Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

30 november 2018
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 355.455 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 324.716 1.633
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.897 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 249.819 1.633
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.704 −766
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.150 1.520
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 22.150 1.520
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 733.467 552
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 6.535 184
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 726.676 493
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 256 −124
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 25.992 854
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.892.828 414
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.643.765 863
  7.2 Overige effecten 249.062 −449
8 Overheidsschuld, luidende in euro 24.438 0
9 Overige activa 263.549 9.199
Totaal activa 4.660.299 13.407
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.203.277 6.032
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.007.514 25.247
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.352.519 −791
  2.2 Depositofaciliteit 654.824 26.050
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 171 −12
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.996 119
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 375.315 −32.886
  5.1 Overheid 245.479 −33.725
  5.2 Overige verplichtingen 129.836 839
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 298.980 7.432
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.044 −239
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.859 537
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.859 537
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.036 0
10 Overige passiva 249.595 7.179
11 Herwaarderingsrekeningen 342.276 0
12 Kapitaal en reserves 104.406 −14
Totaal passiva 4.660.299 13.407