Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejný záväzok týkajúci sa štatistickej funkcie ESCB

Štatistická funkcia ESCB vychádza z jeho zákonného poverenia zbierať všetky relevantné údaje potrebné na zostavovanie a šírenie nestranných, spoľahlivých, vhodných, aktuálnych, konzistentných a prístupných štatistických údajov v oblastiach spadajúcich do jeho pôsobnosti. V príslušných prípadoch táto štatistika spĺňa európske a medzinárodne dohodnuté normy, usmernenia a postupy. Nezávislosť, ktorú ESCB udeľuje článok 130Zmluvy o fungovaní Európskej únie, okrem iného znamená vylúčenie politických zásahov do zostavovania a šírenia štatistických informácií.

ESCB pripisuje kvalite svojej štatistiky veľký význam. Berie preto do úvahy medzinárodne dohodnuté normy kvality, ako napríklad normy Medzinárodného menového fondu stanovené v dokumentoch Špeciálny štandard MMF pre šírenie údajov (v angličtine) a Rámec hodnotenia kvality údajov (v angličtine), ktoré vychádzajú zo Základných zásad úradnej štatistiky OSN. Bez toho, aby bol dotknutýProtokol o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút”), ESCB spolupracuje s Európskym štatistickým systémom (European Statistical System – ESS), ktorý sa skladá z Eurostatu (Štatistického úradu Európskych spoločenstiev), národných štatistických úradov a ďalších národných štatistických subjektov, a zohľadňuje zásady stanovené v Kódexe postupov pre európsku štatistiku pre národné štatistické úrady a štatistické úrady Spoločenstva.

ESCB sa snaží svoju štatistickú funkciu vykonávať účinne a pri zbere, zostavovaní a šírení štatistických údajov efektívne využívať dostupné zdroje. V súlade s primárnym a sekundárnym právom Únie (článok 130 zmluvy a článok 5 štatútu a nariadenie Rady č. 2533/98 v znení zmien a doplnení nariadenia Rady č. 951/2009) je cieľom zbierať potrebné štatistické údaje primeranej kvality a zároveň minimalizovať záťaž respondentov, zaručiť ich anonymitu a chrániť dôvernosť nimi poskytnutých neverejných údajov. Možnosť ďalšieho administratívneho využitia dôverných štatistických údajov, ktoré ESCB poskytujú jednotliví respondenti, je obmedzená na informácie o podnikateľských subjektoch, ktoré by tie isté informácie inak museli ESCB predkladať dvakrát (napr. na účely stanovenia povinných minimálnych rezerv), a musí byť upravená zákonom. ESCB zároveň ručí za to, že dôverné štatistické údaje poskytnuté niektorým z orgánov ESS budú použité len na štatistické účely.

ESCB sa pri plnení svojej štatistickej funkcie snaží o správne riadenie, dodržiavanie najvyšších etických zásad a plnenie úloh v duchu spolupráce a tímovej práce. Štatistika ESCB sa teda v súlade sVyhlásením o úlohe Eurosystému riadi súborom zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických postupov a štatistických výstupov ESCB.

Inštitucionálne usporiadenie

Inštitucionálne usporiadanie systému, v ktorom sa štatistika zostavuje, má významný vplyv na jej kvalitu. Inštitucionálne prostredie výrazne ovplyvňuje integritu a vierohodnosť tvorby a šírenia štatistiky. V tejto súvislosti platia nasledujúce zásady:

Zásada 1: Odborná nezávislosť

„Odborná nezávislosť“ má v kontexte štatistickej funkcie ESCB dva rozmery. Po prvé, nezávislosť ESCB zaručuje článok 130 zmluvy a článok 7 štatútu. Týka sa to všetkých úloh ESCB a znamená to vylúčenie politických zásahov do výkonu štatistickej funkcie ESCB. V súlade so štatútom nesmie ESCB „žiadať ani prijímať pokyny od orgánov Únie, od vlády členského štátu, ani od iného orgánu“. Po druhé, tvorba štatistiky ESCB musí spĺňať kritérium vedeckej nezávislosti, čo znamená, že výber zdrojov, definícií, metodík a štatistických techník na vývoj a tvorbu štatistiky ESCB ako aj rozhodnutia o načasovaní a obsahu všetkých foriem jej šírenia musia vychádzať výlučne zo štatistických potrieb.

