Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Javno preuzeta obveza ESSB-a glede europske statistike

Statistička funkcija ESSB-a temelji se na zakonskoj ovlasti za prikupljanje svih potrebnih i relevantnih podataka u svrhu izrade i diseminacije nepristranih, pouzdanih, primjerenih, pravodobnih, dosljednih i dostupnih statistika u područjima za koja je ESSB odgovoran. Te su statistike, gdje je to primjereno, usklađene s europskim i međunarodnim standardima, smjernicama i dobrim praksama. Neovisnost koja je zajamčena ESSB-u člankom 130. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podrazumijeva, među ostalim, da su sastavljanje i diseminacija statističkih informacija nezavisni od političkih utjecaja.

ESSB pridaje veliku važnost kvaliteti svojih statistika. Zbog toga uzima u obzir međunarodno dogovorene standarde kvalitete kao što su standardi utvrđeni u Posebnom standardu statističkog izvješćivanja i Okviru ocjene kvalitete podataka MMF-a, koji se pak temelje na Temeljnim načelima službene statistike UN-a. Ne dovodeći u pitanje Protokol o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (»Statut«), surađuje s Europskim statističkim sustavom (ESS), koji obuhvaća Eurostat (Statistički ured Europske unije), nacionalne zavode za statistiku i druga nacionalna statistička tijela, te uzima u obzir načela propisana Kodeksom prakse europske statistike za europska i nacionalna statistička tijela.

ESSB nastoji djelotvorno obavljati statističku funkciju i učinkovito se koristiti izvorima pri prikupljanju, sastavljanju i diseminaciji statistika. U skladu s primarnim i sekundarnim zakonodavstvom EU-a (članak 130. Ugovora i članak 5. Statuta odnosno Uredba Vijeća 2533/98 kako je izmijenjena Uredbom Vijeća 951/2009) cilj je prikupiti potrebne statističke informacije primjerene kvalitete i pritom zadržati teret izvještavanja za davatelja podataka na najnižoj mogućoj razini te jamčiti njihovu privatnost i štititi povjerljivost informacija koje oni pružaju, a koje nisu za javnost. Moguća ponovna upotreba, u administrativne svrhe, povjerljivih statističkih informacija koje ESSB-u pružaju pojedinačne izvještajne jedinice ograničena je na informacije o poslovnim subjektima koji bi inače morali dvaput dostavljati ESSB-u iste informacije (npr. o minimalnim pričuvama) i mora biti utvrđena zakonom. Osim toga, ESSB jamči da se povjerljive statističke informacije koje dostavlja tijelo ESS-a upotrebljavaju samo u statističke svrhe.

U obavljanju statističke funkcije ESSB se obvezuje poštovati načelo dobrog upravljanja i najviše etičke standarde te obavljati zadaće uz promicanje suradnje i timskog rada. Ukratko, u skladu s Izjavom o glavnoj zadaći Eurosustava, statistike ESSB-a određene su skupom načela koja se odnose na institucijsko okružje ESSB-a, statističke procese i statističke rezultate.

Institucijsko okružje

Institucijski ustroj u kojem se izrađuju statistike značajno utječe na njihovu kvalitetu. Institucijsko okružje značajno utječe na integritet i pouzdanost izrade i diseminacije statistika. Primjenjuju se sljedeća relevantna načela:

1. načelo: profesionalna neovisnost

»Profesionalna neovisnost« ima dvije dimenzije kad je riječ o statističkoj funkciji ESSB-a. Prvo, neovisnost ESSB-a zajamčena je člankom 130. Ugovora i člankom 7. Statuta. To vrijedi za sve zadaće koje obavlja ESSB i podrazumijeva zabranu političkog utjecaja na obavljanje statističke funkcije ESSB-a. U skladu sa Statutom ESSB »ne traži i ne prima naputke od institucija, tijela, ureda ili agencija EU-a, bilo koje vlade država članica ili bilo kojeg drugog tijela«. Drugo, izrada statistika ESSB-a mora ispuniti kriterij znanstvene neovisnosti, koja podrazumijeva da se odabir izvora, definicija, metodologija i statističkih tehnika za razvoj i izradu statistika ESSB-a, kao i odluke o vremenskom slijedu i sadržaju svih oblika diseminacije, moraju temeljiti isključivo na statističkim pravilima.

