Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Angajamentul public al SEBC privind statisticile europene

Funcţia statistică a SEBC se bazează pe un mandat legal care prevede colectarea tuturor datelor necesare şi relevante, în vederea elaborării şi diseminării de informaţii statistice imparţiale, fiabile, adecvate, disponibile în timp util, consecvente şi accesibile în domeniile de competenţă ale SEBC. Aceste informaţii statistice respectă, după caz, standardele, orientările şi bunele practici convenite la nivel european şi internaţional. Independenţa conferită SEBC în temeiul articolului 130 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene presupune, printre altele, că nu există imixtiuni politice în compilarea şi diseminarea informaţiilor statistice.

SEBC acordă o importanţă deosebită calităţii statisticilor produse. Prin urmare, acesta ia în considerare standardele de calitate convenite la nivel internaţional, precum cele formulate de FMI în Standardul special de diseminare a datelor (Special Data Dissemination Standard) şi în Cadrul de evaluare a calităţii datelor (Data Quality Assessment Framework), care, la rândul lor, se sprijină pe Principiile fundamentale privind statisticile oficiale, elaborate de ONU (UN’s Fundamental Principles of Official Statistics). Fără a aduce atingere Protocolului privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank) (denumit în continuare „Statutul”), SEBC colaborează cu Sistemul Statistic European (SSE), care este format din Eurostat (Oficiul de Statistică al Uniunii Europene), institutele naţionale de statistică şi alte autorităţi naţionale de statistică, ţinând seama de principiile enunţate în Codul de bune practici al statisticilor europene pentru autorităţile naţionale şi comunitare de statistică (European Statistics Code of Practice for the National and Community Statistical Authorities).

SEBC urmăreşte îndeplinirea cu eficacitate a funcţiei sale statistice şi utilizarea eficientă a resurselor în colectarea, compilarea şi diseminarea statisticilor. Conform legislaţiei primare şi secundare a Uniunii Europene (articolul 130 din Tratat, articolul 5 din Statut şi, respectiv, Regulamentul nr. 2533/98 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 951/2009 al Consiliului), obiectivul îl reprezintă colectarea informaţiilor statistice necesare, adecvate din punct de vedere calitativ, menţinând la un nivel minim sarcina de raportare a respondenţilor, garantând păstrarea caracterului personal al datelor şi protejând confidenţialitatea informaţiilor fără caracter public pe care aceştia le furnizează. Posibila reutilizare, în scopuri administrative, a unor informaţii statistice confidenţiale furnizate SEBC de către respondenţi individuali se limitează la informaţii privind companiile, pe care acestea din urmă ar fi nevoite să le raporteze, în caz contrar, de două ori (de exemplu, în scopul constituirii de rezerve minime obligatorii), şi trebuie să fie prevăzută de lege. În plus, SEBC garantează utilizarea numai în scopuri statistice a informaţiilor statistice confidenţiale transmise de o autoritate din cadrul SSE.

În realizarea funcţiei sale statistice, SEBC se angajează să asigure o bună guvernanţă, să respecte cele mai înalte standarde etice şi să îndeplinească misiunile care îi revin, în spiritul cooperării şi al lucrului în echipă. Pe scurt, în conformitate cu Declaraţia privind misiunea Eurosistemului, statisticile SEBC sunt reglementate de un set de principii referitoare la cadrul instituţional, procesele statistice şi produsele statistice ale SEBC.

