Eurosystemets konsoliderade balansräkning

30 november 2018
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 355.455 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 324.716 1.633
  2.1 Fordringar på IMF 74.897 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 249.819 1.633
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 17.704 −766
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.150 1.520
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.150 1.520
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 733.467 552
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 6.535 184
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 726.676 493
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 256 −124
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 25.992 854
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.892.828 414
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.643.765 863
  7.2 Övriga värdepapper 249.062 −449
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 24.438 0
9 Övriga tillgångar 263.549 9.199
Summa tillgångar 4.660.299 13.407
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.203.277 6.032
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.007.514 25.247
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.352.519 −791
  2.2 Inlåningsfacilitet 654.824 26.050
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 171 −12
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.996 119
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 375.315 −32.886
  5.1 Offentliga sektorn 245.479 −33.725
  5.2 Övriga skulder 129.836 839
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 298.980 7.432
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.044 −239
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.859 537
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.859 537
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.036 0
10 Övriga skulder 249.595 7.179
11 Värderegleringskonton 342.276 0
12 Kapital och reserver 104.406 −14
Summa skulder 4.660.299 13.407