Pokazatelji:

 1. Neovisnost statističke funkcije ESSB-a o političkim i ostalim vanjskim utjecajima pri razvoju, izradi i diseminaciji europskih statistika zajamčena je zakonom.
 2. Statistička funkcija ESSB-a dužna je osigurati da se europske statistike razvijaju, izrađuju i diseminiraju na neovisan način.
 3. Statistička funkcija ESSB-a jedina je odgovorna za određivanje statističkih metoda, standarda i postupaka te sadržaja i vremenskog slijeda objavljivanja statistika.
 4. Statistički programi rada objavljuju se, a u periodičkim se izvješćima opisuje postignuti napredak.
 5. Statistička priopćenja jasno se razlikuju od političkih izjava ili izjava o politikama i objavljuju se neovisno o njima.
 6. ESSB se prema potrebi javno izjašnjava o statističkim pitanjima uključujući kritike i zloupotrebe službenih europskih statistika.
 

2. načelo: ovlasti za prikupljanje podataka

»Ovlasti za prikupljanje podataka« znači da ESSB mora imati jasne zakonske ovlasti za prikupljanje podataka za europske statističke potrebe. Osim toga, ovlašten je izricati sankcije izvještajnim jedinicama koje ne ispune obveze.

Pokazatelji:

 1. Ovlasti ESSB-a za prikupljanje informacija koje su potrebne za izradu i diseminaciju europskih statistika uređene su zakonom.
 2. Na temelju pravnog akta ESSB može primorati na odgovor potreban za statistička istraživanja.
 

3. načelo: primjerenost resursa

»Primjerenost resursa« znači da se ljudski i financijski resursi, oprema i informacijsko-tehnološka infrastruktura upotrebljavaju što učinkovitije i da su primjereni statističkom programu rada.

Pokazatelji:

 1. Stručno osposobljeno osoblje, financijski i računalni resursi, primjereni i po količini i po kvaliteti, raspoloživi su za udovoljavanje tekućim europskim statističkim potrebama.
 2. Opseg, razina detaljnosti i troškovi europskih statistika primjereni su potrebama.
 3. Postoje procedure za procjenu i opravdanje zahtjeva za nove europske statistike u odnosu na njihove troškove.
 4. Postoje procedure za procjenu kontinuirane potrebe za svim europskim statistikama radi uvida u mogućnost njihova prekidanja ili zaustavljanja kako bi se oslobodili resursi.
 

4. načelo: predanost kvaliteti

»Predanost kvaliteti« znači da je statistička funkcija ESSB-a predana kvaliteti. Njome se sustavno i redovito utvrđuju prednosti i nedostatci kako bi se kontinuirano poboljšavala kvaliteta procesa i proizvoda.

Pokazatelji:

 1. Politika kvalitete definirana je i dostupna javnosti.
 2. Postoje procedure za planiranje i praćenje kvalitete postupka izrade statistika.
 3. Kvaliteta proizvoda redovito se nadzire i procjenjuje te se o njoj izvještava u skladu s kriterijima kvalitete koje je utvrdio ESSB.
 4. Provodi se redovito i temeljito preispitivanje najvažnijih statističkih rezultata.
 

5. načelo: statistička povjerljivost

»Statistička povjerljivost« znači zaštita povjerljivih statističkih informacija koje se odnose na pojedinačne statističke jedinice i koje članice ESSB-a prikupljaju izravno od izvještajnih jedinica ili neizravno od tijela ESS-a ili drugih nacionalnih ili međunarodnih tijela. Nije dopuštena upotreba povjerljivih statističkih informacija koje se prenose između tijela ESS-a i članice ESSB-a u svrhe koje nisu isključivo statističke prirode, npr. u administrativne ili porezne svrhe, za potrebe sudskih postupaka, provjere ili sankcioniranja, u skladu s člancima 6. i 7. Uredbe Vijeća 2533/98. Takvim informacijama smiju imati pristup samo zaposlenici koji obavljaju statističke zadaće u točno određenom području na koje se te informacije odnose. Osim toga, ESSB mora poduzimati sve regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere potrebne za zaštitu povjerljivih statističkih informacija od protuzakonite objave ili upotrebe.

Pokazatelji:

 1. Statistička povjerljivost zajamčena je zakonom.
 2. Zaposlenici se potpisom pri zapošljavanju obvezuju čuvati povjerljivost.
 3. Propisane su kazne za svaku svjesnu povredu statističke povjerljivosti.
 4. Zaposlenicima su dane smjernice i upute za zaštitu statističke povjerljivosti u postupcima izrade i diseminacije. Politika povjerljivosti dostupna je javnosti.
 5. Osigurani su fizički, tehnološki i organizacijski preduvjeti za zaštitu sigurnosti i integriteta statističkih baza podataka.
 6. Na vanjske korisnike koji imaju pristup statističkim mikropodatcima u istraživačke svrhe primjenjuju se strogi protokoli.
 7. Tijela ESB-a nadležna za odlučivanje objavljuju izvješće o primjeni načela statističke povjerljivosti najmanje jednom godišnje.
 