Ukazovatele:

 1. Nezávislosť štatistickej funkcie ESCB od politických a iných vonkajších vplyvov na vývoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky je stanovená zákonom.
 2. Štatistická funkcia ESCB nesie zodpovednosť za to, že vývoj, tvorba a šírenie európskej štatistiky prebieha nezávislým spôsobom.
 3. Štatistická funkcia ESCB nesie výhradnú zodpovednosť za rozhodnutia o štatistických metódach, normách a postupoch, ako aj o obsahu a harmonograme zverejňovania štatistík.
 4. Štatistické pracovné programy sa zverejňujú a stav ich realizácie sa opisuje v pravidelných správach.
 5. Štatistiky sa vydávajú tak, aby boli zreteľne odlíšené a oddelené od politických a strategických vyhlásení.
 6. ESCB sa v prípade potreby verejne vyjadruje k problematike štatisticky vrátane prípadov kritiky a zneužitia oficiálnej európskej štatistiky.
Zásada 2: Oprávnenie zbierať údaje

„Oprávnenie zbierať údaje“ znamená, že ESCB musí mať jednoznačné zákonné oprávnenie zbierať informácie na účely európskej štatistiky. Okrem toho je oprávnený ukladať sankcie vykazujúcim subjektom, ktoré nedodržia svoje vykazovacie povinnosti.

Ukazovatele:

 1. Oprávnenie ESCB zbierať informácie na účely tvorby a šírenia európskej štatistiky je stanovené zákonom.
 2. ESCB si môže na základe právneho predpisu pri štatistických zisťovaniach poskytnutie údajov vynútiť.
Zásada 3: Primeranosť zdrojov

„Primeranosť zdrojov“ znamená, že ľudské a finančné zdroje, zariadenie a informačná infraštruktúra sa využívajú čo najefektívnejším spôsobom a že sú primerané štatistickému pracovnému programu.

Ukazovatele:

 1. Na plnenie súčasných potrieb európskej štatistiky sú k dispozícii adekvátne personálne, finančné a výpočtové zdroje tak po kvantitatívnej, ako aj kvalitatívnej stránke.
 2. Rozsah, podrobnosť a náklady na tvorbu európskej štatistiky zodpovedajú potrebám.
 3. Existujú postupy, na základe ktorých je možné vyhodnotiť a odôvodniť potrebu novej európskej štatistiky pri zohľadnení súvisiacich nákladov.
 4. Existujú postupy, na základe ktorých je možné posúdiť, či potreba všetkých európskych štatistík v celom rozsahu pretrváva, alebo či v záujme uvoľnenia zdrojov niektoré z nich môžu byť zrušené alebo obmedzené v rozsahu.
Zásada 4: Záväzok zabezpečovať kvalitu

„Záväzok zabezpečovať kvalitu“ znamená, že ESCB sa v rámci svojej štatistickej funkcie zaväzuje zabezpečovať kvalitu. V záujme nepretržitého zlepšovania kvality procesov a produktov systematicky a pravidelne identifikuje silné a slabé stránky.