Cadrul instituţional

Structura instituţională în care sunt produse statisticile exercită un impact semnificativ asupra calităţii acestora.Cadrul instituíonal influenţează considerabil integritatea şi credibilitatea elaborării şi diseminării informaţiilor statistice. Principiile aplicabile relevante sunt următoarele:

Principiul 1: Independenţa profesională

„Independenţa profesională” are două dimensiuni în contextul funcţiei statistice a SEBC. În primul rând, independenţa SEBC este garantată prin articolul 130 din Tratat şi articolul 7 din Statut. Aceasta vizează toate misiunile îndeplinite de SEBC şi nu permite imixtiuni politice în îndeplinirea funcţiei statistice de către SEBC. În conformitate cu Statutul, SEBC nu poate „solicita sau accepta instrucţiuni de la instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, de la guvernele statelor membre sau de la orice alt organism”. În al doilea rând, elaborarea statisticilor SEBC trebuie să îndeplinească criteriul independenţei ştiinţifice, care presupune că alegerea surselor, definiţiilor, metodologiilor şi tehnicilor statistice pentru elaborarea şi producerea statisticilor SEBC, precum şi deciziile privind calendarul şi conţinutul tuturor formelor de diseminare trebuie să se bazeze numai pe consideraţii de natură statistică.

Indicatori:

 1. Independenţa funcţiei statistice a SEBC faţă de imixtiuni externe, politice sau de altă natură, în ceea ce priveşte dezvoltarea, elaborarea şi diseminarea statisticilor europene este garantată prin lege.
 2. Funcţia statistică a SEBC are responsabilitatea asigurării caracterului independent al dezvoltării, elaborării şi diseminării statisticilor europene.
 3. Funcţia statistică a SEBC deţine responsabilitatea exclusivă în adoptarea deciziilor privind metodele, standardele şi procedurile statistice, precum şi conţinutul şi calendarul publicării datelor statistice.
 4. Programele de lucru statistice sunt publicate, iar progresele înregistrate sunt prezentate în cadrul unor rapoarte periodice.
 5. Publicările de date statistice sunt distinct evidenţiate şi emise separat de declaraţiile cu caracter politic/referitoare la formularea de politici.
 6. SEBC formulează, după caz, observaţii cu caracter public cu privire la aspectele statistice, inclusiv la criticile adresate şi la utilizările necorespunzătoare ale statisticilor europene oficiale.
Principiul 2: Mandatul pentru colectarea datelor

Prin „mandatul pentru colectarea datelor” se înţelege că SEBC trebuie să deţină un mandat legal explicit cu privire la colectarea de informaţii în scopul elaborării statisticilor europene. În plus, SEBC este abilitat să impună sancţiuni agenţilor raportori care nu îşi îndeplinesc obligaţiile.

Indicatori:

 1. Mandatul SEBC pentru colectarea de informaţii în scopul elaborării şi diseminării de statistici europene este prevăzut prin lege.
 2. Pe baza legislaţiei în vigoare, SEBC poate impune raportorilor obligativitatea de a răspunde la anchetele statistice.
Principiul 3: Adecvarea resurselor

„Adecvarea resurselor” înseamnă că resursele umane şi financiare, facilităţile şi infrastructura informatică sunt utilizate cât mai eficient posibil şi corespund programului de lucru statistic.

Indicatori:

 1. Personal calificat şi resurse financiare şi informatice adecvate din punct de vedere cantitativ şi calitativ sunt disponibile pentru a acoperi necesarul actual de statistici europene.
 2. Sfera de cuprindere, gradul de detaliu şi costul statisticilor europene sunt proporţionale cu cerinţele.
 3. Există proceduri pentru evaluarea şi justificarea cererilor de noi statistici europene în raport cu costul acestora.
 4. Există proceduri pentru evaluarea necesarului continuu aferent tuturor statisticilor europene, în scopul identificării statisticilor a căror elaborare poate fi sistată sau redusă pentru a pune la dispoziţie noi resurse.
Principiul 4: Angajamentul în favoarea calităţii

Prin „angajamentul în favoarea calităţii” se înţelege că funcţia statistică a SEBC se angajează să asigure calitatea statisticilor produse. Aceasta identifică, sistematic şi periodic, punctele forte şi punctele slabe pentru a îmbunătăţi în mod continuu calitatea proceselor şi produselor.