6. načelo: nepristranost i objektivnost

»Nepristranost« znači da se statistike ESSB-a moraju razvijati, izrađivati i diseminirati na neutralan način. Nadalje, moraju biti jednako dostupne svim korisnicima kako bi se očuvalo povjerenje javnosti u integritet odluka o politikama koje se temelje na tim statistikama.

»Objektivnost« znači da se statistike ESSB-a moraju razvijati, izrađivati i diseminirati na sustavan, pouzdan i nepristran način. To podrazumijeva poštovanje profesionalnih i etičkih standarda, a politike i prakse koje se primjenjuju moraju biti jasne korisnicima i davateljima podataka.

Pokazatelji:

 1. Statistički se podatci prikupljaju, sastavljaju i diseminiraju na objektivnoj osnovi temeljenoj na statističkim pravilima.
 2. Odabir izvora podataka i statističkih metoda te odluke o diseminaciji statistika određeni su statističkim pravilima.
 3. Pogreške u objavljenim statistikama ispravljaju se i objavljuju u najkraćem mogućem roku.
 4. Informacije o primijenjenim metodama i postupcima dostupne su javnosti.
 5. Datumi i vrijeme objavljivanja statističkih podataka unaprijed se objavljuju.
 6. Unaprijed se najavljuju veće revizije i promjene metodologije, izvornih podataka i tehnika.
 7. Sve europske statistike dostupne su svim korisnicima. Svaki povlašten pristup prije objave ograničava se, kontrolira i objavljuje. U slučaju neodobrenog prijevremenog pristupa podatcima pravila za pristup podatcima prije objave revidiraju su radi osiguravanja nepristranosti.
 8. Statistička priopćenja i izjave na konferencijama za novinare objektivni su i nepristrani.
 9. Održavaju se posebni kratki sastanci s novinarima na kojima se najavljuju i objašnjavaju najvažnija nova statistička priopćenja.
 

Statistički procesi

Procesi razvoja, prikupljanja, obrade i diseminacije statističkih podataka srž su svih statističkih sustava. Sljedeća su načela relevantna:

7. načelo: dobra metodologija

»Dobra metodologija« znači da se ESSB pri razvoju i sastavljanju statistika koristi dobrom statističkom metodologijom utemeljenom na zakonodavstvu i standardima ESSB-a i EU-a i/ili međunarodnim standardima, smjernicama i najboljoj praksi.

Pokazatelji:

 1. Sveukupni metodološki okvir koji se primjenjuje za europske statistike slijedi europske i ostale međunarodne standarde, smjernice i najbolju praksu. Pritom se uzimaju u obzir stavovi korisnika u ESSB-u.
 2. Postoje procedure za osiguravanje dosljedne primjene standardnih pojmova, definicija i klasifikacija na europske statistike.
 3. Sustavi prikupljanja podataka ESSB-a redovito se ocjenjuju i prema potrebi prilagođavaju radi postizanja visoke razine kvalitete.
 4. Zapošljava se osoblje s diplomom iz odgovarajućih akademskih disciplina.
 5. Provodi se politika kontinuiranog stručnog osposobljavanja zaposlenika.
 6. Radi poboljšanja metodologije i učinkovitosti primijenjenih metoda te promicanja upotrebe boljih alata organizira se, kada je to moguće, suradnja sa znanstvenom zajednicom.
 

8. načelo: odgovarajući statistički postupci

»Odgovarajući statistički postupci« znači dosljedno provođenje ekonomičnih i učinkovitih statističkih postupaka tijekom izrade statistika.