Ukazovatele:

 1. Je vypracovaná verejne dostupná politika kvality.
 2. Uplatňujú sa postupy plánovania a monitorovania kvality procesu tvorby štatistiky.
 3. Kvalita produktov sa pravidelne monitoruje, vyhodnocuje a vykazuje podľa kritérií kvality ESCB.
 4. Kľúčové štatistické výstupy sa pravidelne a dôkladne vyhodnocujú.
Zásada 5: Dôvernosť štatistických údajov

„Dôvernosť štatistických údajov“ znamená ochranu dôverných štatistických údajov týkajúcich sa jednotlivých štatistických jednotiek, ktoré zbierajú členovia ESCB priamo od vykazujúcich subjektov alebo nepriamo od orgánov ESS alebo iných národných či medzinárodných subjektov. Dôverné štatistické údaje prenášané medzi niektorým z orgánov ESS a členom ESCB sa nesmú používať na iné ako výlučne štatistické účely, napríklad na administratívne alebo daňové účely, na účely súdneho konania alebo overovania či ukladania sankcií v zmysle článkov 6 a 7 nariadenia Rady č. 2533/98. Takéto údaje by mali byť prístupné len zamestnancom plniacim štatistické úlohy v rámci konkrétnej oblasti, ktorej sa údaje týkajú. ESCB musí navyše prijať všetky regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia potrebné na ochranu dôverných štatistických údajov pred nezákonným zverejnením či použitím.

Ukazovatele:

 1. Dôvernosť štatistických údajov je stanovená zákonom.
 2. Pri prijímaní do zamestnania podpisujú zamestnanci právny záväzok, že budú dodržiavať dôvernosť.
 3. Úmyselné porušenie dôvernosti štatistických údajov sa postihuje sankciami.
 4. Zamestnancom sa poskytujú usmernenia a pokyny týkajúce sa ochrany dôvernosti štatistických údajov v procese tvorby a šírenia štatistiky. Politika dôvernosti je prístupná verejnosti.
 5. V záujme ochrany bezpečnosti a integrity štatistických databáz sa uplatňujú fyzické, technické a organizačné opatrenia.
 6. Na externých používateľov, ktorí majú prístup k štatistickým mikroúdajom na účely výskumu, sa vzťahujú prísne protokoly.
 7. Rozhodovacie orgány ECB aspoň raz ročne zverejňujú správu o uplatňovaní zásady dôvernosti štatistických údajov.
Zásada 6: Nestrannosť a objektívnosť

„Nestrannosť“ znamená, že vývoj, tvorba a šírenie štatistiky ESCB musí prebiehať neutrálnym spôsobom. V záujme zachovania dôvery verejnosti v integritu menovopolitických rozhodnutí, ktoré zo štatistiky ESCB vychádzajú, musia mať všetci používatelia k štatistike rovnocenný prístup.

„Objektívnosť“ znamená, že vývoj, tvorba a šírenie štatistík ESCB musí prebiehať systematickým, spoľahlivým a nezaujatým spôsobom. To znamená dodržiavanie odborných a etických noriem a uplatňovanie pravidiel a postupov, ktoré sú pre používateľov a respondentov transparentné.

Ukazovatele:

 1. Štatistické údaje sa zbierajú, zostavujú a šíria objektívnym spôsobom na základe štatistických hľadísk.
 2. Výber zdrojov a štatistických metód ako aj rozhodnutia o šírení štatistiky sa riadia štatistickými hľadiskami.
 3. Chyby zistené v zverejnených štatistikách sa opravujú v čo najkratšom čase a opravené znenie sa zverejňuje.
 4. Informácie o použitých metódach a postupoch sú verejne dostupné.
 5. Dátumy a časy zverejnenia štatistík sa oznamujú vopred.
 6. Zásadné revízie alebo zmeny metodiky, zdrojových údajov a techník sa oznamujú vopred.
 7. Všetci používatelia majú prístup ku všetkým európskym štatistikám. Akýkoľvek prednostný prístup pred zverejnením je limitovaný, kontrolovaný a zverejňovaný. V prípade úniku informácií sa postupy upravujúce poskytovanie údajov pred zverejnením upravujú tak, aby bola zabezpečená nestrannosť.
 8. Zverejňované štatistiky a vyhlásenia poskytnuté na tlačových konferenciách sú objektívne a nezaujaté.
 9. Významné nové štatistické publikácie sa oznamujú a prezentujú na osobitných tlačových brífingoch.