Indicatori:

 1. Politica privind calitatea este definită şi prezentată publicului.
 2. Există proceduri pentru planificarea şi monitorizarea calităţii procesului de producţie statistică.
 3. Calitatea produselor este monitorizată, evaluată şi raportată periodic, în conformitate cu criteriile de calitate ale SEBC.
 4. Principalele produse statistice sunt revizuite periodic şi în detaliu.
Principiul 5: Confidenţialitatea informaţiilor statistice

„Confidenţialitatea informaţiilor statistice” presupune protejarea informaţiilor statistice confidenţiale referitoare la unităţi statistice individuale şi care sunt colectate de membrii SEBC direct, de la agenţii raportori, sau indirect, de la autorităţile SSE sau de la alte entităţi naţionale/internaţionale. Informaţiile statistice confidenţiale transmise între o autoritate SSE şi un membru SEBC nu trebuie utilizate în scopuri care nu sunt exclusiv statistice, de exemplu în scopuri administrative sau fiscale, în cadrul unor acţiuni în justiţie sau în vederea verificării sau a aplicării de sancţiuni în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Regulamentul nr. 2533/98 al Consiliului. Aceste informaţii trebuie să fie accesibile numai personalului care îndeplineşte atribuţii statistice în domeniul specific la care se referă informaţiile. Mai mult, SEBC trebuie să adopte toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice şi organizatorice necesare pentru protejarea informaţiilor statistice confidenţiale împotriva divulgării sau utilizării ilegale.

Indicatori:

 1. Confidenţialitatea informaţiilor statistice este garantată prin lege.
 2. Personalul semnează angajamente privind confidenţialitatea la numirea în funcţie.
 3. Sunt prevăzute sancţiuni pentru orice încălcare deliberată a confidenţialităţii informaţiilor statistice.
 4. Se pun la dispoziţia personalului orientări şi instrucţiuni privind protecţia confidenţialităţii informaţiilor statistice în cadrul proceselor de elaborare şi diseminare a acestora. Politica privind confidenţialitatea este adusă la cunoştinţa publicului.
 5. Sunt în vigoare dispoziţii de natură fizică, tehnologică şi organizatorică pentru protejarea securităţii şi integrităţii bazelor de date statistice.
 6. Se aplică protocoale stricte utilizatorilor externi care accesează microdate statistice în scopul cercetării.
 7. Cel puţin o dată pe an, organele de decizie ale BCE publică un raport privind aplicarea principiului confidenţialităţii informaţiilor statistice.
Principiul 6: Imparţialitatea şi obiectivitatea

„Imparţialitatea” înseamnă că statisticile SEBC trebuie dezvoltate, elaborate şi diseminate în mod neutru. De asemenea, toţi utilizatorii trebuie să beneficieze de tratament egal în ceea ce priveşte accesul la statistici pentru a menţine încrederea publicului în integritatea deciziilor care au la bază aceste statistici.

„Obiectivitatea” înseamnă că statisticile SEBC trebuie dezvoltate, elaborate şi diseminate în mod sistematic, fiabil şi echitabil. Acest principiu implică respectarea standardelor profesionale şi etice şi transparenţa politicilor şi practicilor adoptate faţă de utilizatori şi respondenţi.

Indicatori:

 1. Statisticile sunt colectate, compilate şi diseminate în mod obiectiv, pe considerente statistice.
 2. Alegerea surselor şi a metodelor statistice, precum şi deciziile privind diseminarea statisticilor se bazează pe considerente statistice.
 3. Erorile detectate în statisticile publicate sunt corectate cât mai repede posibil şi sunt făcute publice.
 4. Informaţiile privind metodele şi procedurile utilizate se află la dispoziţia publicului.
 5. Calendarul şi orarul publicărilor de date statistice se anunţă în prealabil.
 6. Revizuirile majore sau modificarea metodologiilor, datelor-sursă şi tehnicilor statistice se anunţă în prealabil.
 7. Toate statisticile europene se pun la dispoziţia tuturor utilizatorilor. Orice acces privilegiat anterior publicării este limitat, controlat şi adus la cunoştinţa publicului. În cazul în care se produc scurgeri de informaţii, dispoziţiile privind accesul anterior publicării se revizuiesc pentru a garanta imparţialitatea.
 8. Publicările de date statistice şi declaraţiile prezentate la conferinţele de presă sunt obiective şi imparţiale.
 9. Se organizează sesiuni speciale de informare destinate reprezentanţilor presei pentru a anunţa şi a explica publicările de date statistice noi de o importanţă deosebită.