Pokazatelji:

 1. Za one europske statistike koje se temelje na administrativnim podatcima definicije i pojmovi upotrijebljeni u administrativne svrhe u odgovarajućoj se mjeri podudaraju s onima koji se traže u statističke svrhe.
 2. Za statistička istraživanja upitnici se sustavno testiraju prije prikupljanja podataka.
 3. Nacrti anketa, izbor uzoraka i metode procjene dobro su utemeljeni i redovito se preispituju te prema potrebi revidiraju.
 4. Postupci koji se upotrebljavaju za razvoj, prikupljanje, sastavljanje i izradu europskih statistika primjereno se dokumentiraju i redovito preispituju radi procjene njihove učinkovitosti i ekonomičnosti. Zahvaljujući tim postupcima objavljeni se podatci mogu povezivati s neobrađenima te se može utvrditi koje su prilagodbe kvalitete i druge statističke procjene izvršene u postupku izrade statistika.
 5. Informacijski sustavi, koji se upotrebljavaju u statističke svrhe, primjenjuju odgovarajuće alate za sve statističke aktivnosti.
 6. Revizije slijede standardne, dobro utemeljene i jasne postupke.
 7. ESSB je uključen u oblikovanje administrativnih podataka kako bi ih što bolje prilagodio statističkim potrebama.
 8. Sklopljeni su sporazumi s vlasnicima administrativnih podataka u kojima se utvrđuje zajednička predanost upotrebi tih podataka u statističke svrhe.
 9. ESSB surađuje s vlasnicima administrativnih podataka u vezi s osiguravanjem kvalitete podataka.
 

9. načelo: što manji teret izvještavanja

»Što manji teret izvještavanja« znači da je ESSB dužan uspostaviti odgovarajuće procedure koje omogućuju ispunjenje zahtjeva korisnika uz svođenje tereta izvještavanja izvještajnih jedinica na najmanju moguću mjeru, ne ugrožavajući pritom kvalitetu statistika ESSB-a.

Pokazatelji:

 1. Teret izvještavanja davatelja podataka za europske statistike sveden je na najmanju moguću mjeru.
 2. Analiza koristi i troškova provodi se prije početka redovite izrade nove ili znatno poboljšane statistike.
 3. Informacije koje se traže od poslovnih subjekata prikupljaju se, u mjeri u kojoj je to moguće, iz njihovih računovodstvenih iskaza. Ako je moguće, upotrebljavaju se elektronička sredstva kako bi se olakšao prijenos informacija.
 4. Administrativni izvori upotrebljavaju se kad god je to moguće kako bi se izbjeglo ponavljanje zahtjeva za davanje informacija.
 5. Da bi se izbjeglo ponavljanje anketa, uspostavlja se razmjena podataka.
 6. Mjere koje omogućuju povezivanje izvora podataka promiču se radi smanjivanja tereta izvještavanja.
 

10. načelo: ekonomičnost

»Ekonomičnost« znači da cijena izrade statistika ESSB-a mora biti razmjerna koristi koja proizlazi iz njih, a resursi se moraju upotrebljavati na optimalan način. Ako je moguće, informacije koje se prikupljaju potrebno je preuzeti iz raspoloživih evidencija ili izvora.

Pokazatelji:

 1. Unutarnjim i neovisnim vanjskim mjerama nadzire se način upotrebe resursa.
 2. Veće novine u statističkim procesima ili informacijskoj tehnologiji uvode se u svim koracima izrade i diseminacije statistika.
 3. Ulaže se proaktivan napor u poboljšavanje statističkih potencijala administrativnih podataka u svrhu ograničavanja upotrebe izravnih anketa.
 4. ESSB promiče i primjenjuje standardizirana rješenja kojima se povećavaju ekonomičnost i učinkovitost.
 

Visoka kvaliteta rezultata

»Visoka kvaliteta rezultata« obuhvaća sljedećih pet načela:

11. načelo: relevantnost

»Relevantnost« znači da statistike ESSB-a moraju udovoljavati iskazanim i implicitnim potrebama korisnika. Te se potrebe s vremenom mogu mijenjati zbog promjena u gospodarskom okružju.

Pokazatelji:

 1. Primjenjuju se postupci kojima se dobivaju povratne informacije od korisnika, prati relevantnost i praktična upotrebljivost postojećih statistika pri udovoljavanju potrebama korisnika te razmatraju njihove novonastale potrebe i prioriteti.
 2. Utvrđuje se kojim potrebama korisnika treba dati prioritet i prioritetne potrebe iskazuju se u programu rada.
 3. Redovito se prati zadovoljstvo korisnika.
 

12. načelo: točnost i pouzdanost (uključujući postojanost)

»Točnost i pouzdanost (uključujući postojanost)« znači da statistike ESSB-a moraju pružiti točne i pouzdane informacije o pojavi koju mjere. »Točnost« se može odrediti kao bliskost statističkih rezultata (nepoznatoj) istinitoj vrijednosti mjerene varijable, dok se »pouzdanost« odnosi na bliskost revidiranih procjena nekog statističkog podatka prvobitno objavljenoj vrijednosti.

