SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

ESCB's offentlige forpligtelse vedrørende europæisk statistik

ESCB's statistiske arbejde er baseret på en hjemmel til at indsamle alle nødvendige og relevante data til at producere og formidle upartiske, pålidelige, hensigtsmæssige, aktuelle, konsistente og tilgængelige statistikker på de områder, hvor ESCB er ansvarlig. Statistikkerne overholder, i det omfang det er relevant, europæiske og internationale standarder, retningslinjer og god praksis. Den uafhængighed, som ESCB er tildelt i henhold til artikel 130 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, indebærer bl.a., at indsamlingen og formidlingen af statistisk information foregår uden politisk indblanding.

ESCB lægger stor vægt på statistikkernes kvalitet. Ved udarbejdelsen tages der derfor højde for internationale kvalitetsstandarder, som fx IMF's Special Data Dissemination Standard og Data Quality Assessment Framework, der igen bygger på FN’s Fundamental Principles of Official Statistics. Med forbehold af protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter “statutten”) samarbejder ESCB med det europæiske statistiske system (ESS), der består af Eurostat (Den Europæiske Unions Statistiske Kontor), de nationale statistiske kontorer samt øvrige nationale statistikmyndigheder, og tager højde for principperne i adfærdskodeksen for europæiske statistikker, der gælder for såvel nationale som Fællesskabets statistikmyndigheder.

Det er ESCB's hensigt at udføre sin statistiske opgave effektivt samt at tilstræbe en effektiv resurseanvendelse i forbindelse med indsamling, udarbejdelse og formidling af statistik. I overensstemmelse med primær og sekundær EU-ret (henholdsvis traktatens artikel 130, statuttens artikel 5 og Rådets forordning nr. 2533/98, som ændret ved Rådets forordning nr. 951/2009) er det målet at indsamle den nødvendige statistiske information af en passende kvalitet, alt imens respondenternes rapporteringsbyrde begrænses til et minimum, og deres identitet og de leverede fortrolige oplysninger beskyttes. Genanvendelse – af administrative hensyn – af fortrolig statistisk information, som indberettes til ESCB af individuelle respondenter, er begrænset til virksomhedsinformation, som ellers skulle have været indsendt to gange til ESCB (fx til reservekravsformål), og skal være pålagt ved lov. ESCB garanterer desuden, at fortrolig statistisk information, som leveres af en myndighed inden for ESS, udelukkende anvendes til statistiske formål.

ESCB forpligter sig i forbindelse med sin statistiske virksomhed til at sikre god forvaltningsskik og efterlevelse af de højeste etiske standarder samt til at udføre opgaverne i en ånd af samarbejde og teamwork. Kort sagt, og i overensstemmelse med Eurosystemets målsætning følger ESCB-statistikker en række principper, som vedrører ESCB's institutionelle rammer, de statistiske fremgangsmåder og de statistiske produkter.

Institutionelle rammer

De institutionelle rammer for produktionen af statistik har en afgørende indflydelse på kvaliteten. De institutionelle rammer påvirker i væsentlig grad integriteten og troværdigheden i forbindelse med produktion og formidling af statistik. De relevante gældende principper er:

Princip 1: Faglig uafhængighed

"Faglig uafhængighed" betyder to ting i forbindelse med ESCB's statistiske funktion. For det første er ESCB's uafhængighed sikret i traktatens artikel 130 og statuttens artikel 7. Dette gælder alle opgaver, som ESCB udfører, og indebærer, at ESCB's statistikfunktion ikke må påvirkes fra politisk hold. I overensstemmelse med statutten må ESCB hverken "søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer fra medlemsstaternes regeringer eller fra nogen anden side". For det andet skal ESCB-statistikker opfylde kriteriet vedrørende videnskabelig uafhængighed, som indebærer, at valget af kilder, definitioner, metoder og statistiske teknikker, som anvendes til at udvikle og udarbejde statistikker, samt beslutninger om timing og indhold af alle former for formidling, udelukkende træffes på baggrund af statistiske betragtninger.