Procesele statistice

Procesele utilizate pentru elaborarea, colectarea, prelucrarea şi diseminarea datelor statistice reprezintă nucleul tuturor sistemelor statistice. Principiile relevante sunt următoarele:

Principiul 7: Metodologia solidă

Prin „metodologia solidă” se înţelege că, în elaborarea şi compilarea statisticilor, SEBC utilizează o metodologie statistică solidă, bazată pe legislaţia şi standardele SEBC şi ale UE şi/sau pe standarde, orientări sau cele mai bune practici convenite la nivel internaţional.

Indicatori:

 1. Cadrul metodologic general utilizat pentru statisticile europene este în concordanţă cu standardele, orientările şi bunele practici europene şi internaţionale. Acest cadru ia în considerare opiniile utilizatorilor din SEBC.
 2. Există proceduri pentru a asigura aplicarea consecventă a conceptelor, definiţiilor şi clasificărilor standard la nivelul statisticilor europene.
 3. Sistemele de colectare a datelor din SEBC sunt evaluate periodic şi, dacă este necesar, ajustate în vederea asigurării calităţii optime.
 4. Sunt recrutaţi absolvenţi ai disciplinelor academice relevante.
 5. Se pune în aplicare o politică de formare profesională continuă a personalului.
 6. Se organizează cooperarea cu comunitatea ştiinţifică pentru îmbunătăţirea metodologiei şi a eficienţei metodelor aplicate şi pentru promovarea unor instrumente mai bune, atunci când este posibil.
Principiul 8: Procedurile statistice adecvate

„Procedurile statistice adecvate” înseamnă că se aplică proceduri statistice eficiente şi eficace în toate etapele procesului de producţie statistică.

Indicatori:

 1. Când statisticile europene se bazează pe date administrative, definiţiile şi conceptele utilizate în scopuri administrative trebuie să constituie o bună aproximare a celor necesare în scopuri statistice.
 2. În cazul unor anchete statistice, chestionarele sunt testate sistematic anterior colectării datelor.
 3. Proiectarea anchetelor, selectarea eşantioanelor şi metodele de estimare sunt bine fundamentate şi, după caz, analizate şi revizuite periodic.
 4. Procesele utilizate pentru elaborarea, colectarea, compilarea şi dezvoltarea statisticilor europene sunt bine documentate şi analizate periodic în vederea evaluării eficienţei şi eficacităţii acestora. Procesele permit stabilirea de legături între datele publicate şi cele neprelucrate, precum şi identificarea ajustărilor calitative şi a altor estimări statistice realizate în cadrul procesului de producţie.
 5. Se pun la dispoziţie sisteme informatice dedicate statisticilor, cu instrumente adecvate pentru toate activităţile statistice.
 6. Revizuirile urmează proceduri-standard bine stabilite şi transparente.
 7. SEBC este implicat în proiectarea datelor administrative, pentru ca aceste date să corespundă în mai mare măsură scopurilor statistice.
 8. Se încheie acorduri cu deţinătorii datelor administrative, prin care se stabileşte angajamentul comun de a utiliza aceste date în scopuri statistice.
 9. SEBC colaborează cu deţinătorii datelor administrative în vederea asigurării calităţii datelor.
Principiul 9: Reducerea la minimum a sarcinii de raportare

„Reducerea la minimum a sarcinii de raportare” înseamnă că SEBC trebuie să adopte proceduri corespunzătoare pentru a permite îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor, reducând în acelaşi timp la minimum sarcina agenţilor raportori, fără a compromite calitatea statisticilor SEBC.

