Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

30.11.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 355 455 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 324 716 1 633
  2.1 SVF debitoru parādi 74 897 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 249 819 1 633
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 17 704 −766
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22 150 1 520
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22 150 1 520
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 733 467 552
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 535 184
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 726 676 493
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 256 −124
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 25 992 854
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 892 828 414
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 643 765 863
  7.2 Pārējie vērtspapīri 249 062 −449
8 Valdības parāds euro 24 438 0
9 Pārējie aktīvi 263 549 9 199
Kopā aktīvi 4 660 299 13 407
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 203 277 6 032
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 007 514 25 247
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 352 519 −791
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 654 824 26 050
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 171 −12
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 996 119
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 375 315 −32 886
  5.1 Saistības pret valdību 245 479 −33 725
  5.2 Pārējās saistības 129 836 839
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 298 980 7 432
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 044 −239
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 859 537
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 859 537
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 036 0
10 Pārējās saistības 249 595 7 179
11 Pārvērtēšanas konti 342 276 0
12 Kapitāls un rezerves 104 406 −14
Kopā pasīvi 4 660 299 13 407