Indikatorer:

 1. ESCB's uafhængighed af politisk og anden indflydelse udefra ved udvikling, produktion og formidling af statistikker er garanteret ved lov.
 2. ESCB's statistiske funktion har ansvaret for, at udviklingen, produktionen og formidlingen af statistikker er uafhængig.
 3. ESCB's statistiske funktion har eneansvaret for at fastlægge statistiske metoder, standarder og procedurer, for indholdet af statistikkerne og tidspunkterne for deres offentliggørelse.
 4. Der udgives statistiske arbejdsprogrammer og periodiske statusrapporter.
 5. Statistiske publikationer offentliggøres som sådanne og må ikke udgives sammen med politiske udtalelser og principerklæringer.
 6. Når det er relevant, kommenterer ESCB offentligt statistiske emner, herunder også kritik og misbrug af officielle europæiske statistikker.
Princip 2: Bemyndigelse til at indsamle data

"Bemyndigelse til at indsamle data" betyder, at ESCB skal have en klar retlig bemyndigelse til at indsamle data til europæiske statistiske formål. ESCB kan endvidere pålægge rapporteringsenheder sanktioner, hvis de ikke opfylder deres forpligtelser.

Indikatorer:

 1. ESCB's bemyndigelse til at indsamle data til produktion og formidling af europæiske statistikker er fastsat ved lov.
 2. ESCB kan med hjemmel i retsforskrifter gøre det obligatorisk at deltage i statistiske undersøgelser.
Princip 3: Tilstrækkelige resurser

"Tilstrækkelige resurser" betyder, at de menneskelige og finansielle resurser, udstyr og it-infrastrukturen anvendes så effektivt som muligt og svarer til det statistiske arbejdsprogram.

Indikatorer:

 1. De personalemæssige samt finansielle og it-resurser er både kvantitativt og kvalitativt tilstrækkelige til at dække de løbende behov i forbindelse med europæiske statistikker.
 2. De europæiske statistikkers omfang, detaljeringsniveau og omkostninger står i rimeligt forhold til behovene.
 3. Der findes procedurer til vurdering af og begrundelse for behovet for nye europæiske statistikker i forhold til de omkostninger, der er forbundet hermed.
 4. Der findes procedurer til vurdering af, om der fortsat er behov for alle europæiske statistikker, for at fastslå, om der er statistikker, som kan undværes eller reduceres i omfang for at frigøre resurser.
Princip 4: Kvalitetsforpligtelse

"Kvalitetsforpligtelse" betyder, at ESCB's statistiske funktion har en kvalitetsforpligtelse. Den afdækker systematisk og regelmæssigt styrker og svagheder med henblik på løbende forbedring af proces- og produktionskvaliteten.

Indikatorer:

 1. Der er fastlagt en kvalitetspolitik, som gøres tilgængelig for offentligheden.
 2. Der findes procedurer for planlægning og overvågning af kvaliteten af den statistiske produktionsproces.
 3. Produktkvaliteten overvåges regelmæssigt, vurderes og indberettes efter ESCB's kvalitetskriterier.
 4. Der foretages en regelmæssig og grundig gennemgang af de vigtigste statistiske produktioner.
Princip 5: Statistisk fortrolighed

"Statistisk fortrolighed" betyder beskyttelse af fortrolig statistisk information om enkelte statistiske enheder, der enten tilvejebringes af ESCB-medlemmer direkte fra rapporteringsenhederne eller indirekte fra ESS-myndigheder eller andre nationale/internationale enheder. Fortrolig statistisk information, som overføres mellem en ESS-myndighed og et medlem af ESCB, må ikke anvendes til formål, der ikke udelukkende er statistiske, såsom administrative eller skattemæssige formål, til retsforfølgning eller til verificering og pålæggelse af sanktioner i henhold til artikel 6 og 7 i Rådets forordning nr.2533/98. Fortrolig statistisk information må kun være tilgængelig for personale, der arbejder med statistiske opgaver inden for det særlige område, som informationen vedrører. ESCB træffer endvidere alle nødvendige reguleringsmæssige, administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte fortrolig statistisk information mod uretmæssig videregivelse eller anvendelse.