Indicatori:

 1. Sarcina de raportare pentru furnizorii de statistici europene este redusă la minimum.
 2. Se efectuează o analiză a beneficiilor şi costurilor înainte de implementarea unor statistici noi sau considerabil îmbunătăţite.
 3. Informaţiile solicitate companiilor sunt, pe cât posibil, uşor de extras din evidenţele acestora şi, în măsura posibilităţilor, se utilizează mijloace electronice pentru a facilita transmiterea lor.
 4. Se utilizează surse administrative ori de câte ori este posibil pentru a evita duplicarea solicitărilor de informaţii.
 5. Schimbul de date este generalizat pentru a evita multiplicarea anchetelor statistice.
 6. Se promovează măsuri care să permită conectarea surselor de date pentru a reduce sarcina de raportare.
Principiul 10: Eficienţa costurilor

Prin „eficienţa costurilor” se înţelege proporţionalitatea costurilor pe care le implică elaborarea de statistici SEBC cu beneficiile acestora, precum şi utilizarea optimă a resurselor. Atunci când este posibil, informaţiile colectate trebuie să fie obţinute din înregistrările sau sursele aflate la dispoziţie.

Indicatori:

 1. Utilizarea resurselor este monitorizată prin măsuri interne şi externe independente.
 2. Inovaţii majore în ceea ce priveşte procesele statistice şi tehnologia informaţiei sunt introduse în toate etapele elaborării şi diseminării statisticilor.
 3. Se întreprind măsuri proactive pentru îmbunătăţirea potenţialului statistic al datelor administrative şi pentru limitarea utilizării de anchete directe.
 4. SEBC promovează şi implementează soluţii standardizate care sporesc eficienţa şi eficacitatea.

Calitatea înaltă a produselor

Conceptul de „calitate înaltă a produselor” include următoarele cinci principii:

Principiul 11: Relevanţa

„Relevanţa” presupune ca statisticile SEBC să răspundă nevoilor explicite sau implicite ale utilizatorilor. Aceste nevoi se pot modifica în timp ca urmare a modificărilor survenite în mediul economic.

Indicatori:

 1. Există procese pentru consultarea utilizatorilor, monitorizarea relevanţei şi utilităţii statisticilor existente pentru îndeplinirea nevoilor acestora şi luarea în considerare a noilor nevoi şi priorităţi.
 2. Nevoile utilizatorilor sunt ierarhizate şi priorităţile sunt reflectate în programul de lucru.
 3. Satisfacţia utilizatorilor este monitorizată periodic.
Principiul 12: Acurateţea şi fiabilitatea (inclusiv stabilitatea)

„Acurateţea şi fiabilitatea (inclusiv stabilitatea)” înseamnă că statisticile SEBC trebuie să furnizeze informaţii exacte şi fiabile cu privire la fenomenele pe care intenţionează să le măsoare. „Acurateţea” poate fi definită ca gradul de apropiere între produsele statistice şi valoarea reală (necunoscută) a variabilei măsurate, în timp ce „fiabilitatea” se referă la gradul de apropiere între estimările revizuite ale unei statistici date şi valoarea iniţială publicată.

Indicatori:

 1. Datele-sursă, rezultatele intermediare şi statisticile elaborate sunt evaluate şi validate periodic.
 2. SEBC aplică sisteme de colectare a datelor, proceduri de compilare şi metode de estimare solide.
 3. Revizuirile sunt analizate periodic pentru a evalua stabilitatea datelor şi a îmbunătăţi procesele statistice.
 4. Atunci când unul sau mai multe evenimente influenţează substanţial statisticile elaborate, motivele prezenţei acestor valori atipice sunt explicate, cu excepţia cazului în care anumite consideraţii privind confidenţialitatea împiedică acest lucru.
 5. SEBC prezintă motivele care au determinat revizuiri semnificative.
Principiul 13: Promptitudinea (inclusiv punctualitatea)

„Promptitudinea (inclusiv punctualitatea)” înseamnă că statisticile SEBC trebuie să fie disponibile în timp util şi la momentul oportun; „promptitudinea” se referă la intervalul dintre momentul în care informaţiile devin disponibile şi producerea evenimentului sau a fenomenului pe care îl descriu acestea, în timp ce „punctualitatea” se referă la intervalul dintre data efectivă a publicării datelor şi data la care acestea ar fi trebuit publicate.