Štatistické postupy

Procesy používané pri vývoji, zbere, spracovaní a šírení štatistiky sú základom všetkých štatistických systémov. V tejto súvislosti platia nasledujúce zásady:

Zásada 7: Správna metodika

„Správna metodika“ znamená, že ESCB pri vývoji a zostavovaní štatistiky používa správnu metodiku vychádzajúcu z právnych predpisov a noriem ESCB a EÚ ako aj z medzinárodne dohodnutých noriem, usmernení a osvedčených postupov.

Ukazovatele:

 1. Celkový metodický rámec, ktorý sa používa v európskej štatistike, sa riadi európskymi a inými medzinárodnými normami, usmerneniami a osvedčenými postupmi. Berie pritom do úvahy stanoviská používateľov z ESCB.
 2. Uplatňujú sa postupy zabezpečujúce konzistentné používanie štandardných pojmov, definícií a klasifikácií v európskej štatistike.
 3. V záujme zabezpečenia vysokej kvality sa systémy zberu údajov ESCB pravidelne vyhodnocujú a v prípade potreby aj upravujú.
 4. Prijímajú sa absolventi relevantných študijných odborov.
 5. Uplatňuje sa systém priebežnej odbornej prípravy zamestnancov.
 6. S cieľom zlepšovať metodiku, zvyšovať účinnosť používaných metód a zavádzať lepšie nástroje sa v relevantných prípadoch organizuje spolupráca s odbornou verejnosťou.
Zásada 8: Vhodné štatistické postupy

„Vhodné štatistické postupy“ znamenajú uplatňovanie účinných a efektívnych štatistických postupov v celom priebehu tvorby štatistiky.

Ukazovatele:

 1. V prípadoch, keď európska štatistika vychádza z administratívnych údajov, sú definície a pojmy používané na administratívne účely zosúladené s definíciami a pojmami, ktoré sú požadované na štatistické účely.
 2. V prípade štatistických zisťovaní sa dotazníky pred zberom údajov systematicky testujú.
 3. Formy zisťovaní, výber vzoriek a metódy odhadu majú pevné základy, pravidelne sa vyhodnocujú a podľa potreby aj revidujú.
 4. Postupy vývoja, zberu, zostavovania a tvorby európskej štatistiky sa riadne dokumentujú a ich účinnosť a efektívnosť sa pravidelne vyhodnocuje. Umožňujú zisťovanie nadväznosti zverejnených údajov na zdrojové údaje a určenie kvalitatívnych úprav a iných štatistických odhadov uskutočnených v priebehu tvorby štatistiky.
 5. Informačné systémy vyhradené na štatistické účely disponujú potrebnými nástrojmi na všetky štatistické činnosti.
 6. Revízie sa uskutočňujú v súlade so štandardnými, osvedčenými a transparentnými postupmi.
 7. ESCB sa podieľa na navrhovaní administratívnych údajov s cieľom zvýšiť ich vhodnosť na štatistické účely.
 8. S vlastníkmi administratívnych údajov sú uzavreté dohody, v ktorých sa obidve strany zaväzujú používať tieto údaje na štatistické účely.
 9. ESCB spolupracuje s vlastníkmi administratívnych údajov pri zabezpečovaní kvality údajov.
Zásada 9: Minimalizácia záťaže respondentov

„Minimalizácia záťaže respondentov“ znamená, že ESCB musí zaviesť vhodné postupy, ktoré umožňujú plniť požiadavky používateľov a zároveň minimalizovať záťaž respondentov bez ohrozenia kvality štatistiky ESCB.