Indikatorer:

 1. Den statistiske fortrolighed er sikret ved lov.
 2. Personale indgår juridisk bindende forpligtelser angående fortrolighed.
 3. Ved forsætligt brud på den statistiske fortrolighed pålægges der strenge straffeforanstaltninger.
 4. Personalet gives retningslinjer og instrukser om beskyttelsen af den statistiske fortrolighed i forbindelse med produktionen og formidlingen af data. Fortrolighedspolitikken offentliggøres.
 5. Der er truffet fysiske, teknologiske og organisatoriske forholdsregler til beskyttelse af statistiske databasers sikkerhed og integritet.
 6. Der gælder strenge regler for eksterne brugere, som ønsker at få adgang til statistiske mikrodata til forskningsformål.
 7. ECB's besluttende organer offentliggør mindst en gang årligt en rapport om anvendelse af princippet om statistisk fortrolighed.
Princip 6: Upartiskhed og objektivitet

"Upartiskhed" betyder, at ESCB-statistikker skal udvikles, udarbejdes og formidles neutralt. Alle brugere skal desuden have lige adgang, således at offentlighedens tillid til de politiske beslutninger, som statistikken ligger til grund for, bibeholdes.

"Objektivitet" betyder, at ESCB-statistikker skal udvikles, udarbejdes og formidles på systematisk, pålidelig og uvildig vis. Derved skal faglige og etiske standarder overholdes, og den anvendte politik og praksis skal være gennemsigtig for brugere og respondenter.

Indikatorer:

 1. Statistikker indsamles, udarbejdes og formidles på et objektivt grundlag ud fra statistiske kriterier.
 2. Valg af kilder og statistiske metoder samt beslutninger om formidling af statistikker sker ud fra statistiske kriterier.
 3. Fejl, der konstateres i offentliggjorte statistikker, korrigeres hurtigst muligt og bringes til offentlighedens kendskab.
 4. Oplysninger om de anvendte metoder og procedurer er offentligt tilgængelige.
 5. Tidspunkter for offentliggørelse af statistikker meddeles på forhånd.
 6. Der gives på forhånd meddelelse om større revisioner af eller ændringer i metoder, kildedata og teknikker.
 7. Alle brugere har adgang til alle europæiske statistikker. Eksterne brugeres privilegerede adgang til dataene forud for offentliggørelsen begrænses, kontrolleres og meddeles offentligheden. Hvis oplysninger lækkes til offentligheden, træffes forholdsregler forud for offentliggørelsen for at sikre uvildighed.
 8. Offentliggørelse af statistiske data og erklæringer i forbindelse hermed på pressekonferencer er objektive og upartiske.
 9. Der afholdes særlige presseorienteringer, hvor der gives meddelelse om og gøres rede for nye vigtige offentliggjorte statistikker.

Statistiske fremgangsmåder

De fremgangsmåder, der anvendes til udviklingen, indsamlingen, bearbejdningen og formidlingen af statistikker, danner kernen i alle statistiske systemer. De relevante principper er:

Princip 7: God metodologi

"God metodologi" betyder, at ESCB i forbindelse med udviklingen og udarbejdelsen af statistikker anvender en forsvarlig metodologi på grundlag af ESCB's og EU's retsforskrifter og standarder og/eller internationalt vedtagne standarder, retningslinjer eller bedste praksis.

Indikatorer:

 1. De overordnede metodologiske rammer, som anvendes til europæiske statistikker, er i overensstemmelse med europæiske og andre internationale standarder, retningslinjer og god praksis. De tager højde for ESCB-brugeres synspunkter.
 2. Der findes procedurer, som sikrer, at der til europæiske statistikker konsekvent anvendes standardbegreber, -definitioner og -klassifikationer.
 3. ESCB's dataindsamlingssystemer evalueres regelmæssigt og justeres om nødvendigt for at sikre høj kvalitet.
 4. Der rekrutteres uddannet personale inden for de relevante fagdiscipliner.
 5. Der er indført en politik for videre- og efteruddannelse af personalet.
 6. Der indledes samarbejde med videnskabelige kredse for at forbedre metodologien og effektiviteten af de anvendte metoder og for om muligt at fremme bedre værktøjer.
Princip 8: Egnede statistiske procedurer

"Egnede statistiske procedurer" betyder, at der gennem hele statistikproduktionskæden er indført effektive statistiske procedurer.

