Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

30 Νοεμβρίου 2018
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 355.455 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 324.716 1.633
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 74.897 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 249.819 1.633
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 17.704 −766
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 22.150 1.520
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 22.150 1.520
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 733.467 552
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 6.535 184
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 726.676 493
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 256 −124
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 25.992 854
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.892.828 414
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.643.765 863
  7.2 Λοιποί τίτλοι 249.062 −449
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 24.438 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 263.549 9.199
Σύνολο ενεργητικού 4.660.299 13.407
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.203.277 6.032
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.007.514 25.247
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.352.519 −791
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 654.824 26.050
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 171 −12
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.996 119
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 375.315 −32.886
  5.1 Γενική κυβέρνηση 245.479 −33.725
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 129.836 839
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 298.980 7.432
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.044 −239
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.859 537
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.859 537
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.036 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 249.595 7.179
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 342.276 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 104.406 −14
Σύνολο παθητικού 4.660.299 13.407