ECBS un ECB statūti

  1. 17. pants Aktā par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā OV L 236, 23.9.2003, 38. lpp..
  2. Valstu vai valdību vadītāju Padomes Lēmums (2003. gada 21. marts) par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 10.2. panta grozījumiem OV L 83, 1.4.2003, 66. lpp..
  3. 4. protokols par Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtiem  OV C 202, 7.6.2016, 230. lpp..Papildus informācija
  4. Ieteikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 22. pantu (iesniegusi Eiropas Centrālā banka) (ECB/2017/18), 23.6.2017.