Indikatorer:

 1. Når europæiske statistikker er baseret på administrative data, ligger de hertil anvendte definitioner og begreber tæt op ad de definitioner og begreber, der anvendes til statistiske data.
 2. Spørgeskemaer til statistiske undersøgelser afprøves systematisk forud for indsamlingen af data.
 3. Undersøgelsesplaner, stikprøveudtagninger og estimationsmetoder har et solidt grundlag og gennemgås og revideres regelmæssigt om nødvendigt.
 4. Fremgangsmåderne til udviklingen, indsamlingen, udarbejdelsen og fremstillingen af europæiske statistikker er veldokumenterede og gennemgås regelmæssigt for at vurdere deres effektivitet. De giver mulighed for at knytte offentliggjorte data til rådata og for at fremhente den kvalitetsjustering og andre statistiske skøn, som er foretaget under fremstillingen.
 5. De informationssystemer, som anvendes til statistik, er udstyret med passende værktøjer til alle statistiske aktiviteter.
 6. Revisioner foretages i henhold til standardiserede, veletablerede og gennemsigtige procedurer.
 7. ESCB medvirker ved udformningen af administrative data for at gøre dem bedre egnede til statistiske formål.
 8. Der indgås aftaler med ejere af administrative data, som fastsætter en fælles forpligtelse til at anvende disse data til statistiske formål.
 9. ESCB samarbejder med ejere af administrative data for at sikre datakvaliteten.
Princip 9: Begrænsning af rapporteringsbyrden til et minimum

"Begrænsning af rapporteringsbyrden til et minimum" betyder, at ESCB skal udarbejde hensigtsmæssige procedurer, således at brugerkravene kan opfyldes, samtidig med at rapporteringsenhedernes byrde begrænses til et minimum, og uden at det forringer ESCB-statistikkernes kvalitet.

Indikatorer:

 1. Rapporteringsbyrden for leverandører af europæisk statistik begrænses til et minimum.
 2. Der udføres en analyse af fordele og omkostninger, før der indledes en regelmæssig fremstilling af nye eller væsentligt udvidede statistikker.
 3. Oplysningerne fra virksomhederne hentes så vidt muligt direkte fra deres regnskaber, og for at lette indberetningen af disse data sker dette så vidt muligt elektronisk.
 4. Når det er muligt, anvendes administrative kilder for at undgå at anmode om de samme data flere gange.
 5. Fælles benyttelse af data er almindelig praksis for at begrænse antallet af undersøgelser.
 6. Foranstaltninger, der gør det muligt at forbinde datakilder, fremmes for at reducere rapporteringsbyrden.
Princip 10: Omkostningseffektivitet

"Omkostningseffektivitet" betyder, at de omkostninger, der er forbundet med udarbejdelsen af ESCB-statistikker, skal stå i rimeligt forhold til fordelene, og at resurserne skal udnyttes optimalt. De oplysninger, der anmodes om, skal om muligt kunne udtrækkes direkte fra eksisterende registre eller kilder.

Indikatorer:

 1. Til overvågning af resurseanvendelsen foretages både intern og uafhængig ekstern kontrol.
 2. Større nyskabelser i statistiske fremgangsmåder og informationsteknologi indføres på alle trin af statistikfremstillingen og -formidlingen.
 3. Der gøres en proaktiv indsats for at forbedre administrative datas statistiske potentiale og begrænse anvendelsen af direkte undersøgelser.
 4. ESCB fremmer og gennemfører standardiserede løsninger, der forøger effektiviteten.

Høj produktkvalitet

"Høj produktkvalitet" omfatter følgende fem principper:

Princip 11: Relevans

"Relevans" betyder, at ESCB-statistikker skal opfylde både eksplicitte og implicitte brugerbehov. Disse behov kan ændre sig over tid som følge af ændringer i de økonomiske forhold.

Indikatorer:

 1. Der findes fremgangsmåder til at høre brugerne, til at overvåge de eksisterende statistikkers relevans og anvendelighed med hensyn til opfyldelsen af brugernes behov og til at tage højde for nye behov og prioriteringer.
 2. I arbejdsprogrammet prioriteres brugernes behov, og de prioriterede behov er afspejlet i programmet.
 3. Brugertilfredsheden overvåges regelmæssigt.
Princip 12: Nøjagtighed og pålidelighed (herunder stabilitet)

"Nøjagtighed og pålidelighed (herunder stabilitet)" betyder, at ESCB-statistikker skal give nøjagtige og pålidelige oplysninger om det fænomen, de skal beskrive. "Nøjagtighed" kan defineres i henhold til, hvor tæt det statistiske resultat ligger på den (ikke kendte) korrekte værdi af den variabel, som måles, mens "pålidelighed" henviser til, hvor tæt de reviderede skøn over en specifik statistik ligger på den oprindeligt offentliggjorte værdi.

