiken och tillhörande metadata presenteras i ett format som underlättar tolkning och meningsfulla jämförelser.
 2. Spridningstjänster använder modern informations- och kommunikationsteknik. Nyckelstatistik offentliggörs i ett pressmeddelande.
 3. Tillgång till mikrodata ges för forskning och i enlighet med särskilda regler eller bestämmelser.
 4. Metadata dokumenteras enligt standardiserade metadatasystem.
 5. Användare hålls underrättade om metodiken för statistikprocesserna, inklusive användningen av administrativa uppgifter.
 6. Användarna hålls underrättade om statistikprodukternas kvalitet, såsom definierat i ECBS kvalitetskriterier.
 7. ECBS statistikfunktion hjälper användarna att få tillgång till och förstå uppgifterna.