Ukazovatele:

 1. Záťaž respondentov v rámci európskej štatistiky sa obmedzuje na minimum.
 2. Zavádzaniu nových alebo podstatne rozšírených štatistík predchádza analýza prínosov a nákladov.
 3. Informácie vyžadované od podnikov sa v maximálnej miere získavajú z ich účtovných záznamov, podľa možnosti v elektronickej podobe, ktorá zjednodušuje ich zasielanie.
 4. S cieľom predchádzať duplicitným žiadostiam o informácie sa v maximálnej možnej miere používajú administratívne zdroje.
 5. S cieľom zamedziť viacnásobným zisťovaniam sa údaje všeobecne vymieňajú.
 6. S cieľom znížiť záťaž respondentov sa podporujú opatrenia, ktoré umožňujú prepájanie zdrojov údajov.
Zásada 10: Efektívnosť nákladov

„Efektívnosť nákladov“ znamená, že náklady na tvorbu štatistiky ESCB musia byť úmerné jej významu a zdroje sa musia využívať optimálne. Pri zbere údajov sa podľa možnosti využívajú dostupné záznamy alebo zdroje.

Ukazovatele:

 1. Využívanie zdrojov sa monitoruje prostredníctvom interných a nezávislých externých opatrení.
 2. Vo všetkých štádiách tvorby a šírenia štatistiky sa zavádzajú významné inovácie štatistických postupov a informačných technológií.
 3. Vyvíja sa aktívna snaha o zvýšenie štatistického potenciálu administratívnych údajov a obmedzenie využívania priameho zisťovania.
 4. ESCB podporuje a uplatňuje štandardizované riešenia, ktoré zvyšujú účinnosť a efektívnosť.

Vysoká kvalita výsledkov

„Vysoká kvalita výsledkov“ zahŕňa nasledujúcich päť zásad:

Zásada 11: Relevantnosť

„Relevantnosť“ znamená, že štatistika ESCB musí spĺňať výslovné a implicitné potreby používateľov. Tieto potreby sa môžu v dôsledku zmien hospodárskeho prostredia priebežne meniť.

Ukazovatele:

 1. Uplatňujú sa procesy, v rámci ktorých sa uskutočňujú konzultácie s používateľmi, monitoruje sa relevantnosť a praktická využiteľnosť existujúcich štatistík pre uspokojenie ich potrieb a zohľadňujú sa ich nové potreby a priority.
 2. Potreby používateľov sa rozlišujú na základe priority a prioritné potreby sa zohľadňujú v pracovnom programe.
 3. Spokojnosť používateľov sa pravidelne monitoruje.
Zásada 12: Presnosť a spoľahlivosť (vrátane stability)

„Presnosť a spoľahlivosť (vrátane stability)“ znamená, že štatistika ESCB musí poskytovať presné a spoľahlivé informácie o jave, ktorý je predmetom merania. „Presnosť“ možno definovať ako blízkosť štatistického výstupu k (neznámej) skutočnej hodnote meranej premennej, zatiaľ čo „spoľahlivosť“ predstavuje blízkosť upravených odhadov konkrétnej štatistiky k pôvodnej zverejnenej hodnote.

Ukazovatele:

 1. Zdrojové údaje, priebežné výsledky a štatistické výstupy sa pravidelne vyhodnocujú a overujú.
 2. ESCB používa spoľahlivé systémy zberu dát, postupy zostavovania a metódy odhadu.
 3. Revízie sa pravidelne analyzujú s cieľom zlepšovať štatistické procesy.
 4. Ak má jedna alebo viac udalostí podstatný vplyv na štatistické výstupy, výskyt takýchto mimoriadnych udalostí sa objasňuje, pokiaľ tomu nebráni potreba zachovania dôvernosti.
 5. V prípade výrazných revízií ESCB predkladá ich zdôvodnenie.
Zásada 13: Včasnosť (vrátane časovej presnosti)

„Včasnosť (vrátane časovej presnosti)“ znamená, že štatistika ESCB musí byť včasná a časovo presná, pričom „včasnosť“ sa vzťahuje na oneskorenie medzi dostupnosťou údajov a príslušnou udalosťou alebo javom, zatiaľ čo „časová presnosť“ predstavuje oneskorenie medzi skutočným a požadovaným dátumom zverejnenia údajov.