Pokazatelji:

 1. Izvorni podatci, međurezultati i statistički rezultati redovito se ocjenjuju i potvrđuju.
 2. ESSB se služi pouzdanim sustavima prikupljanja podataka, postupcima sastavljanja podataka i metodama procjene podataka.
 3. Revizije se redovito analiziraju kako bi se ocijenila postojanost podataka i poboljšali statistički procesi.
 4. Kada jedan ili više događaja znatno utječu na statističke rezultate, iznose se razlozi za pojavu takvih atipičnih vrijednosti, osim ako to zbog zaštite povjerljivosti nije moguće.
 5. ESSB iznosi razloge za znatne revizije.
 

13. načelo: pravodobnost (uključujući vremensku određenost)

»Pravodobnost (uključujući vremensku određenost)« znači da statistike ESSB-a moraju biti pravodobne i pružene u određenom vremenu, pri čemu se »pravodobnost« odnosi na vremenski razmak između događaja ili pojave na koje se neka informacija odnosi i trenutka kada je informacija postala dostupna, a »vremenska određenost« odnosi se na vremenski razmak između datuma kada je neki podatak trebao biti objavljen i datuma kada je stvarno objavljen.

Pokazatelji:

 1. Pravodobnost barem udovoljava europskim i drugim međunarodnim standardima objavljivanja.
 2. Standardni dnevni sat objavljivanja europskih statistika dostupan je javnosti.
 3. Periodičnost europskih statistika uzima u obzir potrebe korisnika kad god je to moguće.
 4. Odstupanje od rasporeda vremena diseminacije unaprijed se objavljuje, objašnjava te se određuje novi datum objavljivanja.
 

14. načelo: dosljednost i usporedivost

»Dosljednost i usporedivost« znači da statistike ESSB-a moraju biti dosljedne: (1) tijekom vremena, (2) u skupu podataka koji se objavljuje u jedinstvenom priopćenju, (3) među skupovima podataka i (4) u skupu podataka s različitim učestalostima objavljivanja i, po potrebi, moraju biti (5) usporedive sa statistikama drugih regija i država. U ovom se smislu usklađenost statističkih informacija odnosi na mjeru u kojoj se mogu uspješno kombinirati s drugim statističkim informacijama tijekom vremena i u širokom analitičkom okviru. Dosljedne statistike također olakšavaju međunarodne usporedbe. Usklađenosti doprinosi upotreba standardnih pojmova, klasifikacija i ciljanih populacija, kao i upotreba zajedničke metodologije u anketama.

Pokazatelji:

 1. Statistike su iznutra smislene i dosljedne (tj. promatraju se aritmetički i računovodstveni identiteti). Tokovi i promjene stanja međusobno su uskladivi.
 2. Statistike su dosljedne i uskladive u razumnom roku.
 3. Statistike se prikupljaju na temelju skupnih standarda koji se odnose na opseg, definicije, jedinice i klasifikacije u različitim istraživanjima i izvorima.
 4. Statistike iz različitih izvora i različite periodičnosti uspoređuju se i usklađuju.
 5. Statistike se temelje na međunarodno dogovorenim pojmovima i definicijama, u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se omogućile međunarodne usporedbe. Eventualne konceptualne razlike objavljuju se.
 

15. načelo: dostupnost i jasnoća

»Dostupnost i jasnoća« znači da su informacije povezane s podatcima i metapodatcima predstavljene na jasan i razumljiv način, kao i da su lako dostupne svim korisnicima.

Pokazatelji:

 1. Statistike i odgovarajući metapodatci predstavljeni su u obliku koji omogućuje ispravno tumačenje i smislene usporedbe.
 2. Za diseminacijske usluge rabe se moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ključni statistički podatci objavljuju se u priopćenjima za javnost.
 3. Pristup mikropodatcima dopušta se za istraživačke svrhe i uređuje se posebnim pravilima i protokolima.
 4. Metapodatci se dokumentiraju u skladu sa standardiziranim sustavima metapodataka.
 5. Korisnici se obavještavaju o metodologiji statističkih procesa uključujući administrativne izvore podataka.
 6. Korisnici se obavještavaju o kvaliteti statističkih rezultata u odnosu na ove ESSB-ove kriterije kvalitete.
 7. Statistička funkcija ESSB-a pomaže korisnicima u pristupu i razumijevanju podataka.