Indicatori:

 1. Ca o condiţie minimă, principiul promptitudinii respectă standardele europene şi internaţionale privind publicarea.
 2. Se aduce la cunoştinţa publicului un orar zilnic standard de publicare a statisticilor europene.
 3. Periodicitatea statisticilor europene ia în considerare, într‑o măsură cât mai extinsă, cerinţele utilizatorilor.
 4. Abaterile de la calendarul de diseminare sunt comunicate publicului în avans şi explicate, stabilindu-se totodată o nouă dată a publicării.
Principiul 14: Consecvenţa şi comparabilitatea

„Consecvenţa şi comparabilitatea” se referă la faptul că statisticile SEBC trebuie să fie consecvente 1) în timp; 2) în cadrul unui set de date care fac obiectul aceleiaşi publicări; 3) între mai multe seturi de date şi 4) între diferite frecvenţe ale aceluiaşi set de date şi, după caz, 5) comparabile cu statisticile altor regiuni şi ţări. În acest context, coerenţa informaţiilor statistice se referă la măsura în care este posibilă combinarea acestora cu alte informaţii statistice într-un cadru analitic amplu şi în timp. Statisticile consecvente facilitează, de asemenea, comparaţiile internaţionale. Utilizarea unor concepte, clasificări şi populaţii-ţintă standard promovează coerenţa, la fel ca şi utilizarea unei metodologii comune la nivelul anchetelor.

Indicatori:

 1. Statisticile prezintă consecvenţă şi coerenţă internă (se respectă identităţile aritmetice şi contabile). Fluxurile şi variaţiile stocurilor sunt reconciliabile.
 2. Statisticile sunt consecvente sau reconciliabile pe parcursul unei perioade rezonabile de timp.
 3. Statisticile sunt compilate pe baza unor standarde comune în ceea ce priveşte sfera de cuprindere, definiţiile, unităţile şi clasificările din anchete şi surse diferite.
 4. Statisticile din surse diferite şi cu periodicitate diferită sunt comparate şi reconciliate.
 5. Statisticile se bazează pe concepte şi definiţii agreate la nivel internaţional, în măsura în care acestea sunt relevante, pentru a permite realizarea de comparaţii internaţionale. În cazul în care există, diferenţele conceptuale sunt făcute publice.
Principiul 15: Accesibilitatea şi claritatea

„Accesibilitatea şi claritatea” înseamnă că informaţiile privind datele şi metadatele trebuie prezentate într‑o formă clară şi inteligibilă, fiind uşor disponibile şi accesibile tuturor utilizatorilor.

Indicatori:

 1. Statisticile şi metadatele corespunzătoare sunt prezentate într‑o formă care facilitează interpretarea corectă şi comparaţiile relevante.
 2. Serviciile de diseminare utilizează tehnologie modernă de informare şi comunicare. Principalele statistici sunt publicate sub forma unui comunicat de presă.
 3. Accesul la microdate este permis în scopul cercetării şi se supune unor norme sau protocoale specifice.
 4. Metadatele sunt documentate în conformitate cu sisteme de metadate standardizate.
 5. Utilizatorii sunt informaţi în legătură cu metodologia proceselor statistice, inclusiv cu utilizarea datelor administrative.
 6. Utilizatorii sunt informaţi în legătură cu calitatea produselor statistice, astfel cum este definită în criteriile de calitate ale SEBC.
 7. Funcţia statistică a SEBC oferă asistenţă utilizatorilor pentru accesarea şi înţelegerea datelor.