Eurosystemets konsoliderede balance

30. november 2018
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 355.455 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 324.716 1.633
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.897 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 249.819 1.633
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 17.704 −766
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.150 1.520
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.150 1.520
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 733.467 552
  5.1 Primære markedsoperationer 6.535 184
  5.2 Langfristede markedsoperationer 726.676 493
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 256 −124
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 25.992 854
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.892.828 414
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.643.765 863
  7.2 Andre værdipapirer 249.062 −449
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 24.438 0
9 Andre aktiver 263.549 9.199
Aktiver i alt 4.660.299 13.407
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.203.277 6.032
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.007.514 25.247
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.352.519 −791
  2.2 Indlånsfacilitet 654.824 26.050
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 171 −12
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.996 119
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 375.315 −32.886
  5.1 Offentlig forvaltning og service 245.479 −33.725
  5.2 Andre forpligtelser 129.836 839
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 298.980 7.432
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.044 −239
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.859 537
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.859 537
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.036 0
10 Andre forpligtelser 249.595 7.179
11 Revalueringskonti 342.276 0
12 Kapital og reserver 104.406 −14
Passiver i alt 4.660.299 13.407