Ukazovatele:

 1. Včasnosť zodpovedá prinajmenšom európskym a medzinárodným normám zverejňovania.
 2. Štandardný denný čas zverejňovania európskych štatistík je verejne známy.
 3. Periodicita európskej štatistiky zohľadňuje v maximálnej možnej miere požiadavky používateľov.
 4. Odchýlka od harmonogramu zverejnenia sa oznamuje vopred, odôvodňuje sa a stanovuje sa nový termín zverejnenia.
Zásada 14: Konzistentnosť a porovnateľnosť

„Konzistentnosť a porovnateľnosť“ znamená, že štatistika ESCB musí byť konzistentná (1) v priebehu času, (2) v rámci súboru údajov zverejneného v rámci konkrétneho vydania, (3) medzi rôznymi súbormi údajov navzájom a (4) v rámci toho istého súboru údajov zverejňovaného s rôznou frekvenciou. Štatistika ESCB musí byť zároveň podľa potreby 5) porovnateľná so štatistikou ostatných regiónov a krajín. Koherentnosť v tejto súvislosti znamená mieru, do akej sa štatistické údaje dajú v rámci širokého analytického rámca a v priebehu času úspešne kombinovať s inými štatistickými údajmi. Konzistentné štatistiky uľahčujú porovnávanie v medzinárodnom meradle. Ku koherentnosti prispieva používanie štandardných pojmov, klasifikácií a cieľových populácií, ako aj používanie jednotnej metodiky v rámci všetkých zisťovaní.

Ukazovatele:

 1. Štatistiky sú vnútorne koherentné a konzistentné (t. j. dodržiava sa aritmetická a účtovná identita). Toky a zmeny stavu si navzájom zodpovedajú.
 2. Štatistiky sú v rámci primeraného časového obdobia konzistentné, resp. schopné zosúladenia.
 3. V rôznych zisťovaniach a zdrojoch sa štatistiky zostavujú na základe spoločných noriem pokiaľ ide o rozsah, definície, jednotky a klasifikácie.
 4. Štatistiky z rôznych zdrojov a s rôznou periodicitou sa porovnávajú a zosúlaďujú.
 5. Štatistiky v relevantných prípadoch vychádzajú z medzinárodne dohodnutých pojmov a definícií s cieľom umožniť medzinárodné porovnania. Prípadné konceptuálne odlišnosti sa zverejňujú.
Zásada 15: Dostupnosť a zrozumiteľnosť

„Dostupnosť a zrozumiteľnosť“ znamená, že informácie o údajoch a metaúdajoch sa musia prezentovať v jasnej a zrozumiteľnej forme a zároveň musia byť ľahko a rýchlo dostupné všetkým používateľom.

Ukazovatele:

 1. Štatistiky a príslušné metaúdaje sa prezentujú vo forme, ktorá umožňuje správnu interpretáciu a zmysluplné porovnania.
 2. Na šírenie štatistiky sa používajú moderné informačné a komunikačné technológie. Kľúčové štatistiky sa zverejňujú prostredníctvom tlačových správ.
 3. Prístup k mikroúdajom je povolený na účely výskumu a podlieha osobitným pravidlám alebo protokolom.
 4. Metaúdaje sa dokumentujú v súlade so štandardizovanými systémami metaúdajov.
 5. Používateľom sa poskytujú informácie o metodike štatistických procesov vrátane používania administratívnych údajov.
 6. Používateľom sa poskytujú informácie o kvalite štatistických výstupov v súlade s ich definíciou v týchto kritériách kvality ESCB.
 7. Štatistická funkcia ESCB používateľom pomáha v prístupe k údajom a ich porozumení.