Indikatorer:

 1. Kildedata, foreløbige resultater og statistiske produkter evalueres og valideres regelmæssigt.
 2. ESCB anvender gode dataindsamlingssystemer, opgørelsesprocedurer og estimationsmetoder.
 3. Ændringer analyseres regelmæssigt for at vurdere dataenes stabilitet og forbedre de statistiske fremgangsmåder.
 4. Når en eller flere begivenheder har en betydelig effekt på det statistiske resultat, gøres der rede for årsagerne til disse afvigelser, medmindre fortrolighedshensyn forhindrer en sådan redegørelse.
 5. ESCB gør rede for årsagerne til omfattende ændringer.
Princip 13: Aktualitet (herunder punktlighed)

"Aktualitet (herunder punktlighed)" betyder, at ESCB-statistikker skal være aktuelle og punktlige, idet "aktualitet" henviser til tidsrummet mellem oplysningernes tilgængelighed og den begivenhed eller det forhold, de vedrører, og "punktlighed" henviser til tidsrummet mellem den faktiske dato for offentliggørelse af dataene og den dato, hvor dataene skulle have været offentliggjort.

Indikatorer:

 1. Aktualitet opfylder som minimum de europæiske og andre internationale offentliggørelsesstandarder.
 2. Et fast dagligt tidspunkt for offentliggørelse af europæiske statistikker bekendtgøres.
 3. De europæiske statistikkers hyppighed tilgodeser i størst muligt omfang brugernes behov.
 4. Afvigelser fra udgivelsestidsplanen meddeles og begrundes på forhånd, og der fastsættes en ny offentliggørelsesdato.
Princip 14: Konsistens og sammenlignelighed

"Konsistens og sammenlignelighed" betyder, at ESCB-statistikker skal være konsistente 1) over tid, 2) inden for datasæt, som offentliggøres samtidig, 3) på tværs af datasæt, 4) på tværs af forskellige offentliggørelsesfrekvenser for de samme datasæt, og at de i givet fald skal kunne 5) sammenlignes med statistikker udarbejdet i andre regioner og lande. I denne sammenhæng henviser kohærens til, i hvor høj grad statistisk information troværdigt kan kombineres med anden statistisk information inden for en bred analytisk ramme og over tid. Konsistent statistik gør det også nemmere at foretage internationale sammenligninger. Anvendelsen af standardbegreber, -klassifikationer og -målpopulationer fremmer kohærens, hvilket også er tilfældet, når der anvendes samme metode til undersøgelserne.

Indikatorer:

 1. Statistikkerne er indbyrdes sammenhængende og konsistente (fx matematisk og bogføringsteknisk identitet). Strømme og ændringer i beholdninger er forenelige.
 2. Statistikkerne er sammenhængende eller forenelige inden for en rimelig periode.
 3. Statistikkerne udarbejdes på grundlag af fælles standarder, hvad angår dækningsområde, definitioner, enheder og klassifikationer i de forskellige undersøgelser og kilder.
 4. Statistikker fra forskellige kilder og med forskellig hyppighed sammenlignes og harmoniseres.
 5. Statistikker er baseret på internationalt vedtagne begreber og definitioner, for så vidt det er relevant, for at muliggøre internationale sammenligninger. Eventuelle begrebsmæssige forskelle bekendtgøres.
Princip 15: Tilgængelighed og klarhed

"Tilgængelighed og klarhed" betyder, at information om data og metadata skal præsenteres på en klar og forståelig måde, og at de skal være let og umiddelbart tilgængelige for alle brugere.

Indikatorer:

 1. Statistikker og de tilhørende metadata præsenteres i en form, som gør det lettere at fortolke dataene og foretage relevante sammenligninger.
 2. Ved formidlingen anvendes moderne informations- og kommunikationsteknologi. Centrale statistikker offentliggøres ved brug af en pressemeddelelse.
 3. Mikrodata gøres tilgængelige til forskningsformål. Adgangen hertil er underkastet særlige regler eller protokoller.
 4. Metadata dokumenteres efter standardiserede metadatasystemer.
 5. Brugerne holdes underrettet om den anvendte metodologi i det statistiske arbejde, herunder anvendelsen af administrative data.
 6. Brugerne holdes underrettet om kvaliteten af de statistiske produkter som defineret i ESCB's kvalitetskriterier.
 7. ESCB's statistiske funktion bistår brugerne med at få adgang til og forstå dataene.